รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิรพุทธิพงศ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ประเสริฐแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายวีรภัทร  จุลเสนีย์ชร
 
1. นางสาวประภัสสร  ชูแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายพชร  มณีโอภาส
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงสิรภัทร  คงสุวรรณ
 
1. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงแอ็กมูโก  -
 
1. นายนภวิชญ์  ขำเกลี้ยง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ธิมากุล
2. นางสาวทักษินารัตน์  นิรันฤทธิ์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชญานิศ  ประพันธ์วงศ์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจุรีพร  หมวดหรี
2. นางสาวตีรณา  นามะสงค์
3. นายธนภัทร  สีหะวงษ์
4. นางสาวธัญสรณ์  ตระหง่าน
5. นายบริวัตร  พรมพัตร
6. นางสาวภัทราพร  หิรัญหลวง
7. นางสาวศิริภากร  เลิศศิลป์
8. นางสาวสุฑาวรรณ์  ปูพบุญ
9. นางสาวสุทธิกานต์  ม่วงหีต
10. นางสาวอรจิรา  ปรัชญาอภิบาล
 
1. นายอดุลย์  อับดลเลาะอาหลี
2. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
3. นางสาวรุ่งทิวา  อ่อนประสงค์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ช้าเป็นการ
 
1. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายธนัท  วิศาลธรรมกร
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มากหนู