รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
2. เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
 
1. นายซัยอูมาร์  การี
2. นางวิซาน่า  จารง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณภัทรพงค์  ขาวเอียด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนโชติ
3. เด็กชายธันวา  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กชายนนทัช  ทิพย์วรกุล
5. เด็กชายปริยกร  สาแล๊ะ
6. เด็กชายพงศธร  สุขศิริ
7. เด็กชายภคิน  สังฆพันธุ์
8. เด็กชายวรันทร  ภัทรพงศ์พันธ์
9. เด็กชายศรัณย์วุฒิ  วงศ์พัทธวุฒิ
10. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
11. เด็กชายอัลอามีล  กาเดร์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
2. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
3. นายฮันวา  เปาะอีแต
4. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกนกพล  เกตุสัตบรรณ์
2. เด็กหญิงกนกอร  ภู่น้อย
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปธรรม
4. เด็กหญิงชนิกานต์  อิทธิพันธ์
5. เด็กหญิงชัซบีนน่า  ยาญอ
6. เด็กหญิงชิดชนก  ทวีกิจ
7. เด็กชายณบวร  เทพจันทร์
8. เด็กชายณภัทรพงค์  ขาวเอียด
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไกรดำ
10. เด็กหญิงธนัสถา  ล่วนมณี
11. เด็กหญิงธนิกุล  พูนสวัสดิ์
12. เด็กชายธันวา  วิชัยดิษฐ์
13. เด็กชายธันสิริ  ศรีเพชร
14. เด็กชายธีรภัทร  เพชรประดับ
15. เด็กชายธีรภัทร  โกไศยกานนท์
16. เด็กชายนนทัช  ทิพย์วรกุล
17. เด็กชายนพกร  แก้วสุวรรณ์
18. เด็กหญิงนภสร  ทองเจริญ
19. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
20. เด็กชายปริยกร  สาแล๊ะ
21. เด็กหญิงพรนภา  บัวผุด
22. เด็กชายภคิน  สังฆพันธุ์
23. เด็กหญิงภัทธนันท์  แก้วสังข์ไชย
24. เด็กหญิงวรกานต์  สมอคำ
25. เด็กชายวรันทร  ภัทรพงศ์พันธ์
26. เด็กหญิงวิรันนา  ล้อมกลาง
27. เด็กชายศุภการ  อากาศภา
28. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่ซิ้ม
29. เด็กหญิงสรัณย์พร  อุปธรรม
30. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
31. เด็กชายสันต์สินี  สุวรรณพานิช
32. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นิธิวิสุทธิ์
33. เด็กหญิงสโรชา  เรือนทอง
34. เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์วิมาน
35. เด็กชายอริย์ธัช  แก้วพิมล
36. เด็กชายอัฟนาน  ทัศนสันติ
37. เด็กชายอัลอามีล  กาเดร์
38. เด็กชายฮารี  เซ็นเจริญ
39. เด็กหญิงเนตนพา  บุญยู่ฮง
40. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
4. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
5. นายฮันวา  เปาะอีแต
6. นางสาวสาลีน่า  หลีจิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. นางสาวกนกรส  พยากรณ์
3. นางสาวกฤษณา  สุขขาว
4. นางสาวกัญญ์ชฎา  เจียรบุตร
5. นายกัณธัตย์  รัตนโนชา
6. นายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
7. นายก่อกานต์  โกสัยยะ
8. นายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. นายคุณานนท์  เหมือนคิด
10. นายจัสติน  เบญจตระกูล
11. นางสาวชลธิชา  ฉุยฉาย
12. นางสาวฐิตยากร  นนสีไพร
13. นายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
14. นายดลทนา  แซ่เหลียง
15. นางสาวทัศนีย์  มีคุณ
16. นายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
17. นายธีรชาติ  ป้อมสกุล
18. นางสาวนพวรรณ  เชี่่ยวพิพัฒน์
19. นายพิชญะ  รัตนโชติ
20. นางสาวพิชญา  พัฒนนิวาสน์
21. นายรัชพล  แสงจันทร์
22. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
23. นางสาวหัฐญา  เดชาภูมิ
24. นางสาวอภิญญา  เจ๊ะโล๊ะ
25. นางสาวอริสรา  ทัศนา
26. นายอัฟฎอล  สาและ
27. นางสาวอาทิตยา  ภูมิแก้ว
28. นายอารีฟ  ภูมิประเสริฐ
29. นายอาลีฟ  เสมอภพ
30. นางสาวอาวาติฟ  ยูโซะ
31. นายฮันฟาร์  เปาะอีแต
32. นางสาวเนตรชนก  ปิติเศรษฐ์
 
1. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
2. นายโกศล  ชูดวง
3. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
4. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
5. นายฮันวา  เปาะอีแต
6. นางสาวสาลีน่า  หลีจิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
 
1. นางสารินา  มูซอ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
3. เด็กชายนันทวัต  แสงมณี
4. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
5. เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม
 
1. นางศิริพร  ทองจำรูญ
2. MissLorafe  Tugado Peconada
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชนิสรา  แซ่เจน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  จิตโมลีรัตน์
 
1. Mrs.Hyun-Joo  Jin
2. นางสาวชนัญชิดา  แก้วกิ่ง