รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
 
1. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวรสิตา  เพ็ชร์วรุณ
 
1. นางสาวกัลยาภัสร์  อนนตชุติกาญจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายกรกฎ   หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนัชพร   มณฑิราช
3. เด็กชายภาณุวิชญ์   คิดโปร่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ   แซ่ขอ
2. นางสาวรอซีพา   สือเล็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
2. เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางสาวภัสราภา  จันทร์เมือง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวดก
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
 
1. นางสาวนูรดียานา  ดาหะตอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
2. เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม
3. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
 
1. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
2. นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงณัฐรัญญา  หีตศิริ
2. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
3. เด็กหญิงอติลวดี  วงค์สุนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวอรพรรณ  พินพวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางสาวพานีซา  ดารานิง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวฮาโมเนีย  หว่อง
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสิริธร   สมหวัง
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายธีระภัทร์   พนมธีรเกียรติ
2. นายรัชชานนท์   ละออวงศ์
3. นางสาวสตรีทิพย์   โบบทอง
4. นายสรวิชญ์  เนินลาด
5. นายเมธา   พัชรวังสกุล
6. นายไรวินท์  ทีปะปาล
 
1. นายบุญเลิศ   ปานนุ่ม
2. นางสาวปราณิสา   อินท่าทอง
3. นายศรายุทธ   พรหมพันธุ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายสุริยา  สุขสม
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
 
1. นางสาวชนัญทิตา  บุญรอด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1. นางสาวณัฐชา   ไพรสำราญ
 
1. ดร.ปริมล  ไพรสำราญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายอัครวินท์   คงเสน
 
1. นายบุญเลิศ   ปานนุ่ม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1. นางสาวณัฐชา   ไพรสำราญ
 
1. ดร.ปริมล  ไพรสำราญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พรมสุพัฒน์
2. เด็กชายกฤษฏ์   เพ็งสุกศรี
3. เด็กหญิงกุลจิรา   จตุราริยสัจจัง
4. เด็กหญิงชินานาง  เพ็ชรรักษ์
5. เด็กชายนพดล   มีสอาด
6. เด็กชายปัณณธร   ลิ้มรักษ์
7. เด็กชายพัชรกร   สกุลไทย
8. เด็กหญิงวรางคณา   จิตรโสภา
9. เด็กชายศฐา   หล่อทองล้อม
10. เด็กหญิงศศิธร   เทียนแขก
11. เด็กชายศุภโชค   แสงหิรัญ
12. เด็กหญิงสิตา   ลุ้งกี่
 
1. นางสาวปราณิสา   อินท่าทอง
2. นายศรายุทธ   พรหมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ   หาญศึกแคล้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายปรีชารัตน์   ในรัมย์
 
1. นางประนัสดา   ตันสกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายปรีชารัตน์   ในรัมย์
 
1. นางประนัสดา   ตันสกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายวุฒิชัย  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กชายภูผา  จูฑะมงคล
 
1. MissBethany  Juanita Young
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล
 
1. นางสาวปรารถนา  ณ พัทลุง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธีร์ธิตา   ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงน่านทราย  มาติลเด เกรโก้
3. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
4. เด็กหญิงปัตติยา  นิ่งน้อย ราจู
5. เด็กชายเดวิด  เซเนคลอส
 
1. MissAileen   Zara Powell
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวทราย  ประมนต์
2. นางสาวประภัสษร  แจ๊คสัน
3. นางสาวสายน้ำ  อุดมทรัพย์
4. นางสาวเฟเดริก้า  คาร์ปิทานิ
5. นางสาวแครี่  ซอนน์ แอนดรู
 
1. MissAileen   Zara Powell
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
2. นายเอกกร  อารีราษฎร์
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายกีรติ  พันสวัสดิ์
 
1. นางนิภาพร  ศรีนาค
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิรัชญา  รักษายศ
2. นางสาวชญาดา  สุนทราภิบาล
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกมลชัย  บุญเทียม
2. นายวิสัยทัศน์  ชำนาญเนียม
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธิดาเทพ  สมศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธัญรดา  แซ่เหอ
2. นางสาววรรณ์นิกา  ทองยอด
3. นางสาวศศิวรรณ  อุตสาหะพงษ์สิน
4. นางสาวสุดี  สอาดละออ
5. นายเอกลักษณ์  เปลี่ยนจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. Mrs.Yuka  Sugiyama
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาวณิชา  หรี่จา
 
1. นายสิทธิโชติ  แก้วชะโน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกชกร  บุญโรย
 
1. นางสาวนิชาภา  ธัญไกรเลิศ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายจิรทีปต์  อันบุรี
2. นายณัฐนนท์  จันทร์ศิริ
3. นายณัฐพงศ์  ชูจันทร์
4. นายธนกฤต  นวลนาค
5. นายธนทัต  บัวชูก้าน
6. นายอภิชาติ  กุศลเจตนารมณ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
2. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกษตรสุนทร
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น
2. เด็กชายอภิรักษ์  ทดแทน
 
1. นางสาวจรรยา  สืบมา
2. นางสาวธนพร  ณ วาโย
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกานต์  สร้อยมาดี
2. นายณัฏฐชาติ  ทนังผล
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเศรษฐี  ทองขาว
2. นางสาวโฮอิง  ชิน
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตยา  เงินภูเขียว
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงอาภาพร  สงบดี
 
1. นายทรงวุฒิ  รักษาสรณ์