รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงปาริตา  คงตุ้ง
 
1. นางนุชนาถ  สารณะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายพลพณัฐ  กล่ำมาศ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขชุมเชย
3. เด็กชายเฉลิมพร  เส้งมี
 
1. นายอำนวย  ไมตรีจร
2. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีรัตน์
 
1. นายจักรี  เครือสุวรรณ
2. นายเอกอนันต์  มงคล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายเทพกานต์  บุญเสริม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกัลยกร  แซมมณี
2. นางสาวบุณยวีร์  ละอองพันธ์
3. นางสาวบุศริน  บุตตะ
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพิศา  บุญแก้ว
2. นางสาววีรดา  เพชรจำรัส
3. นางสาวศุภมาศ  เอียดขวัญ
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอนุภัทร   เอียดปู
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายชัยวัฒน์   ขุนทอง
2. นางสาวสุชาดา   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวอปัตตา   ชัยสุตานนท์
2. นางเฉลิมศรี   เซ้งอิ้น