รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวรุจรดา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางสาวสุุชานาฏ  โศภิษฐิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ชูขาว
 
1. นายปรีดา  ธานีรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
2. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
2. นายพงศ์พัฒน์  เมธีธรรมวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วเอียด
2. เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์
3. นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทรสมบัติ
2. นายศุภโชค  คงรอด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฐิติมา  อ่อนช่วย
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยกฉวี
3. นางสาวสุธาสินี  พรหมจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  พูลสุข
2. นางสาววรรณธิรา  คงพลับ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชนานันท์  คงทอง
2. นางสาวสิริพรรณ  ทองบริบูรณ์
3. นายอังศุธร  ทองมาก
 
1. นางสาววิไล  รัตนพันธ์
2. นางจันทริกา  หนูเจริญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายกิตติธร  เผ่าชู
2. เด็กชายณราเทพ  จันทร์สุขศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายเสถียร  เนียมเล็ก
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวญาณนันท์  สิทธิชัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธีรภัทร์  อ้นดำ
2. นายวรวุฒิ  เดชพละกุล
3. นายอมรินทร์  สหัสสมาศน์
 
1. นางนุศรา  ลอยคลัง
2. นายสวาท  จันทร์น้อย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  หิรัญธานี
2. นางสาวคณิสรา  จันทรัตน์
3. นางสาวนลินทิพย์  ชูกลิ่น
4. นายบดินทร์  เทียรท้าว
5. นางสาวอนัญญา  พินิจสุวรรณ
 
1. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
2. นางสาวกสิณา  คัมภิรานนท์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธนากร  บุญยังดำรงค์
2. นางสาววรกมล  นวลคง
 
1. นางอาภรณ์  เศรษฐช่วย
2. นางสาวชุลีพร  สังฆานาคินทร์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  สังข์ผุด
2. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงปานชนก  สวนดี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดไข่
5. เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมาก
6. นางสาวสุขิตา  พลายชุม
7. เด็กหญิงอรจิรา  เพชรทองขาว
8. เด็กหญิงอรทัย  บัวทอง
9. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
10. เด็กหญิงอัญธิชา  แก้วนุ้ย
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีทอง
2. นางสาวกาญจนาพร  คล้ายช่วย
3. นางสาวญาดาวดี  เกื้อหลง
4. นางสาวณัฎฐณิชา  ด้วงสังข์
5. นางสาวภาธีตา  พราหมเล็ก
6. นางสาวละอองดาว  หมานุ้ย
7. นางสาวลักขณา  จันทร์ดำ
8. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
9. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
10. นางสาวเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ฉินทสงเคราะห์
2. เด็กชายทีปกร  ฤทธิเรือง
3. เด็กชายธนพล   อินทรสมบัติ
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นายภิรมย์  เรืองเดช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงกรรติชา   พลวัฒน์
2. เด็กชายกฤติพงศ์   หมานมา
3. นายกันตพงศ์   จันทร์สุวรรณ
4. นายการุณ   โยธา
5. นายกิตติภูมิ   แสงขาว
6. นายคีรติ   แก้วศรีขาว
7. นายชวิศ  ทองฉิม
8. นางสาวณัฐธิดา   แก้วฤทธิ์
9. นางสาวณัฐนันท์   จันทร์หอม
10. เด็กชายธณบดินทร์   รัตนวัชรกุล
11. นายธนวิชญ์   เรืองติก
12. เด็กชายนฐกร   วิลัยรัตน์
13. นายนพรัตน์   เกิดแก้ว
14. นายนิติพงศ์   มีขำ
15. นางสาวปฐวิกานต์  วิชัยดิษฐ
16. นายปรัชญ์วิชย์  สมผุด
17. เด็กชายปรินทร   หน่วยแก้ว
18. นางสาวปรียาภรณ์   แซ่เจ่น
19. นายปิยวัฒน์  ขุนราม
20. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์​   รามทิพย์
22. เด็กหญิงพัชราภา   สุขอนันต์
23. เด็กหญิงพัชรินทรา  จันทมาส
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองทรัพย์
25. เด็กหญิงภคพร  อุทัยแจ่ม
26. นายภวัต   เศรษฐมาน
27. นายภัทรพล   เกลี้ยงมาก
28. นายวงศพัทธ์   คงนุ่น
29. เด็กชายวุฒิชัย   ทองรักษ์
30. นายศรุต   สุพการ
31. เด็กชายสถาปนา   สุขไกรไทย
32. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
33. นายสรกฤษณ์   สังข์อุบล
34. นายสราวุฒิ   ขาวเผือก
35. เด็กชายสิรวัชร   น้อยมูสิก
36. นายอนุพงศ์   จันทร์ดำ
37. เด็กหญิงอมราวดี   เอียดสกุล
38. เด็กชายอัฑฒกร   แซ่เจ่น
39. เด็กหญิงแพรวา   เกื้อทอง
40. เด็กชายโชติวิทย์   ฤทธิ์จรุง
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒนวงศ์
3. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
4. นายเอกรัตน์  รอดสี
5. นางสาวศิลป์ศุภางค์  คงทองสังข์
6. นางสาวนิตญา  เพ็งช่วย
7. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
8. นายทรงยุทธ  แก้วนาง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายกฤษณะ  จันทร์ส่งแสง
2. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
3. นายธีรภัทร  เขียดนุ้ย
4. นายพัชรพล  เจ้าสาย
5. นายภาณุพงศ์  เกศรินทร์
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นางเบญจวรรณ  รัตนคช
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรภัทร  บุญฤทธิ์
2. นายพลกฤษณ์  สงสว่าง
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
2. นายเตวิช  สะเมาะ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
2. นายนายศุภกร  ไวยกรรณ์
3. นายภัทรเดช   รักชาติ
4. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
5. นางสาวศธิตา  บัญชาวุฒิ
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
2. นายธวัชชัย  บุญผลา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายกิตติภูมิ  ยกตั้ง
3. นางสาวณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
4. นางสาวนูธิตา  หนูแป้น
5. นางสาวยอดอนงค์  ฤทธิ์ฉิ้ม
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
2. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
3. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ฉีดเกตุ
2. เด็กชายธนดล  พูนนวล
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายจารุวรรณ  จุลพูน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชนิสรา  มาเอียด
2. นางสาวศิริรัตน์  สัยเวศ
3. นางสาวศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายณรงค์  ทองเทพ
 
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
2. เด็กหญิงพรธีรา  นาพระยัพ
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง
 
1. นางสาวซานีซ๊ะ  ยูโซะ
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
31 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนรภัทร  เยาว์นุ่น
2. นางสาวรุ่งทิวา  หนูราช
3. นางสาวอัชฌาวดี  หนูขำ
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  คารี
 
32 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
2. เด็กหญิงพัชยาภา  รุ่นชูศรี
3. นายอัมรินทร์  อินทะเสโน
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
33 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภัณฑิรา  เรืองพุทธ
2. นางสาวอรณิชา  พรหมแก้ว
3. นางสาวอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวฉันท์สินี  ไหมทิม
2. นางสาวพรปวีณ์  บัวคีรี
3. นางสาวสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางปัญญา  อาสนะ
2. นางสาวพัชริดา  ชนะพันธ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ดำเรือง
2. เด็กหญิงปาริมา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายกิตติคุณ  ชุมคช
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นายจักรพงษ์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ญาณสังฆพันธ์
2. นางสุรีรัตน์  มณีนิล