รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชัยรัตน์  เหมทานนท์
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  มหเสน
2. เด็กหญิงประภานุช  เพชรไพย์
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวพิรดา  คงเรือง
2. นางสาวสายไหม  จีนหนู
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาววรานุช  ไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวมานิดา  สมหวัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายอัครพนธ์  เพชรประสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เจริญ
2. เด็กหญิงอลิสษา  เจริญศรี
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. นายกิตติธัช  ดีล้วน
2. นางสาววิภาวดี  เคนจันทึก
3. นายโพบายอู  -
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์
2. นางสาวพรรณิภา  กันภัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายอภิชัย  ศุภศิลป์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นายภทรชล  ลิ่มฮกซี่
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายอภิชัย  ศุภศิลป์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอภิชญา  ลักษณะวิมล
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชญานี  ชูวงศ์
 
1. นางดาริน  ทรายทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนภิศพร   เบญจเลิศยานนท์
2. เด็กหญิงพรวิภา   วุฒิพงษ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  เกื้อผล
4. เด็กหญิงลลิดา   อุดรศรี
5. เด็กหญิงศรุตา  ไหมศรี
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
2. นายภคพร  คันเต็ง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
2. เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคเณศ  จุลยก
2. นายพาชนะ  โลหกิจ
3. นางสาวสลัยลา  คาวิจิตร
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นายสหัส  เสือยืนยง
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัทนพร  พงษ์น้อย
3. เด็กหญิงยลดา  จินดาพล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธันชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
21 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ดิสิงห์
2. เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปิดประสาร
 
1. นางสาวเกษร  สังสันต์
 
22 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายวุฒิชัย  อ่อนชู
2. นางสาวสิริกาญจน์  ชัยศิริ
3. นางสาวอาริยา  วานิชผล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นางชุติมา  จันทร์เทพ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  กล้าทะเล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชูกลิ่น
3. เด็กชายธนกร  รัตนะ
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวปรมาภรณ์  เกิดด้วง
2. นายวีรยุทธ  ปรึกษาเกตุ
3. นางสาวอภิญญา  นุ่มทอง
 
1. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์