รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายณัฐวี  บาเหม
 
1. นายนพเก้า  ศิลปเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายธนกฤต   หนูคูขุด
2. เด็กชายปกร    สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงพรลภัส   ลีวงศกร
4. เด็กชายพิชัยยุทธ   หิรัญพิจิตร
5. เด็กหญิงมัตทนาวดี   เพชรยอดศรี
6. เด็กชายยงยุทธ   ไสยสุวรรณ
7. เด็กชายวรวิช   พุ่มจันทร์
8. เด็กชายวรากร    เกื้อภาระ
9. เด็กชายสิทธิพงษ์   พลนามอินทร์
10. เด็กหญิงอรวิมล    สิงห์โสม
11. เด็กหญิงอริศรา   ประยูรพันธ์
12. เด็กชายอัฒพล    เพชรกล่อง
 
1. นายเฉลิมชัย   หลงรักษณาวงศ์
2. นายเจษฎา   จันทร์หอม
3. นายก่อกุศล   เหรียญประเสริฐ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาววรรณสิริ   แวดอเล๊าะ
2. นางสาวอามีลีนา   บากา
 
1. นายเกรียงชัย    อนิสงค์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวศุภาพิชญ์   โอพัง
2. นางสาวสโรชา   พริกเล็ก
 
1. นายเกรียงชัย    อนิสงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนริศรา   กิติชัย
2. นางสาวอัสนิญญา   สติยมานะ
 
1. นางสาวมาริสา   ยูนุ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนูรฟาราห์   ศักดิ์ศรีพงศธร
2. นายมัณโซอร์อาลี   เพชรสจันทร์
3. นายสันติสุข    สิทธิชัย
4. นายอัยดิล   อุสมันบาฮา
5. นางสาวเพียงเพลงพิณ   นวลเจริญ
 
1. นายเกรียงชัย   อนิสงค์
2. Mr.George   B. Labasano
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายคเนศ   หนูเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา   กาศสนุก
3. นางสาวศรีวิภา   แก้วเทียมทอง
4. นางสาวอมรวรรณ   เหตุทอง
5. นางสาวโซเฟีย   แยแล
 
1. นางสาวมาริสา   ยูนุ
2. นางสาวพัชรี   เทพไชย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมวิง
2. เด็กชายปุณณวัฒน์  นุ่นศรี
3. เด็กชายมนูญ  จันทร์นาม
4. เด็กชายรามิล  พรหมศิริพัฒน์
5. เด็กชายวรพจน์  เกสโร
6. เด็กชายศิวัฒน์  สีปัน
7. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์จันทร์
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายขจรเกียรติ  สุวรรณ์น้อย
2. นายคณินธร  จันทร์ทิตย์
3. นายชยากร  ศรีจันทร์
4. นายซุลกิฟลี  มูดอ
5. นายบวรนันท์  จันจาตุรงค์
6. นายอัสฟารูดีน  วาแม
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม