รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นางสาวซามีมี  ยาลี
2. นางสาวซาอีเราะห์  มะ
3. นางสาวอาซูรา  ยูนุ๊
 
1. นางขนิษฐา  มะลี
2. นางสาวดารีนา  มูซอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นายชานนท์  สัญจิตร
2. นายวารีฟ  ดารอเง๊าะ
 
1. นางสาวอามีนี  โต๊ะมิ๊
2. นางสาวอลิษา  แวอาแซ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายนวพรรษ  ปั้นแก้ว
2. นางสาวพรรณพษา  ศรีหมั่น
 
1. นายภูริวัฒน์  อมรชาติ
2. นางนุชนาฏ  เข็มทอง