รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่ว่อง
 
1. นางอรุณศรี  เกปัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาเจาะ 1. เด็กชายซัมรี   นาแว
2. เด็กชายบิสมี   สาเมาะ
 
1. นายมุกตา  เจะลอ
2. นายฮัมดัน  บุกะอะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีชู
 
1. นายนรพนธ์  แซ่ฟู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนมณี
3. นางสาวฉัตรนารี  คงศรี
4. นางสาวณัฐพร  ไชยสิทธิ์
5. นายณัฐวัฒน์  ชอบเอียด
6. นายพัฒนภูมิ  เอียดเต็ม
7. นายพิธาน  จับจันทร์
8. นายศุภกิจ  สติกรกุล
9. นางสาวอรวรรณ   อุทัย
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วศรีขวัญ
11. นางสาวเปรมจิตร์  จันทร์ดีสาร
 
1. นางศุภิสรา  ชินพงศ์
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงนวนันท์  สีน้อย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรัพย์คง
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
2. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวพิชญาภร  บุตรพงศ์นรา
 
1. นางสาวเกศรา  เจะและ