รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวนริศรา   ใจห้าว
2. นางสาวลักขณา   สิงห์สามารถ
 
1. นางสาวอุดมศรี   บัวแก้ว
2. นางวิจิตรา   บุญสำราญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายณัฐพล  สุดรักษ์
 
1. นางสุนิสา  หมัดอาด้ำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
2. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิภักดี
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวกรกนก   เมืองนิล
3. นางสาวกัญญาภัค   หงส์วิริยะกุล
4. นายจิรพงศ์  รัตนะ
5. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
6. นายณรงค์  กล่อมหอ
7. นางสาวณัฐกฤตา   จีระประดิษฐ์
8. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
9. นางสาวณัฐธิดา  ชูปลื้ม
10. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
11. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
12. นางสาวดวงกมล  ยอดมงคล
13. นายธราดล  สุทธิช่วย
14. นายนนทวัฒน์  พยัคฆ์รังสี
15. นายนฤพจน์  คำหวาน
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  อาสา
17. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
18. นางสาววิฑาดา  ไตรระเบียบ
19. นายวีรภัทร  ปัญญานฤพล
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวอวยพร   อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายยงยุทธ  ซึ้งสุนทร
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมบัติปราโมทย์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
5. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
6. เด็กหญิงวริศรา  เวชประสิทธิ์
7. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
8. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จินดากาญจน์
9. เด็กหญิงอนันตญา  ภูมิศรี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะสิทธิ์
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นายยุทธกิจ  พุทธกิจ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. นางสาวณัฐธิดา  นุกูลวรรณ
4. นางสาวณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
5. นางสาวณัฐนิชา  มากพริ้ม
6. นางสาวณัฐรดี  สุภาพโรจน์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
8. นางสาวภัทราภรณ์  สามล
9. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
10. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นายวีระ  เพชรทอง
3. นางนารี  เล่นทัศน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  อุมา
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นางสาวนันธิกา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวนางโศรดา  มะแอ
 
1. นายจักรี  โต๊ะเด็น
2. นายยุทธนา  พิศแลงาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณณดา   ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายชานนทร์  คงทน
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคีตภัทร  เพ็ชรนิล
2. นางสาวอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
2. นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคัมภีรดา   เกิดปากแพรก
2. นายชาญณรงค์  คงทอง
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ผันแปร
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางสาวิกา  ตะกี่
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธี
2. นายสาธิต  ชำนาญพงศ์
3. นายอริญชัย  เอาเทพ
 
1. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
2. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ส่งศรี
3. นายพงศธร  เพ็ชรโยธา
4. เด็กชายภควัต  ราชนาวี
5. เด็กหญิงลลิดา  เบ็ญจศักดิ์
6. นางสาวศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นายณรงค์  กิจแถลง
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรัตรภร   ดำคล้าย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ภู่ฉวี
3. เด็กหญิงเรณุกา    คนธรักษ์
 
1. นางนันทพร   อามิตร
2. นายเฉลิมชาติ   ลิ่มกุล
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวัตร  กุมภัณฑ์
2. นางสาวธนันญา  หนูเสมียน
3. นางสาวศรัณยา  หนูเสมียน
 
1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ
2. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นายสบาย  ทองสลัก
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวพรทิพา  มณีพรหม