รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสุรจิต  อิ่มบุญสุ
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาพังไกร 1. นางสาวปวีณา  เรืองคง
2. นางสาวศิริลักษณ์  คงแก้ว
 
1. นายสุนทร  พรหมเพศ
2. นางสาววานิสา  จินา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. นางสาวณัฐชยา  ทองอนันท์
4. นางสาวอรณัฎฑ์  จันทวี
5. นางสาวไพลิน  ทองประสูติ
 
1. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายโยธิน  ชูนุ่น
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์   จ่าแก้ว
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายธีรพงศ์  เเก้วจันทร์
 
1. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนันท์ภพ  รักแก้ว
2. เด็กชายนาราธิป  ส่งเมือง
3. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุธี  สกุลคง
2. นายศิลปชัย  ชูจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์   เวชสาร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงจารุณี  ทองปาน
2. นางสาวชาลิสา  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
5. เด็กหญิงวสุนธรา  ชุมพล
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา  รักหอม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลพร  สงพราหมณ์
2. นายธนกร  ช่วยจันทร์
3. นางสาวภาวินี  วิจิตรศักดิ์
4. นางสาววนิดาวัลย์  แซ่ภู่
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
2. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงศ์วิฑูรย์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวมาลี  จันทรศรี
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรทองบุญ
2. เด็กหญิงถาวรีย์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงโชติกา  รักซัง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวจิตรานุช  เทพบุรี
2. นายนฤนาท  พรหมปาน
3. นางสาวนฤมล  ทองแก้วมาก
4. นางสาวสริดา  สินธุวารี
5. นางสาวสุภาพฤษ  จันทร์บุญแก้ว
6. นางสาวหยาดฝน  หมวดรอด
 
1. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางเพ็ญนภา  คงใหม่
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพากุล
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกรรณิกา  เกตุแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  วรินทรเวช
3. นางสาวธนัชพร  แสงนาค
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นางนนทภัทร  วิชัยยุทธ์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงยุวธิดารัตน์  ดอกบัว
 
1. นางทิพวรรณ  สตารัตน์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนพาดล  เดโชชััย
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายชลชาติ  สงอร่าม
 
1. นายบุญยอด  จิยิพงศ์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. นางสาวประวิีณา  อินปัน
 
1. นางพจนา  ทรัพย์ดำ
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์