รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
2. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชนมกานต์   หนูทอง
2. นางสาวปิยะรัตน์   รอดเกลี้ยง
3. นายวโรดม  สุวรรณ์
 
1. นางเสาวรัตน์   รามแก้ว
2. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรวิชญ์   ด้วงฉีด
2. นายภัทรชัย  ใจห้าว
3. นางสาวอัญชิสา  อมรชาติ
 
1. นายธนพล   แก้วอุดม
2. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  รักษ์พงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชุตา  สมมิตร
3. นายอดิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวกัญญาพัชร  หลุ่มบางล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รอดเหลื่อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  แพทยานนท์
3. เด็กหญิงชนินาถ  เพ็งสกุล
4. นางสาวชลลดา  พันธุ์ยุลา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิกุลหอม
6. นางสาวธันยพร  จิตติศักดิ์
7. นางสาวบุญธิชา  รอบเหลี่ยม
8. นางสาวศศิกานต์  สิ่งประสงค์
9. นางสาวสุนิษา  แป้นสุข
10. นางสาวอภิสรา  ชนะขำ
 
1. นางสาวอรพินท์  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตนาวดี  ตรีรัตนกิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์  หนูเอียด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสุพิชชา  ภูชงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์   แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายปกพัช   ชูจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ   จันทร์แจ่มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
2. นายปุญญพัฒน์   วิทา
3. นายภาคภูมิ    จันทร์แจ่มศรี
4. เด็กหญิงวีนัส   ทองศรีนุช
5. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
6. นายศตนันทน์   หนูคง
7. นางสาวศิริลักษณ์   ช่วงโชค
8. นางสาวอรณิชา   ประสมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
2. นางสุทิพย์   นาคดิลก
3. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์   นวลอ่อน
2. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
3. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
4. นายปกป้อง   อุ่นดำรงค์การ
5. นายปฏิวัติ    เพ็ชรรัตน์
6. นายอนุชา   เวียงชัย
7. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
8. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
9. นางสาวเยาวเรศ   หัทยานนท์
10. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญวรัตน์   เมืองไทย
2. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
3. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
4. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
5. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
6. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
7. นางสาวเยาวเรศ    หัทยานนท์
8. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์    นวลอ่อน
2. นางสาวณัฏฐนิช  นนทรังสี
3. นางสาวธัญวรัตน์    เมืองไทย
4. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
5. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
6. นายนัตถ์สะพัชร    เครือยศ
7. นายปกป้อง    อุ่นดำรงค์การ
8. นายปฏิวัติ   เพ็ชรรัตน์
9. นางสาวพิมลศิริ    เล่นทัศน์
10. นายมิตรภาพ    เพ็ชรรัตน์
11. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
12. นายอนุชา   เวียงชัย
13. นางสาวอรกัญญา    ศรีปรางค์
14. นางสาวอัญชิสา    ด้วงเกื้อ
15. นางสาวเยาวเรศ  หัทยานนท์
16. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
5. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์สาสน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงมิเชล  เฮก
 
1. นางแพรวพรรณ  ศรทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ชูนวลศรี
2. นายปฏิพันธ์  มีเถื่อน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
2. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพิพัฒน์  แซ่ฮู่
2. นางสาวศศิวิมล  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วกระจก
2. นางสาวฐาปนี  พิทักษ์ภาวศุทธิ
3. นายทักษิณ  พหลทัพ
4. นางสาวนภาพรรณ  ปัญจะโยธิน
5. นางสาวปริฉัตร  วงศ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissZHANG  BINGXIAN
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มาละวะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มกะฐิน
3. เด็กหญิงอารีญา  บุตรชา
 
1. นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
2. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เเดงเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เเคว้นปรอท
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเหลือ
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา   รักษามั่น
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล   นาคายา
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายกรวิชญ์  บุญทองจันทร์
2. เด็กชายธนดล  ชูแก้ว
3. นายศิลา  หนูดำ
 
1. นายอมรศักดิ์  บุญวงค์
2. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายปรัชญา  มหาสุข
3. เด็กชายสิริปัณฑ์  เดชวัฒน์
 
1. นางนฤมล  สุทธิชน
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรทิพา  สมัคการ
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นางสาวปิยาธิดา  อัจฉริยะปัญญา
 
31 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญแทน
2. เด็กหญิงกิตติกา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจยาคม
 
1. นางเกตน์นิภา  รัตนบันดาล
2. นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ช่วยชนะ
3. นายอดิศร  สิงห์งาม
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อ่อนลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชอบพจน์
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บัวทอง
2. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
2. นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายชาริฟ  ชาติคีรี
2. นายธีรนัย  เพียรดี
 
1. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
2. นางกฤติยา  สุขเรือง