รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
2. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
 
1. นางอุษณีย์  ศิริสานต์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐปคัลภ์  แสงวิเชียร
2. นายนภัส  พร้อมประเสริฐ
3. นายวิชญะ  วิทยาเศรษฐกุล
 
1. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
2. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมแสง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์
3. เด็กชายวีรวิชญ์   โชติกะ
 
1. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
2. นางสาวสศิธร  ปูเต๊ะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวรชฏนันท์   สุขกลับ
 
1. นางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
2. นางสาวเกศวลี   หนูทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนพวิชญ์   ไหมพูล
2. นายสรณ์  บัวเกตุ
3. เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางสาวศศิธร  บุญเกิด
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชลธิชา   ชาตรี
2. นางสาวพุธิตา   บัวเกตุ
 
1. นายสุเทพ  หนูเสน
2. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดาวเรือง  ขันธวุธ
2. นางสาวผกาวดี  ศรีรินทร์
3. นายพงศธร  ธรรมวิจิตร
4. นางสาวสิตานัน  ศรีธรรมรัตน์
5. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยธรรม
 
1. นายสุทิน  กิจจะ
2. นายภณ  เพ็งสกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคมกริช  สุขเนาว์
2. นายชนาธิป  บุญเสนา
3. เด็กชายชินวัตร  แจ่มสว่าง
4. นายณัฐวุฒิ  หยูทองอินทร์
5. นายธนานันท์  สุจิพงค์
6. นายธีรวุฒิ  ณ ระนอง
7. นางสาวปภาณิน  สุขประเสริฐ
8. นายปุณยวัจน์  สุวรรณ์ศรี
9. นายพงศ์เพชร  ทองเสภี
10. เด็กชายพีรณัฐ  สุรัติศักดิ์
11. นายภานุพันธ์  ปานนิล
12. นายยศธนกร  ขุนทน
13. นายรชานนท์  ปานมั่น
14. นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์
15. นายศรัณย์ภัทร  ทองใส
16. นายศุภกร  นพฤทธิ์
17. นายสกนธ์พล  แก้วมี
18. นายอาชานนท์  จินตุลา
19. นางสาวอาทิตยารัตน์  หนูดุก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ถนิมสุทธิ์
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
3. นายภณ  เพ็งสกุล
4. นายสุทิน  กิจจะ
5. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกรกนก  ทองอ่อน
2. นายจิรศักดิ์  วาทีรักษ์
3. นางสาวช่อฟ้า  เบ็ดเสร็จ
4. นางสาวณัฐริกา  อุ่นสุข
5. นางสาวณัฐวรรณ  คงทอง
6. นายทัตเทพ  มุขโรจน์
7. นายธนกฤต  นาคณรงค์
8. นางสาวนันท์นภัส  ริยาพันธ์
9. นายภานุพงศ์  สุวรรณเทพ
10. นายภูมิภัทร  จันทร์ประทุม
11. นางสาววรรณษา  ศรีไกรทัย
12. นางสาววรัญญา  สาระพางค์
13. นายศรสิทธิ์  กริ่มใจ
14. นางสาวศิริภัทร  ศิริคุณ
15. นายสุริยะกมล  อุตระนาค
16. นายอรรถพล  เสสน
17. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิสุทธิ์
18. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญจกล
19. นางสาวเลิศนรา  พนาลี
20. นางสาวโสรยา   แสวง
 
1. นางสาวรัชตพร  วรรณเกื้อ
2. นางสาววัชรีกุล  สำเภาพล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาววันวิสา  บุญคง
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
 
1. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
2. นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวนภัสวรรณ  สามนตราช
4. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม
6. นางสาวปวิตรา  ปันฉิม
7. นางสาวปวีณ์สุดา  มาศเมฆ
8. เด็กหญิงพัฒริศา  ฤกษ์อนันต์
9. นางสาววรรณวิสา  พยุหะ
10. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
3. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวทยิดา  ทรงศรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เอียดแก้ว
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางอรอนงค์  นฤภัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมจัน
2. นางสาวกมลทิพย์   ช่วยบุญชู
3. นายกรกช  ลิขิตการ
4. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
5. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
6. นางสาวจิรนุช  จำนงค์รัตน์
7. เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ
8. นางสาวจิราพัชร  ไข่แก้ว
9. นายจีรศักดิ์  อินตา
10. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
11. เด็กชายชยณัฐ  ลักษณะวิลาศ
12. นายชัยนันท์  นิยมเดชา
13. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมพันธ์
14. นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์
15. เด็กชายณัฐชนน  ศรีรัตน์
16. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
17. เด็กชายถิรวัฒน์  แสนบูราณ
18. นายธนภัทร  รักษ์ทอง
19. เด็กชายนราวิชญ์  เห็นจริง
20. นางสาวนัธนรี  สุขเรือง
21. นางสาวนิตยา  กานิสันติ
22. นางสาวประกายรุ้ง  แสงแก้วสุข
23. นางสาวปาริฉัตร   จุติผล
24. นายปิยะพล  ทินกร
25. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
26. นางสาวพิชชาพร   ชูตะวณิชย์
27. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
28. เด็กหญิงภัทรดา  แขดวง
29. นายภูบดี  หุ้ยล่อง
30. นางสาวมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
31. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
32. นางสาววิมลรัตน์  ระวัง
33. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
34. นายสรวิศ  บุญสนอง
35. เด็กชายสรวิศ  สุขขา
36. นางสาวสุภาพร  รัตนนุพงศ์
37. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
38. นางสาวเบญจวรรณ  อุทายี
39. เด็กหญิงเบญญาภา   อุทายี
40. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
6. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
7. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร  ระวังวงศ์
2. เด็กชายกิตติขจร  ไชยเศษ
3. เด็กหญิงกิตติญา  ศรีวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงจินตา  พรายทิพย์
5. เด็กชายฉัตรชัย  คุณรัตน์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  พงษ์พ้นภัย
7. เด็กชายชลธิศ  นาควานิช
8. เด็กชายญาณศรณ์  ปิยะพันธ์ุ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุลแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐธิชา  เลขจิตร
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คล้าย ณ รังษี
12. เด็กชายณัลทวัฒน์  ราชทอง
13. เด็กชายตะวัน  รัตนมณี
14. เด็กชายติณณ์  จันทร์หอม
15. เด็กชายธนกฤต  ชูโลก
16. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรธนู
17. เด็กชายธันติกร  เสาวพรรณ
18. นายธีรศักดิ์  บุญสุริวงศ์
19. เด็กชายนรากร   สมวงศ์
20. เด็กหญิงนันทกานต์  คลิ้งคล้าย
21. นายบรรณสรณ์  วิทยเวทย์
22. เด็กหญิงปาริฉัตร  สงกุมาร
23. เด็กหญิงผกามาศ   ทองไชย
24. เด็กชายพงศกร  สามเมือง
25. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมมาศ
26. เด็กหญิงภิชนารถ  สุภาพโรจน์
27. เด็กชายภูธเนศ  โพธิคม
28. เด็กหญิงมนรดา  ฉันทา
29. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยรัตน์
30. เด็กชายรัฐพณ  สุทธิพิทักษ์
31. เด็กชายวิจักษณ์  เมฆมณี
32. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วจุมพล
33. เด็กชายสพลดนัย  ไกรนรา
34. นายสรศักดิ์  ทองไชย
35. เด็กหญิงสุชานุช  แดงมณี
36. เด็กชายอธิพัฒน์  ประสาน
37. เด็กชายอนันทร  เนียมกำเนิด
38. เด็กหญิงอริสา   นาคาชล
39. เด็กหญิงเนตรชนก  มณีรัตน์
40. เด็กหญิงเบญญฑิพย์  นกศรีแก้ว
 
1. นายปธิณญากร   สุทธิ
2. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
3. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
4. นางสาวนาซนีน  พัชนี
5. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
6. นางนวลรหง  หมวดชัยทอง
7. นายอณัส  ซาดัดคาน
8. นายนฤเบศ  ชลสิทธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
6. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
8. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
9. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกรกฎ  อาจหนู
2. นางสาวชวิศา  ถาวรนุรักษ์
3. นางสาวพิลาสิณี  กาฬสุวรรณ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. นางสาวสิตาภา  ปานเนียม
6. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
7. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
5. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
7. เด็กหญิงศิริมล  สุวรรณสังข์
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
11. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
12. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
5. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ
 
1. MissATHENA  MANN
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภาสินี  ฤตวิรุฬห์
2. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
4. เด็กชายเวิร์ม  เจอราล ปูกวย
5. เด็กหญิงแพรวรดา  เสนา
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
2. นายภูริพงศ์  นวลใย
3. นางสาววาสินี  เสียงหอม
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายคณิศร  รัตนะ
2. นางสาววรรษิกา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
2. MissLi  Qing
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันตราชู
2. เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์
 
1. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายรัชชานนท์  จันทร์ทัง
2. นางสาวรุ่งทิวา  จินโรจน์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam  GhaHyun
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกมลา  เพชรทอง
2. นายนนทพัทธ์   อินจันทร์
3. นายปวริศ   ศรีสงคราม
4. นางสาวศิรดา   สิทธิฤทธิ์
5. นายสุริยะวุฒิ   ธานีรัตน์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
2. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกฤตฤดี   หมั่นดี
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
 
36 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายชนกภัทร์  จุลนวล
2. เด็กชายปุณณวัสน์  รอดพิบัติ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เฉตาไพย
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกลวัชร  เดชารัตน์
2. นางสาวปัญญารัตน์  สุขใส
3. นางสาวปาณิสรา  นิลอุบล
 
1. นายทานเทพ  กำลังเกื้อ
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายตะวันไท  สัจจศรี
2. นายอภิรัฐ  เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
2. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธีร์จุฑา  ศรีวรานนท์
2. นางสาวอังศุมาลิน  จันทรโชติ
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางจิรายุ  สุวรรณา
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายภูมินทร์  ชุมภู
2. นายศิวกร  คอนกำลัง
3. นายสรรเพชญ  แสงนิล
 
1. นายธเนศ  แซ่ด่าน
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชุติพนธ์  จันทร์ทิพย์
2. นายรัชชานนท์  สว่างรัตน์
3. นายอรรครเมษ  ชูประเสริฐ
4. นางสาวอรวรรณ  สุขงาม
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
2. นายเอกศักดิ์  ปลอดอ่อน
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ไพนุจิตร์
2. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
3. เด็กหญิงสุกฤตยา  ไชยนุวงศ์
4. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญรัก
5. เด็กหญิงสุรัตน์มนีย์  จันทร์ประทุม
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ขวัญสง
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายพรหมมาศ  พรหมพฤกษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายธนาวุฒิ  ธุระกิจ
2. นายธรรมนูญ  เจษฎารมย์
3. นายนายภูบดี  หุ้ยล่อง
4. นางสาวผกามาศ  แก้วเรือง
5. นางสาวภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. นางสาวสุดารัตน์  ผันแปรจิตร์
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนกานต์  ล้อมเมือง
2. นางสาวณัฐวรา  จินดาพรรณ
3. นางสาวอังวรา  ไกรนรา
 
1. นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
2. นางผาสุข  ถาวร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวธัญญารัตน์  กลสามัญ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาทอง
3. เด็กหญิงอันดามัน  น้ำขาว
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์ศรัณย์  สนธิเมือง
 
1. นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล
 
47 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แขกพงศ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  โอฐอัด
3. เด็กหญิงอนงค์มาศ  ชัยศรี
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์   ลายพยัคฆ์
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โมราศิลป์
 
1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงมิญาวดี  น้ำขาว
 
1. นางผุสดี  ลอองศรี
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวนภัส  ทองสุข
 
1. นางขวัญฤทัย  คงสังข์