รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    รอดไกร
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิริสาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายพรลภัส  ชัยแป้น
2. เด็กหญิงสุพินดา  ดีมะเริง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ
2. นางสาววรารัตน์  บุปผา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวภัทรวดี  เพชรสี
 
1. นางสาวจุรี  ชัยแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายคริสต์มาส  หนูหวาน
2. นางสาวนุชทิชา  พรมขวัญ
3. นางสาววิภาวี  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุด
2. เด็กชายพีรยุทธ  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงศรุตยา  ยังช่วย
4. เด็กชายสุทธินนท์  พรหมบุญ
5. เด็กชายอมฤต  วรรณา
 
1. นางสาวสุนิสา  อุดมศักดิ์
2. นางปภาภัทร  ก๊กแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวณลิณี  แดหวา
2. นางสาวณัฎฐณิชา  ชัยชนะ
3. นางสาวธัญชนก  ตั้นแจ้ว
4. นายพงศกร  จักรแก้ว
5. นางสาวแก่นกาญจน์  รายารักษ์
 
1. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
2. นายนฤเบศ  เจริญลาภ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวรุจิกร  สังเมือง
 
1. นายบริบูรณ์  เพาะผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  กลั่นเกิดผล
2. เด็กชายบารมี  เบ็ญหลี
3. เด็กชายวีระยุทธ  ทองหนัก
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
2. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายกรกฤต  นิมิสวิน
2. เด็กชายกษิศักดิ์  ทองมีตระกูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองชนะ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองวารี
5. เด็กหญิงธณัฐชา  เลิศคำหวาน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศดานนท์
7. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ฉิมดำ
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนูวงศ์
9. เด็กหญิงภัชราภา  ชิตชลธาร
10. เด็กหญิงภาสิตา  พูลภิรมย์
11. เด็กชายภูชิสส์  ไกรนุช
12. เด็กหญิงสิรินาถ  โชติกมาศ
13. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาเหลา
15. เด็กหญิงแพรวา  ปัญญายง
 
1. นายวิศรุต  แก้วพิทักษ์
2. นายชุติพนธ์  ทรงศรีจันทร์
3. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
4. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองรักษ์
2. เด็กชายกรีฑา  หลีเจี้ยง
3. เด็กชายธนภัทร  คงสบาย
4. เด็กชายธีรดนย์  โพชสาลี
5. เด็กชายวงศธร  ประสงค์กิจ
6. เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ
7. เด็กชายวิสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว
8. เด็กชายศุภกิตติ์  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายจตุพร  มณีพันธ์
2. นายโสภณ  เพชรสุทธิ์
3. นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงชนากานต์  โคกตรัง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสิรินยา  แก้วงาม
 
1. นายสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง
2. นางกันยา  สุขศรีเพ็ง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชนันท์  ศรีพลอย
2. นางสาวชลธิชา  บัวชุม
3. นายอุกฤษฏ์  ทองขนาน
 
1. นางสายพิน  ปรังพันธ์
2. นางสาวจินตนา  ปรังพันธ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายธนภัทร  ชูจักร์
2. นางสาวปาริชาต  ชัยแก่ศึก
3. นางสาวเกตุสุดา  สิริ
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคนุกูล
2. เด็กชายปัณณทัต  นาคนุกูล
 
1. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
2. นางสุนีย์  สิทธิชัย
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงพรชนก  อ่อนรู้ที่
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บันดาศักดิ์
 
1. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
2. นางสุนีย์  สิทธิชัย