รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุรพิชญา  สามทอง
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวปาริฉัตต์  จันทร์ฝาก
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายจิตรกร  หูดัง
2. นายณัฐพล  ปลงใจ
3. นายนราวิชญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นายทรงกลด  พรศิริวงศ์
2. นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายปิยวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. นางสาวฟาริดา  ฤทธิหมุน
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดำทอง
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวประไพพร  ถิ่นนัยธร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปันทะรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
2. เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวลำใย  สามเมือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายกุลพงษ์  หยงสตาร์
 
1. นายพิชัยรัตน์  เชาว์บวร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โออิน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หมุนเวียน
3. เด็กหญิงศรุตา  จินดาสัย
 
1. นางสาววิฉุณีย์  เกียงเอีย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกรรญา  อินทฤทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวกณิกา  ฤทธิมา
2. นายณัฐวัฒิ   คงสม
3. นายปัณณวัฒน์  สุโขวัฒณกิจ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ตั่นมี
2. นายอรุณ  สมบัติทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์
 
1. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกนกพร  จิตขาว
2. เด็กหญิงณภัทร  นานอน
3. เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์
4. เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตดำ
5. เด็กหญิงนงนภัส  ดำจุติ
6. นางสาวปุณยภา  ทองฤทธิ์
7. นางสาวพรรณไพลิน  กิ้มนวล
8. เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูนุ่ม
10. เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล
 
1. นางชัฏชฎา  ไทยกลาง
2. นางสาวทิพย์สุดา  ชูบุญส่ง
3. นางกุศล  นุ้ยผุด
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธรรมวิทย์  ขวัญนิมิตร
2. นางสาวมาลิษา  บัวศรี
 
1. นายเจษฎา  ฟองประพันธ์
2. นายกีรติ  ด้วงหมุน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวัลยากรณ์  พิชัยรัตน์
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวอรัญญา  ยอดศรี
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกรกช  ฤทธิพล
2. นายกฤษณพงศ์  ท่าจีน
3. นางสาวกัลยรัตน์  เพชรหนู
4. นางสาวกัลยารัตน์  สิกขาจารย์
5. นางสาวขวัญจิรา  คงเฝือ
6. นางสาวจันทัปปภา  เรืองขำ
7. นายจิรายุส  ศรีเรืองรัตน์
8. นายฉัตรตระการ  วรรณทวี
9. เด็กหญิงชนสรณ์  ช่วยราย
10. เด็กหญิงชนิกานต์  รอดเพ็ง
11. นายชาญวิทย์  ขำณรงค์
12. นางสาวชาลิสา  ภาสกรกุล
13. นางสาวณัฐชา  จันทร์แก้ว
14. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีทองชื่น
15. นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรประสิทธิ์
16. นายณัฐพงศ์  กิ้มเฉี้ยง
17. เด็กชายทิวัฒน์  ซุ่นสั้น
18. เด็กชายธนคุปต์  ซ่วนยุก
19. นายธวัชชัย  เป้าทอง
20. นางสาวธัญลักษณ์  วิเชียร
21. นางสาวนันทรัตน์  บัดสูงเนิน
22. นายปวริศร  แสงรัตน์
23. เด็กหญิงปวีณา  ชูสังข์
24. นายปารเมศ  สีใส
25. เด็กชายพรรณกร  หมัดเจริญ
26. นายพัชรพล  สอนซ้าย
27. นายพุฒิสรรค์  เกลี้ยงทอง
28. นางสาวพุธิตา  บัวแก้ว
29. เด็กชายภูริทัต  คงแก้ว
30. เด็กหญิงมณทกานต์  จริงการ
31. เด็กหญิงรินลณี  ศรีเพ็ญ
32. เด็กชายวชิรพงศ์  จีนปาน
33. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นุชสมัย
34. เด็กหญิงสุปัญญา  เพ็ชรสิริ
35. นางสาวอนันตญา  รอดพันธ์
36. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณโมกข์
37. เด็กหญิงอาภัสสรา  เศษสิน
38. นายโยธิน  ณ พัทลุง
39. นายไชยา  ขวัญนา
40. เด็กหญิงไพลิน  ธนาพันธ์ประเสริฐ
 
1. นายพายัพ  ปักษี
2. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
3. นายอานนท์  เรืองรัตน์
4. นายณรงค์  ชูจันทร์
5. นางสาวสุภาพ  ชูผอม
6. นายก่อเกียรติ  คงแก้ว
7. นางบุษกร  พุฒนวล
8. นางสาวพิลาศลักษณ์  ไสไทย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายศิวกร  ชูกระชั้น
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกิตติพจน์  ชูแก้ว
2. นางสาวชาลิสา  ย่องเส้ง
3. นางสาวตะวันรัตน์  วะจีสิงห์
4. นายติณณ์  ซื้อจ้าง
5. นายนุฎน  สกุลคง
6. นายวัชรวิชญ์  จีรัฐติกุล
7. นางสาวศรัญญา  เซ็นซูลี
8. นางสาวสิรินรัตน์  ฉิมเรือง
9. นายอชิระ  สมาพงค์
10. นายไกรศร  แสงรัตน์
 
1. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายวันใหม่  ชิตจันทร์
4. นายกมลภพ  ชิตแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางสาวศมนวรรณ  ใจห้าว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงรวิพร  พรมทอง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันติชา  บัวทอง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
3. เด็กชายชินดนัย  ชูแทน
4. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
6. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุทธิรักษ์
7. เด็กหญิงสุริยพร  น้ำเจ็ด
8. เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร
9. เด็กชายเอเมน  อาจกมล
10. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกวิน  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงกันติชา  บัวทอง
3. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
4. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองอ่อน
5. เด็กชายชินดนัย  ชูแทน
6. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ช่วยชูศรี
7. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
9. เด็กหญิงรับขวัญ  ส่อซิ้ว
10. เด็กชายศุภกฤต  สิงห์โต
11. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุทธิรักษ์
12. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สุวรรณวร
13. เด็กหญิงสุริยพร  น้ำเจ็ด
14. เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร
15. เด็กชายเอเมน  อาจกมล
16. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
4. นายกษิดิื์เดช  คงงามขำ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูวงค์
2. เด็กชายภูวนาถ  กังแฮ
3. เด็กหญิงวิชยา  สิงห์อินทร์
4. นางสาวศุภลักษณ์  สองพัง
5. นางสาวอารียา  สว่างวัน
 
1. นางสาวมยุรี  พลวัฒน์
2. นางเอ็นดู  ลีสุรพงศ์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายวุฒิพงศ์  สามทอง
2. นางสาวสุธิศา   แก้วจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นางรัศมี  ปราบเสร็จ
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
2. เด็กชายธนเทพ  เทพแก้ว
3. เด็กชายภูดิส  แซ่โค้ว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนิส  หมานมานะ
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายธนกร   กุลศรี
2. นายภูพิรัฐ   หนูยศ
3. นายวัชรกรณ์   หนูทองแก้ว
 
1. นายธัญวิทย์   เกิดดี
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายบุญหลง  ใจบุญ
2. นายวุฒิพงศ์  สามทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  คงห้อย
4. นายเสริมชาติ  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
 
1. นางสาวแพมุกดา  บุษรารัตน์
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีสุด
 
1. นางสาวดิลกา  พรหมมี
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายอัครวุฒิ  สิทธิศักดิ์
 
1. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์