รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
 
1. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ซ่อนศรี
 
1. นางพันธ์ทิพย์  จิตร์ไพศาลศักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  สุขนิรันทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  เพ็ญประทุม
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มีสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ลิ่มวิจิตรวงศ์
2. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวนวพรรษ  จันทร์ธรรม
2. นางสาวภาวิณี  ทองจีนสังข์
3. นางสาวอริญา  คำสุวรรณ
4. นายอเนชา  บูรณเทพ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  รูปสะอาด
 
1. นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ผลพฤกษา
 
1. นายเกียรติภูมิ  เทพวาที
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจิรายุส  จินาไหม
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธานินทร์  เย็นบ้านควน
 
1. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายวชิร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายเสกสรร  สมแสง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ยังสุข
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หมุดเหล็บ
4. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญมี
5. เด็กชายณัฐพล  คนตรง
6. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
7. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
8. เด็กชายภาณุพงศ์  คงคาสวัสดิ์
9. เด็กชายภูชิต  วงศ์วิทยะ
10. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
4. เด็กชายภาณุพงศ์  คงคาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
6. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางวรรณาพร  อยู่สุข
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวจิรารัตน์  รังภูรีย์
2. นางสาวดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. นางสาวปัทมา  อยู่เย็น
5. นางสาววรรณพร  ทองสกุล
6. นางสาวสุวรรณพร  ดีปานแก้ว
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางวรรณาพร  อยู่สุข
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงฐิติชญา  สมณะช้างเผือก
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
5. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
6. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
7. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเจมจิรา  ยุติมิตร
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางปภาดา  พริกคง
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  เข็มเพ็ชร
2. นายปิยวัฒน์  ชนะ
3. นางสาววรรณพร  ทองสกุล
4. นายวัฒนศักดิ์  นาคนิยม
5. นายศุภณัฐ  ทิชัย
6. นางสาวสุวรรณพร  ดีปานแก้ว
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางปภาดา  พริกคง
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธัญนพ  นาคนิยม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมสถิตย์
3. เด็กชายเตชวิชญ์  อัจกลับ
 
1. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจิตติมากร  ง่วนภูเก็ต
2. นายรัตตัญญู  ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
2. นางสาววรรณนิตา  สุขสบาย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ธรรมณี
2. นายวุฒิชาติ  บุญสืบ
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง
2. นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกอบชัย   ศรียาภัย
2. นายณัฐพงศ์   โขจุลธรรม
3. นายไกรสร   บุญพัตร
 
1. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายครรชิต  พรมอยู่
2. นายคุณภัทร  แม้นด้วง
3. นายอภิสิทธิ์   เพชรปังหวาน
 
1. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
2. นายพรหมมาตร์   อิฐกอ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  เล็กวารี
2. เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน
3. เด็กหญิงทัดพิชา  วุฒิธรรม
4. เด็กหญิงนิศามณี  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กชายพิชญุตม์  ญาณปัญญา
6. เด็กหญิงวัชรียา  เกิดกาญจน์
 
1. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
2. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
3. นางวราภรณ์   พรมมา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จุลสัตย์
2. นางสาวจิดาภา   พงศ์ภัณฑารักษ์
3. นางสาวมติมนต์  กลมแป้น
4. นางสาวสัณห์สินี  ทองพิทักษ์
5. นางสาวอชิรญา  สุดใจ
6. นางสาวอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
2. นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต
3. นางกรรณิการ์  พรหมหาญ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวสุดาภา  ศรีวิลัย
2. นายสุทธิ์รักษ์  เพชรสุวรรณ
3. นางสาวสุมลฑา  จิยาเพชร
 
1. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
2. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจร
 
1. นางจารีย์  ขาวไกรรัตน์