รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายพรรษกร  ยังกำแหง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหาแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนวัฒน์  เหมือนประสาท
2. นายพิทวัช  จันทร
3. นางสาวลรินทิพย์  ปานิสัย
 
1. นางวรวิกา  เรืองพงษ์สาร
2. นางสาวสุนันทา  รมย์นุกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย
2. เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  วัชรจินดา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. นางสาวสิณาภรณ์  แท่นศิลา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธันยชนก  ซังทอง
2. นางสาวพิมพ์ชญา  บุญเลิศ
3. นางสาวภัคทริณญา  นาพญา
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญรอด
2. นางสาวจุฑามณี  สกุลแพทย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายนนทวัต  ทองปรอน
2. นายวิทวัส  เยาวยัง
 
1. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวสวรส  เผ่าชู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติยา   มีดีภาค
2. เด็กหญิงศสิหงษา   กิ้มเซียะ
 
1. นางสาวศศิณี  จุลรักษ์
2. นางสาวถนิมาศ   สุดสวาสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนัญชิดา  สุวรรณ์
2. นายพงศ์พัทธ์  ศรีเนตร
3. นางสาวพรพิมล  มีศิลป์
4. นายสิงหา  ถนอมชนม์
5. นายอัมรินทร์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางกรรณิกา  สนธิ์ขาว
2. นางนิลุบล  ชุมภูนุช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐภาส  ธรรมรูจี
2. นายทิวากร  แซ่เสี้ยว
3. นางสาวปัณฑิตา  รุนอร่าม
4. นายภูวนาถ   ชูมี
5. นางสาวสุธิดา  สุทธิรัตน์
 
1. นายยุทธนา   โฉมเฉลา
2. นางสาวทวารัตน์  พงศ์อร่าม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายตันติกร  สุวรรณภพ
2. นางสาวพัชรพร  ขาวเผือก
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุวรรณมา
2. นายสยาม  พร้อมมูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงปรารถนา   พลชาติ
2. เด็กหญิงสุลักษณา  ชัยพลดี
 
1. นางรัตนา  วงศ์ลีลากรณ์
2. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษฎา  ทองรักษา
2. นายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
3. นายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นางสาวเพ็ญประภา  ดับโศรก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนาดล  เพชรทั่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สุพรรณวงศ์
3. เด็กชายภูชิต  ศรีชัยภูมิ
4. เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ
5. เด็กชายภูรินท์  เมืองอุดม
6. เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นางนราพร   พูลทรัพย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายสวราชย์  ทรงกำลัง
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนัทธมน  สังแดหวา
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายอิทธิพงศ์  กานนอก
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภาณุภัทร  เปียสดุด
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนวัฒน์  มานะแท้
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ   รอดสิน
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
3. นายณัฐพล  นพรัตน์
4. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
5. นางสาวบุญธิชา  มณีรัตน์
6. นางสาวปณิดา  พรหมดำ
7. นางสาวรุจีรัตน์  เพ็ชรคีรี
8. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ   รอดสิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
3. นางสาวชนกภัทร  บุระคำ
4. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
5. นายณัฐพล  นพรัตน์
6. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
7. นายปัญจะภูมิ  ศรีงาม
8. นายพีรเดช  งามสวน
9. เด็กชายภาณุภัทร  เปียสดุด
10. นายภูวดล  ทรัพย์สิทธิเวศย์
11. นางสาวรุจีรัตน์  เพ็ชรคีรี
12. นางสาววิภารัตน์  พันเดช
13. นางสาวศุภิสรา  สุทธิกุล
14. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
15. นายเอกนรินทร์  เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
3. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายคมสันต์  สิงห์เดชะ
2. นายจักริน  ขาวสุวรรณ์
3. เด็กชายฉัตรดนัย  ราชโส
4. นางสาวฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
5. เด็กหญิงดาวประสุข  หงษ์สา
6. เด็กชายถิรวัฒน์  นวลละมัย
7. เด็กหญิงนันทกร  ประชุมสงค์
8. เด็กหญิงภัทราวดี  พิทักษ์สุข
9. นางสาวมณฑาทิพย์  จรรภูยา
10. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
11. นายอิทธิพงศ์  กานนอก
12. เด็กหญิงเจนจิรา  นวลมัย
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
2. นายทรงศิลป์  สามารถ
3. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย  หนูสม
4. นายปวริศร  รังษี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยศภิรมย์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นางสาววีระวรรณ  ตลึงจิตร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภากร  เม็คคลีฟ
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชื่นกมล  หิตะโกวิท
 
1. นางสาวสุชานันท์  แสงตะวัน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชยานันท์  คลี่บำรุง
2. นางสาวณิชากานต์  แสงศรี
 
1. นางสาวโสภิตา  ร่มแจ้ง
2. นางสาวจันทนา   สอนสุวรรณ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชนิตา  ปรีชาชน
2. เด็กหญิงพัณพษา  พึ่งพิง
 
1. นางสาวศรีสุดา  ชูรินทร์
2. นางสาวศรินธร   มีเพียร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยสังข์
2. นายณัฐนันท์  เดชมงคลวัฒนา
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชินพัฒน์  ฤทธิเดช
2. นายศตวรรษ  เสียมศักดิ์
3. นางสาวศราวดี  ใหญ่หลวง
4. นางสาวสุวภัทร  เพชรยันต์
5. นางสาวอพัชชา  มณีวิหค
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพณิชา   แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงภคมนต์   เจริญฤทธิ์
3. เด็กชายเทศ   เจนสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาววีรวรรณ   บางัสสาเร๊ะ
2. นางสาวพัชรี   เผ่าวรรธนะพันธุ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภูบดี  สุตันรักษ์
2. นายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางอิสริญ  บุญหนัก
 
38 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว
2. นายนิติวุฒิ  มงคล
3. เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา​  ทองเอียง
2. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธีริทธิ์  คงบุญแก้ว
2. นายพงศภัค  เอกฉาย​
3. นายเอกราช  สุวรรณ์​
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
2. นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนกฤติ  โปทอง
2. นายปัฐวิชญ์  แดงสุวรรณ
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
2. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศักดิพงศ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสุวรรณ์
 
1. นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
2. เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กชายการรินทร์  ศักดิภิรมย์
2. เด็กชายวันชนะ  ทิมทอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อตาโคตร
 
1. นางสาวนิภา   รักช้าง
2. นายอิศรา  นุรักษ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปทิตตา  ทองเขียว
3. เด็กหญิงพัชราภา  อาศัยนา
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นางพัชรินทร์  เกิดด้วง
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรพันธ์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายนัฐกานนท์  พันธุ์แจ่ม
2. นายสิทธิพล  ทอดสวาสดิ์
3. นายอุดมศักดิ์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธุ์
2. นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. เด็กชายหัสดิน  ภัคธนวัฒน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นายธนาคาร  ช่วยชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. นายพิชิตชัย  ไกรวิลาศ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
2. นายณัฐชนน  คงนาผล
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
2. นางราตรี  แท่นอินทร์