รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพลอยวาสนา  มากพงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุ้ย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. นายอภิชัย  จำปา
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  เก้าเอี้ยน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกัญจน์  นามวงษ์
2. เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
 
1. นางสาวฐปะนีย์  กี่บุตร
2. นายอรรถพล  ศิริมนูญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวจิตรานุช   สาราช
 
1. นางสาวระพีพร   สุนทรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวคณิตา  แตงนิล
 
1. นางสาวสิริมา  พงษ์ศิริกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวตวิษา  มงคลประดิษฐ์
2. นางสาวรวีวรรณ  เจริญรูป
3. นายสัณหณัฐ  สีลาย
 
1. นายธวัชชัย  นาคช่วย
2. นางสาวกานต์ชนก  หนูพินิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายคุณากร  ทองรอด
2. นางสาวจุฑามาศ  พรมณาเวช
3. นางสาวชนาภา  นาคบาตร์
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีเสวตร์
5. นายทิวานนท์  ทนุบำรุง
6. เด็กชายธนากร  อุพยู
7. นางสาวธิดารัตน์  เจือกโว้น
8. นางสาวนภัสกร  ชนะกุล
9. นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชรรักษ์
10. นายวิศิษฎ์  แป้นปั้น
11. นางสาวสุพัตรา  หันชัยเนาว์
12. นายสุภวัฒน์  บุญวงศ์
13. นายอภิสิทธ์  สิทธิศักดิ์
14. นางสาวอรัญญา  บุญมาเลิศ
15. นางสาวอัญมณี  บุญประกอบ
16. นางสาวอาทิตยา  ประจำมูล
17. นางสาวอิศริยา  คงอ่อน
18. นายเขษมศักดิ์  ท่าดี
19. นายเจษฎา  คงรอด
20. นางสาวเบญจวรรณ  ร่างสง่า
 
1. นายไกรสร  สุทธิชาติ
2. นางพัณณ์ภัสร์  ปานมาตย์
3. นายรัตนพันธ์  เจนวานิช
4. ว่าที่ร้อยตรีถนอมชัย  ทับไทร
5. นายเจตริน  หมาดปูเต๊ะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  เสริมเกียรติวัฒน์
2. นางสาวชพิชฌา  ระโสยบุตร
3. นายชัยพร  นาวาถาวร
4. นายชาคริต  สิทธิมนต์
5. นายชารีฟ  หมาดสาหรน
6. นางสาวณัฐณิชา  หว้าหาบ
7. นายธนชัย  บุหงา
8. นายธนา  สังข์มัน
9. นางสาวนริสรา  ช่วยรอด
10. นางสาวภัสรินญา  ศรีสวรรค์
11. นางสาววานีต้า  ซอบีรีน
12. นางสาวศิริณดา  เสียงยาว
13. นางสาวสร้อยสุดา  หาญทะเล
14. นางสาวอนิสรา  ไทรบุรี
15. นายอภิวัฒน์  หรีมหนก
16. นายอับดลร่อฮีม  แหลมเกาะ
17. นางสาวอารียา  จิตเย็น
18. นางสาวอารียา  กุลพรหม
19. นางสาวเพชรชริน  ช้างน้ำ
 
1. นายศิริ  ศิริรักษ์
2. นายเชาวลิต  ทองมีขวัญ
3. นางสารภี  พายุ
4. นางสาวนูรีตา  หลงหา
5. นางสาวนุชนาถ  จงรักษ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกษิรา  นิระโส
2. นางสาวจันทร์วลัย  พูลเพิ่ม
3. นางสาวจุฑารัตน์  นิระโส
4. นางสาวนฤมล  จันทนนท์
5. นางสาวยมล  วงศ์ไทย
6. นางสาววรนุช  วรศึก
7. นางสาวสุฑารัตน์  สีเข้ม
8. นางสาวสุพัตรา  ถวาย
9. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง
10. นางสาวอทิตยา  เอียดแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  เมืองแก้ว
2. นางสาวกัญจนา  พูลสวัสดิ์
3. นางลักษณา  รอดคุ้ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายศิริชัย   ทองบัว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายชนะชัย   เอี่ยนเล่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา   จักรแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกชกร  บุญทอง
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกรองทอง   ชุมศรี
2. เด็กชายชนะชัย   เอี่ยนเล่ง
3. เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ
4. นายชยุตม์   ยุทธพรพงศ์
5. นายนวพล  พลคช
6. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
7. เด็กหญิงพรนภา   จักรแก้ว
8. เด็กชายภัทร  บุญชูประภา
9. เด็กชายรัชชานนท์  นาคฤทธิ์
10. นางสาวราชาวดี  ทองขุนดำ
11. เด็กชายศิริชัย   ทองบัว
12. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
2. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  พัดวี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราตรีพฤกษ์
4. เด็กหญิงปรีดารัตน์  ละอองสม
5. เด็กหญิงปัณณัฎฏา  บุญมณี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลกุล
7. เด็กหญิงภริตา  จงจิตร
8. เด็กหญิงวรรณภา  บุญมณี
9. เด็กหญิงสุวิมล  อุ่นเรือง
10. เด็กหญิงอรวรินทร์  คุ้มภัย
11. เด็กหญิงเจตปรียา  อรน้อม
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชภูมิ
 
1. นางสาวนาตยา  ศรีอ่อนนวล
2. นางสาววาสิกาญจน์  เหมทานนท์
3. นายศุภชัย  ทองนอก
4. นางสาวอนงค์นาฏ  คงนิล
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤษฏิ์   ติยจันทร์
2. นางสาวจารุภา  แสวงสุข
3. นางสาวจิดาภา  จงสวัสดิ์
4. นางสาวชนกานต์  เถนว้อง
5. นายชนสรณ์  สัสดีเดช
6. นางสาวฐิติวรดา  เฉลิมกุล
7. นางสาวธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
8. นางสาวพลอยวรินทร์  ถาวร
9. นางสาววรรณพร  แซ่คู้
10. นางสาววรรณวร  แซ่คู้
11. นางสาววรรณิชา  สุวรรณมณี
12. นายศตวรรษ  แก้วการดี
13. นายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
14. นางสาวสุธิดา  เพชรทอง
15. นางสาวสุภีรดา  ช่างเรือ
16. นางสาวสุวนันท์  จำมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
2. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
3. นางนพรดา  โพธิ์เจริญ
4. นางศุภณิต  ธารธารารักษ์
5. นายสุทธิอรรถ  เนื้ออ่อน
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายปกป้อง  วรรณโน
2. เด็กชายปฐมพงษ์  เอี่ยมจันทร์
3. นายปรเมศร์  สิวายะวิโรจน์
4. นายพลัง  หนูเหลือ
5. นายวรินทร์  ชัยวัน
 
1. นายฐิติโภค  อักษรเกิด
2. นายภุชงค์  เสือทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวสไลลา  บาร์รอส
 
1. นางจริยา  ดวงน้ำแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงทอฟ้า  สราญเศรษฐ์
2. เด็กหญิงบวรพุฒิ  ทีวะเวช
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  พรุเตย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกัลยกร  นาวารัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  อนันต์การกิจ
 
1. นางสาวจันทกานต์  เพชรเครือ
2. MissYena  Kim
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤตพร  วงษ์สามารถ
2. นางสาวฉันทชา  หลานตำ
 
1. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  แก้วยอดเขา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณัฐพร  ช่างทองเครือ
2. นางสาวธนาภา  เกบุตร
3. นายภฤศ  สุวรรณเนาว์
4. นายศลาฆิน  กิ่งเล็ก
5. นางสาวโยษิตา  มงคลประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงศ์
2. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายภูกานต์  ชูเดชา
 
1. Mrs.Ayumi  Sato
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนิสรา  เกษมพงศากร
2. นายณัฐวัตร  หลานสัน
3. นายบุสริน  หมอน้ำร้อน
4. นางสาวปภังกร  วิภวกานต์
5. นายปรมี  พรหมปรุง
6. นายปุณยวีร์  นราธิปภัทร
7. นายพงศ์ภัค  ประดิษฐ์วิริยะกุล
8. นางสาวพรวิภา  ศรีวิสุทธิ์
9. นางสาวอาศิรา  ควนใต้
10. นายโจมโชค  เพ็ชรแท้
 
1. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
3. นายบดินทร์  บัวเกตุ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกัลยกร  อ่าวสินธุ์ศิริ
2. นางสาวภิญญดา  อ่อนคง
3. นายวีรภัทร  แซ่ด่าน
4. นางสาวศิริวิมล  สีชมแสง
5. นางสาวอติกานต์  เกิดสุข
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
2. นางสาวชุติมา  นุ้ยชิต
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤติน  พิทักษ์วงศ์
2. นายปรมา  ช้อยชาญชัยกุล
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางปัญชลิกา  ปันเจริญ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณถาวร
2. เด็กชายสราวุฒิ  กัลทลิกา
 
1. นายจักรี  มูลกุล
2. นางสาวอรนงค์  ศรีงาม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวธัญชนก  บุตรน้อย
2. นางสาวนิศาชล  มั่นชูพงศ์
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายคเณศ  ไชยสน
2. นายจิณณวัตร  ตัดสมัย
3. นางสาวธัญจิรา  อภัยพงค์
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นางศรีสุดา  ศรีสุขใส
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเทพ
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. นางสาวธิดารัตน์  เกิดทอง
3. นางสาวอารียา   ดาราสุริยงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชณิดา  กาโหรด
2. เด็กหญิงนิติพร  บุญประสพ
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายชาญวิชัย  ศรีวงศา
2. นางสาวพัชรา  ทรัพย์มี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชะนันท์
2. นางสาวนูรีดา  ตาเหร์
3. นางสาวอุไรลักษณ์  ขยัน
 
1. นางกมลทิพย์  มีชู
2. นางสาวหนึ่งนภา  รื่นอ้น
 
36 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวชรัญฎา  นาทุ่งมล
2. นางสาวช่อฟ้า   กรดเกิด
3. นางสาวสุดารัตน์  ชาญสาริกรณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์
2. นายกษิดิศ  ศรีหมุ่น
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนากานต์  อานนท์
2. นายพีรพัฒน์  ทวีรัตน์
3. นางสาววิภาวี  ศรีชอุ่ม
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นางนรมน  สุขสงกลาง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายธีรวัฒน์  จงรักษ์
2. นางสาววริศรา  บุตรหง้า
3. นางสาวสุนิสา  เพชรกำเนิด
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นางสาวอรุณรัตน์  พรายแพร้ว
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายชรินทร์ทิพย์  สายเส็น
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงสุจารีย์    ศรีคล้ำ
 
1. นางสาวจุฑาพร   ยอดรักษ์
 
41 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   จีนหนู
 
1. นางสาวกาญจนาพร  พริกเล็ก
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงณฤดี   ด้วงวงษ์
 
1. นายวิชัย   แย้มหอม
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. นายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์