งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่            =>  9 - 17 กันยายน 2562
 ตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไข เพิ่มเติม นักเรียน/ครู => 18 - 21 กันยายน 2562
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู              =>  21 กันยายน 2562 (เวลา 24.00 น.)
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู                         =>  22 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
เลขาศูนย์แข่งขันจัดพิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน     = 22 - 30 กันยายน 2562
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                           =>  9 - 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่                => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                              => ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

--------------------------------- ระดับภาค ----------------------------
ระดับภาคใต้
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ  
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช   => 6-8 มกราคม 2563
 
+++++++++++++++++++++++++++++++

*** ประกาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ***
รายการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
เปลี่ยนแปลงห้องแข่งขันจาก SCI0302 เป็นห้อง SCI0305
ผู้เข้าแข่งขันกรุณาตรวจสอบ Spac เครื่องประจำห้องก่อนการแข่งขัน
..........................................................................................


 
***ประกาศการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม***

กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมPAINTแข่งขันวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคาร
ธำรงวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จากห้อง 535 เปลี่ยนเป็นห้อง 533

*************************************
***ประกาศการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม***
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมPAINT
หัวข้อเรื่องการแข่งขัน

1.เศรษฐกิจพอเพียง
2.สิ่งแวดล้อมรวบตัวฉัน
3.โรงเรียนในจินตนาการ
4.เยาวชนกับจิตอาสา
5.ประเพณีแห่เรือพระ
6.การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
..................................................................................................
ประกาศศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. แจ้งรายละเอียด Spac ของเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องที่ใช้ในการแข่งขัน
2.
 ประกาศแก้ไขเวลาการรายงานตัวทุกรายการของคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 07.30 น.


***************************************************************


  ประกาศ แก้ไข
ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (แก้ไข)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒


............................................................................................................

  การจัดลำดับที่แข่งขัน
ทุกกิจกรรมระบบได้ออกลำดับที่แข่งขันแต่ละกิจกรรมไว้แล้ว
ฉะนั้น ขอให้ใช้ลำดับที่ในการแข่งขันตามที่ระบบลงทะเบียน
ในโปรแกรม
........................................................
  ประกาศ
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันคอมพิวเตอร์
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.ต้น / ม.ปลาย
           ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดส่งรายงานตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขันดังกล่าว จํานวน 5 เล่ม พร้อม CD Clip VDO นำเสนอ ดังนี้
1) จัดส่งด้วยตนเองที่ ณ ห้อง 417 อาคาร 4 (ทวีวิทย์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

2) จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS /บริษัทขนส่งเอกชน ประเภทด่วนพิเศษ
(ต้องประทับตราภายในวันที่ 30 กันยายน 2562) มายังที่

ครูทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ (โทร 082 809 5383)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
88 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
..............................................................
***ประกาศ***
...จากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

* รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
* รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 

ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องส่งผลงานก่อนล่วงหน้า ขอให้นำส่งต่อให้คณะกรรมการ ในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน ตามจำนวนในประการหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

สอบถามเพิ่มเติม : นายเกรียงศักดิ์ เมฆสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 0994876123
............................................................................................................................................................
 *** ประกาศ ***
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(โรงเรียนบ้านนาสาร)
 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(
Youth Counselor : YC)*

กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจินตนา  บัวเผียน โทร 087-276-7599
 ..................................................................................................................
 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน*
กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ โทร 090-704-8881
...................................................................................................................

 
enlightenedประกาศ
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในรายการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
4. การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องส่งรูปเล่มรายงานก่อนล่วงหน้า ให้ส่งเอกสารให้แก่คณะ
กรรมการในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน ยึดการปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562


 
enlightenedประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
enlightened1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
“นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000”
หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
enlightened2. ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลา  มาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการส่งคืน
enlightened3. เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน โปรแกรม GSP จากเดิม ห้อง 411 เป็นห้อง คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ห้อง 528 และ 538
 
เอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC.5)
หนังสือขอเปลี่ยน

 

enlightenedประกาศ ศูนย์การงานอาชีพ โรงเรียนเวียงสระ

  รายการประกวดโครงงานอาชีพต้น  ม.1-ม.3 (605)
  รายการประกวดโครงงานอาชีพปลาย  ม.4-ม.6 (079)
ส่งเล่มรายงานโครงงานอาชีพ  จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี(CD)        จำนวน 1 แผ่น 
  รายการประกวดแปรรูปอาหาร  ม.1-ม.3 (607)
  รายการประกวดแปรรูปอาหาร  ม.4-ม.6 (100)
ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี(CD)  จำนวน 1 ชุด
ส่งภายในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 (ส่งถึง)ทื่อยู่: สำนักงานวิชาการ(ห้อง 121) โรงเรียนเวียงสระ 412 หมู่ 1  ตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84190
(วันส่ง ยึดวันประทับตราวันส่งไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเอง)
 
                                   ประชาสัมพันธ์                                      
       
        เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน
การแข่งขันฯขัดข้อง/มีปัญหาในการลงทะเบียน จึงเปิดระบบให้ลงทะเบียน
ได้อีกครั้ง ในวันที่
19 ก.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น.
โดยระบบการลงทะเบียนจะปิดทันที
        ทั้งนี้ จึงขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง การลงทะเบียน
การแข่งขันขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน เวลาดังกล่าว และจะ
ไม่อนุญาตให้เพิ่มการลงทะเบียนอีก

...................................................................................
แจ้งจากศูนย์ดนตรีสากล
     เรื่องการแต่งกายของนักเรียนในการแข่งขันดนตรีสากลทุกประเภท
เน้นการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดประจำของโรงเรียน

*การแต่งกายไม่มีผลต่อการให้คะแนนในการตัดสินของคณะกรรมการ*

*************************************************************

 
ผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.11 095 0328299
นางบุษกร เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.11 081 5428209
นายธเนษฐ  ศรีภักดี ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 086 9441463
นางสาวนริสสา  บุษรานนท์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี 089 8939421
นายสุเมฆ สุวรรณสาม ครูโรงเรียนเวียงสระ 064 2213038


................................................................................................................


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 74
จำนวนทีม 4,161
จำนวนนักเรียน 9,754
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,211
จำนวนกรรมการ 1,161
ครู+นักเรียน 15,965
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,126
ประกาศผลแล้ว 218/227 (96.04%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16
เมื่อวาน 58
สัปดาห์นี้ 74
สัปดาห์ที่แล้ว 304
เดือนนี้ 418
เดือนที่แล้ว 1,051
ปีนี้ 3,752
ทั้งหมด 353,320