สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54.14 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุทธิกานต์  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณัฐวิภา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบงกช  เสมอภาค
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรอนงค์  พุฒบัว
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชูเกียรติ  ด่านปิยโชคกุล
 
1. นางสาวนาซีเราะห์  ตาเยะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนุชิต  ชุมภูทอง
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายรัฐภูมิ  แสงทอง
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณิชาภัทร  สิทธิชัย
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอินทิราวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทสงค์
2. นางสาวธวัลยา  หลอกลาง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพโนรา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 12 1. นายฉลอง  เสถียรรังสฤษดิ์
2. เด็กชายทินภัทร  จันทร์ทอง
 
1. นายไพศาล  คงสุวรรณ
2. นางอรทัย  คงสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกษมา  ทองมี
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์