สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกาญจน์
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายวุฒิพงศ์  สงการะคร
2. นายเสริมศักดิ์  แก้วน้อย
 
1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะดา  วงศ์สมุทร
2. นายวิสิทธ   สละจิต
3. นายศุภณัฐ   สว่างอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  ขุนราช
2. นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 13 1. นางสาวศิริยากร  จันทรัตน์
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.99 ทองแดง 11 1. เด็กชายมณัญชัย  ไชยยอดแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวรส  บุญสุข
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายศักดา  ปาทัพ
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์