สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74.15 เงิน 10 1. เด็กชายกานนท์  ศรียะพงศ์
2. เด็กหญิงปรียากร  บุญมี
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
2. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  ปาทัพ
 
1. นางสาวนาซีเราะห์  ตาเยะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมาธิ
2. นางสาวจุฑามณี  คงเอียง
3. เด็กหญิงณัฐชา  สุราทะโก
4. นางสาวศิรินรา  ปาณะศรี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรสังข์
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 8 1. นางสาวสุชาดา  เกษตรสุนทร
2. นางสาวอมรรัตน์  เกิดสมกาล
3. นายอมรเทพ  ศรีไหม
4. นางสาวอรอนงค์  พุฒบัว
5. นางสาวอริษา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรรณ  ชูนิ่ม
 
1. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.98 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  รักวงศ์
2. นางสาวยลดา  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
2. นางประนอม  ประยูร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววราภรณ์  ราชปักษิณ
2. นางสาววาสนา  ทองปาน
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิรีนดา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายทิฆัมพร  นิราช
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรอินทร์
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรรณ  ชูนิ่ม
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงรจนารถ  แก้วเนียม
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชาอร  ณรงค์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ขุนราช
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
2. Mr.Herbert  Donguines
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เจียะคง
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.83 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขเขียว
2. นางสาวปพิชญา  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม