สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร   โขมพัฒน์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิศา   เอียดสุย
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสรดา  บงกฏ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขาวมัน
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุทุมพร  วจนสาระ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรุจ  ชุมแสง
2. เด็กชายอนนทพร  บุญน้อย
 
1. นายแวรอนิง  แวเด็ง
2. นายวิรัตน์  ขุนราช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชนน  สวนพลาย
2. นายกิตติกรณ์  คงชาตรี
 
1. นายวิรัตน์  ขุนราช
2. นายแวรอนิง  แวเด็ง