สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54.14 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุทธิกานต์  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณัฐวิภา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบงกช  เสมอภาค
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรอนงค์  พุฒบัว
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกาญจน์
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรชาติ  จันทะวงศ์
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววรรณวิษา  ปล้องใหม่
 
1. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74.15 เงิน 10 1. เด็กชายกานนท์  ศรียะพงศ์
2. เด็กหญิงปรียากร  บุญมี
 
1. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
2. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายวุฒิพงศ์  สงการะคร
2. นายเสริมศักดิ์  แก้วน้อย
 
1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชูเกียรติ  ด่านปิยโชคกุล
 
1. นางสาวนาซีเราะห์  ตาเยะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  ปาทัพ
 
1. นางสาวนาซีเราะห์  ตาเยะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนุชิต  ชุมภูทอง
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายรัฐภูมิ  แสงทอง
 
1. นายเอกชัย  มงชู
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณิชาภัทร  สิทธิชัย
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอินทิราวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทสงค์
2. นางสาวธวัลยา  หลอกลาง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพโนรา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะดา  วงศ์สมุทร
2. นายวิสิทธ   สละจิต
3. นายศุภณัฐ   สว่างอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  ขุนราช
2. นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 12 1. นายฉลอง  เสถียรรังสฤษดิ์
2. เด็กชายทินภัทร  จันทร์ทอง
 
1. นายไพศาล  คงสุวรรณ
2. นางอรทัย  คงสุวรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนกฤต   อิสโร
2. เด็กชายนครินทร์  แก้วบริสุทธิ์
 
1. นายสุธน  ขวัญแก้ว
2. นายวิรัตน์  ขุนราช
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมาธิ
2. นางสาวจุฑามณี  คงเอียง
3. เด็กหญิงณัฐชา  สุราทะโก
4. นางสาวศิรินรา  ปาณะศรี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรสังข์
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 8 1. นางสาวสุชาดา  เกษตรสุนทร
2. นางสาวอมรรัตน์  เกิดสมกาล
3. นายอมรเทพ  ศรีไหม
4. นางสาวอรอนงค์  พุฒบัว
5. นางสาวอริษา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 13 1. นางสาวศิริยากร  จันทรัตน์
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรรณ  ชูนิ่ม
 
1. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.99 ทองแดง 11 1. เด็กชายมณัญชัย  ไชยยอดแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวรส  บุญสุข
 
1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี
2. นางประนอม  ประยูร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.98 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  รักวงศ์
2. นางสาวยลดา  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์
2. นางประนอม  ประยูร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร   โขมพัฒน์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววราภรณ์  ราชปักษิณ
2. นางสาววาสนา  ทองปาน
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิรีนดา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิศา   เอียดสุย
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสรดา  บงกฏ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขาวมัน
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุทุมพร  วจนสาระ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยะพัฒน์  สุวรรณมาลา
2. เด็กชายพัสกร  บุญรัตน์
3. เด็กชายไตรภพ  กลิ่นเกษร
 
1. นายวีระยุทธ์  โพธิกุล
2. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายทิฆัมพร  นิราช
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรอินทร์
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวสิริวรรณ  ชูนิ่ม
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกษมา  ทองมี
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงรจนารถ  แก้วเนียม
 
1. นายวรากร  โรจนรักษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรภาส  โชติอัครวัฒน์
 
1. นายสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอินทิราวรรณ  ดวงภักดี
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชาอร  ณรงค์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ขุนราช
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
2. Mr.Herbert  Donguines
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายศักดา  ปาทัพ
 
1. นางสาวสุทธิพร   แกล้วทนงค์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เจียะคง
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.83 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขเขียว
2. นางสาวปพิชญา  เพชรบุรี
 
1. นางสาวอาริษา  สีเต็ม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรุจ  ชุมแสง
2. เด็กชายอนนทพร  บุญน้อย
 
1. นายแวรอนิง  แวเด็ง
2. นายวิรัตน์  ขุนราช
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชนน  สวนพลาย
2. นายกิตติกรณ์  คงชาตรี
 
1. นายวิรัตน์  ขุนราช
2. นายแวรอนิง  แวเด็ง