รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป


งานวันมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดพัทลุง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูศรีอ่อน
2. เด็กหญิงอัซนาฮ์   หมุนนุ้ย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา   ณ พัทลุง
2. นางสาวรุ่งนภา  กลิ่นเขียว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นายอภิภัทร  วงทิพย์
 
1. นายธัชนนท์   ขวัญปลอด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวณัฐสรันต์  เส็นหีม
2. นางสาวอภิชญา  เกลี้ยงสง
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นายพิพัฒน์  เหล็มปาน
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวกาลัญญูตา  พลนุ้ย
 
1. นายธัชนนท์   ขวัญปลอด
 
รวม66
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายกิตติธร  เผ่าชู
2. เด็กชายณราเทพ  จันทร์สุขศรี
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายเสถียร  เนียมเล็ก
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวญาณนันท์  สิทธิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวนิติพร  ประสบพิชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวฐิติพร  ชุมคง
2. นางสาวสรรษณี  คงหนู
 
1. นางสาวลดาวรรณ์  หนูฤทธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงปริยากร  คุ้มตะบุตร
3. เด็กหญิงมาริษา  สงสม
4. เด็กชายศุภวิชย์  จันทรัตน์
5. เด็กหญิงอาริษา  เหมมณี
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวกมลรัตน์  หนูคงใหม่
2. นางสาวปฐวิกานต์  วิชัยดิษฐ
3. นางสาวศิริธร  ทิพย์รองพล
4. นางสาวอรฤดี  ปานทอง
5. นางสาวอรอนงค์  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลัดดา  วุฒิพงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวนิศากร  มาเอียด
2. นายวีรเดช  สุขทอง
 
1. นางสาววรรณิษา  จันทศรี
 
รวม1911
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงปาริตา  คงตุ้ง
 
1. นางนุชนาถ  สารณะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายพลพณัฐ  กล่ำมาศ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขชุมเชย
3. เด็กชายเฉลิมพร  เส้งมี
 
1. นายอำนวย  ไมตรีจร
2. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายธีรพงค์  ชูสังข์
2. นายปรีชา  คงจันทร์
3. นายภาณุเดช  สายปิ้มเส้ง
 
1. นางจุรีพรรณ  จิตสวาสดิ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ทะสริ
2. เด็กหญิงจารุนันท์  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงสรนันท์  บุญละดี
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
รวม106
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิติภพ  หอยสกุล
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปฐมพร  ไชยกาฬ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
รวม44
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวซัยนับ  เสมอภพ
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
รวม11
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ทิพย์มณี
2. นางสาวณัฐวรรณ  สารวัตร
 
1. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
2. นายกิตติศักดิ์   สงสม
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายภูรินท์  อินทเสโน
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  เอกวิเชียร
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญวัน
 
1. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
รวม54
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงธัณย์จิรา  ธนสินกุลศักดิ์
 
1. นางกัลยา  บุญรอด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงนิมิตตา  กาญจนพันธ์
 
1. นางกนกกาญจน์  รอดเพ็ง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีรัตน์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงชัชนันท์  วัตตพรหม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วัตตพรหม
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวผกาวรรณ  ด้วงฉุย
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิราพร  โยตะนันท์
2. นางสาวชนัญชิดา  อินยอด
3. เด็กชายศิวกร  มลิวรรณ
 
1. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
2. นางอรวิดา  ชำนาญราช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปาจรีย์  จันทวดี
 
1. นางสุภัทรา  แมนยี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวธัญมน  แก้วจันทร์
2. นางสาวนัทธมน  ชนะสิทธิ์
3. นางสาวปาลิตา  ปานทอง
 
1. นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน
2. นางสุภาพร  ก้อนเรือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองมาก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  อัญชะลี
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แดงเปีย
3. เด็กหญิงอทิตยา  พิศภักดิ์
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายณฤกร  บัวบาน
2. นายทัศพล  ชนะสิทธิ์
3. นายธีรวุฒ  ขุนเหล็ม
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายจิรายุ  ขำเกลี้ยง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวัง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายถิรวิทย์  ศรีโมรา
2. นายธนาธร  ขุนทอง
3. นางสาวธัญชนก  เขียวจีน
4. นายพีรวัฒน์  อรุณรัตน์
5. นางสาวสติยา  เหล็มหมาด
 
1. นายสัญญา  แก้วสม
2. นายมุกตาด  สาเหล็ม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงสุฐิตา  หะ
 
1. นางสาวศศิประภา  ไชยวงค์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญชรัตน์
2. เด็กหญิงอรปรียา  เหล่าทอง
 
1. นายอรรถพล  ชูท้วม
2. นางสาวสุชาดา  คงทอง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสนิท  สุวรรณขาว
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายเทพกานต์  บุญเสริม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกัญญาวีย์  พูลทรัพย์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ไข่
3. นางสาวธนภรณ์  ศรีเจ้า
4. นายพีรพัฒน์  เดชาธีระวงค์
5. นางสาวยสุตมา  ศรีสวัสดิ์
6. นายสิทธิชัย  สุวรรณมณี
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทรคีรีย์
8. นางสาวอภิชญา  เกื้อเพชรแก้ว
9. นางสาวอรวรรณ  ชุมฝ้า
10. นางสาวอรุณทิพย์  ขาวเผือก
11. นางสาวอุไรวรรณ  ชูสงค์
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
2. นายนฤเบศ  ดำพร้อม
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายอธิชา  ชูรัตน์
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวสกาวเดือน  รักเล่ง
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงณัฐติกา  มณีโชติ
2. เด็กชายดลกอนี  เสนาทิพย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  เมฆมูสิก
4. เด็กชายธนวิชญ์  เจ๊ะนี
5. เด็กชายธีรภัทร  โพธิหมาน
6. เด็กหญิงนุสบา  อุทัยรังษี
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไชยณรงค์
8. เด็กหญิงภูษา  มันเทศ
9. เด็กชายสันติภาพ  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุณัฐฐา  วงษ์อุทัย
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกะรัต  ฤทธิ์โต
2. นายณัฐนันท์  มีแสง
3. นายธนวัฒน์  ชูจันทร์
4. นางสาวนิลภา  เหมทอง
5. นางสาวประวีณา  ปานเพชร
6. นายปรเมศร์  เอียดสุย
7. นางสาวรวิวรรณ  เทพจันทร์
8. นายเขมทัต  เสมอจิตต์
9. นายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูจางหวาง
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงธนพร  ชุมฝ้า
2. เด็กหญิงบุญญานุช  ชูสงค์
3. เด็กหญิงพัชญา  คงทะเล
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  ปิ่นสุวรรณ
5. เด็กหญิงวิสา  อินเอก
6. เด็กหญิงศรีสุดา  ทองสงค์
7. เด็กหญิงสิริกมล  จันทภาโส
8. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวสุชาดา  คงทอง
3. นางสาวสิธิกิต  ฤทธิเดช
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกมลธิดา  หลำชู
2. นางสาวกันต์ธิดา  เสนาจันทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  จูสุข
4. นายณัฐวิทย์  สงเอียด
5. นางสาวธนพร  ศูตรแก้ว
6. นางสาวธันยพร  แสงเกื้อหนุน
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวสุชาดา  คงทอง
3. นางสาวสิธิกิต  ฤทธิเดช
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วดี
2. เด็กหญิงทรรศน์รินทร์  เจ้ยชุม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่วยนุภาพ
4. เด็กหญิงปิยนุช  เหล็มปาน
5. เด็กหญิงรัชนีพร  จันทร์มาศ
6. เด็กหญิงศินินตรา  ฉิมอินทร์
7. เด็กหญิงสุนิตา  เสนีย์
8. เด็กหญิงอัษราภัค  ภูมี
9. เด็กหญิงเทพนฤมิตร  สีนาค
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เอียดทองคำ
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
3. นางสาวสิธิกิต  ฤทธิเดช
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวณัฐกานต์  นิลเพชร
2. นางสาวธัญญารัตน์  บุญชู
3. นางสาวมิลินตา  หีมหล๊ะ
4. นางสาวศิริวรรณ  นวลศรี
5. นางสาวศิลป์สุภา  จ่าม่วง
6. นางสาวสุดารัตน์  วิวัฒสวัสดินนท์
7. นางสาวอนุทิตา  ฉิมคล้าย
8. นางสาวอารียา  เรืองช่วย
9. นางสาวอำพะวรรณ  หมั่นดี
10. นางสาวเกวลี  ขุนภักดี
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
3. นางสาวสิธิกิต  ฤทธิเดช
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ทองจันทร์
 
1. นางเอมอร  สุวรรณขาว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงสลินดา  ณ รังษี
2. เด็กหญิงอิสริยา  นิลเสน
 
1. นางอรสา  ชูรักษ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนงนภรรส  อัตปัญญา
2. นายพิชัยยุทธ  กาลสงค์
 
1. นายไพเราะ  ก้อนเรือง
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกัลยากร  แซมมณี
2. นางสาวบุญยวีร์  ละอองพันธ์
3. นางสาวบุศริน  บุตตะ
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกฤษณะ  ขวัญทอง
2. เด็กชายภูมิภัทร  พูลเนียม
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายลาภวัต  ยะทัง
2. นางสาวศรุตา  มีงาม
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายทัตเทพ  แสงเกื้อหนุน
2. เด็กชายสหัสวัต  ปานทอง
3. เด็กชายูภูวดล  ชัยวิเศษ
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายจฏุลาย์  ไข่รอด
2. นายชยกร   โฆษิตศุภกุล
3. นายชัชวาล  ธัญโชติกุล
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หนูวุ่น
2. เด็กชายธีรวัชร  สีสิน
3. เด็กชายวิศวะ  ชูมณี
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นางสุไหวเหราะ   สันหรีม
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวซัลมา  รบบานา
2. นางสาวธีราภรณ์  ช่วยดำ
3. นายนวพล  รัตนขวัญ
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
รวม13068
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นางสาวกรกนก   มีเสน
2. นางสาวปิยมาศ   ตุกวุ่น
3. นางสาวศิริวรรณ   เพชรสงค์
 
1. นางวัชลี   ชูสกุล
2. นางวรรณี  พลคง
 
รวม32
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เม่งหยู
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทศิริ
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นายอรรถพล  พัฒนพินัย
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายวริทธิ์นันท์  บุตรรักษ์
2. นายอุกฤกฏ์  บุญเรือง
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นายอรรถพล  พัฒนพินัย
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายประวิทย์  ช่วยบัว
2. เด็กชายสิปปกร  ชาติวงษ์
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชยธร  พานิชกุล
2. เด็กชายพิชิตชัย  ทองศรีนุ่น
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สามัญ
2. นายชนะศึก  เเกล้วกล้าหาญ
3. เด็กหญิงธราวดี  เก้าศรีสุวรรณ
4. นางสาวปุณยวีร์  ทองขาวบัว
5. นางสาวอรไท  ก้งเส้ง
 
1. นายพิชญางกูร  หนูแก้ว
2. นายชวิน  นาควิโรจน์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  คงสุวรรณ
2. นางสาววนิดา  สุขเกลื่อม
3. นางสาวสุดารัตน์  ปานอินทร์
4. นางสาวสุธิดา  นวลละออง
5. นางสาวอภิรภัทร  ชนะสิทธิ์
 
1. นายอรัญญิก  คชวงศ์
2. นายพิชญางกูร  หนูแก้ว
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ดำเอียด
2. เด็กหญิงอภิสรา  นิลเพชร
 
1. นายภูมินทร์  คำเขียว
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงทอง
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมณี
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สหะชัย
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกอบชัย  คงสกุล
 
1. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวธนารีย์  คุณสุทธิ์
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศศิริประภา  หนูมาก
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ฤทธิ์โต
2. เด็กชายสิทธิโชค  มูณีแสง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เพ้งหล้ง
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
78 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิล  โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
 
รวม3021
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 1. นางสาวรุ้งนภา  แก้วมณีย์
 
1. นางสาวฟารีดะห์  ดอเลาะ
 
รวม11
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทนู
2. เด็กหญิงนวฉัตร  กาญกิจ
3. เด็กชายภูริ  กาญกิจ
4. เด็กชายวงศกร  อุตะปะละ
5. เด็กชายอภิรักษ์  สะแหละ
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
รวม52
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมปาาน
2. เด็กหญิงฐิติพร  อั้นเต้ง
3. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองพุธ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  โตนาค
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงมัลลิกา  พลายงาม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
3. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิศชาภรณ์  พรหมบุญแก้ว
3. นางสาวภารดี  ชูดำ
4. นายสิทธิโชค  ยิ้มด้วง
5. นางสาวสุภาวดี  สีสุก
6. นางสาวอารียา  นมรักษ์
 
1. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
2. นางวริยา  สงเนียม
3. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
รวม126
83 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวโรสลาวัลย์  นิยมเดชา
 
1. นางจิราพร  จุลพันธ์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  รักนุ่น
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ่งเรือง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  รัตนสำเนียง
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายภควัฒ  ณรงค์ราช
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เพ็ชรคง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  หมานหนับ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิวัติ  นาคประดิษฐ์
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองอ่อนสี
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวขวัญมา  ทองฉิม
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  เอียดประพาล
 
1. นางสาวจันจิรา  ไชยรัตน์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  ศรีรอด
2. นายจิรภัทร  พานิชย์
3. นายธนวัต  ยากะบิน
4. นางสาวนลินนิภา  เชื้อพันธ์
5. นางสาวปทุมมา  มุคคงคา
6. นางสาวปิยวรรณ  เอียดไหน
7. นางสาวพรสวรรค์  พูลสวัสดิ์
8. นางสาวลลิตา  คงเอียด
9. นางสาวอรสา  ขวัญทองเย็น
10. นายเจมส์ศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
3. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  เด็นดี
2. นางสาววิชญาพร  ปลื้มใจ
3. นางสาวแพรทิพย์  เซ่งเข็ม
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีวิโรจน์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายชนะพันธุ์  สุวรรณชนะ
2. นายพชธกร  พิบูลย์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา  อรุณรังษี
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิริสา  หนูชู
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  สุเมธาโส
3. เด็กหญิงอรพลิน  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรประภา  ปิยภานีกุล
2. เด็กหญิงสิรภัค  รัตนกาญจน์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา  อรุณรังษี
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขวัญซ้าย
2. เด็กชายดินปั้น  เซ่งเข็ม
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
รวม3728
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายนพกรณ์  มากเอียด
2. เด็กหญิงศัจนันท์  ปัญญาดี
 
1. นางนลกช  เกตุพลสังข์
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวศุทธิณี  ศรีเหมือนทอง
 
1. นางสาวจงดี  ศรีอินทร์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  วุฒิ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  บัวงาม
3. เด็กหญิงศิริกานต์  มีชู
4. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทระโชตะ
5. เด็กหญิงสุวพรรณ  รักษ์จำรูญ
 
1. นางเจริญลักษณ์  เหมือนจันทร์
2. นายอุดมศักดื์  บุณยาดิศัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายศลักษณ์พร  เพชรศรี
 
1. นางพรทิพย์  เพชรวา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายจิรุสรรค์  เม่าน้ำพราย
2. นายนาธาร  ชุมคช
3. นายพัฒนพงศ์  คงเขียว
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  ปะรา
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  หนูรักษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฤทธื์ช่วย
3. เด็กชายริฟฮาน  นกแอนหมาน
4. เด็กชายศุภณัฐ  นาคมนต์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายธนพล  นิลเขต
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายชินกฤต  คชภักดี
2. นายณัฏฐ์  แสงศรี
3. นายนพวิชญ์  อินทะเสโน
4. นายนิธิกร  ปานสังข์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายชาญวิทย์  สีนาค
 
รวม2314
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวรุ่งตะวัน  ไกรรินทร์
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวอรอุมา  รักษ์จันทร์
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชนิสรา  มาเอียด
2. นางสาวศิริรัตน์  สัยเวศ
3. นางสาวศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายณรงค์  ทองเทพ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาววรกานต์  ทองนวล
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวฉันท์สินี  ไหมทิม
2. นางสาวพรปวีณ์  บัวคีรี
3. นางสาวสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางปัญญา  อาสนะ
 
รวม117
119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูศรีหรัญ
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรมล  ตุ้งแก้ว
 
1. นางสาวปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวศุกลภัทร  อักษรเนียม
 
1. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวปานระพี  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายปิยะดนย์  มโนภักดี
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
2. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
2. นายพงศ์พัฒน์  เมธีธรรมวัฒน์
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายปุณณกริช  การพานิช
 
1. นางไซนานีย์  มุมีน
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเนติ  เทพพิทักษ์
 
1. นางสมใจ  พรหมรังษี
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ
 
1. นายคำรน  ทิพพลชัย
2. นางสาวพนิดา   ถาวรานุรักษ์
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ภูมิประไพ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญชนะพันธ์
 
1. นางสาวเสริมทรัพย์  ไกรดิษฐ์
2. นางสาวปภาดา  บาลทิพย์
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธ์
 
1. นางศิรินทร์นา  แสงแพง
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวธันย์ชนก  สายทองแท้
2. นายปองกานต์  จันทคณางกูร
3. นางสาวพฤทธิพร  ฤทธิ์ชู
 
1. นางปิยวรรณ  จุลมูล
2. นางพัชรวรินทร์  เกลี้ยงนวล
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมวก
2. เด็กหญิงพชมณฑ์  ทองไสย
3. เด็กหญิงอภิษฎา  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวอัจจิมา  หมื่นคลิ้ง
2. นางสาวธัณยาภรณ์  ภักดี
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชาลิสา  หาญณรงค์
2. นางสาวพรรณาษา  เพิ่มพูล
3. นางสาวศศินี  รอดสง
 
1. นางนิภาพร  คล้ายสมบัติ
2. นายสมควร  ไข่แก้ว
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนัญชิดา  เพชรบูรณ์
2. เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา
3. นางสาวพัชรพร  บุญชรัตน์
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกรดา  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวดลพชร  อินทร์เกตุ
3. นางสาวธัญชนก  แสงดำ
4. นางสาวมัณฑิกา  นิลละออ
5. นางสาวอิสริยา  หนูคงใหม่
 
1. นางสุไลล่า  อูมูดี
2. นายอนุวัต  หมื่นไวย์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  หิรัญธานี
2. นางสาวคณิสรา  จันทรัตน์
3. นางสาวนลินทิพย์  ชูกลิ่น
4. นายบดินทร์  เทียรท้าว
5. นางสาวอนัญญา  พินิจสุวรรณ
 
1. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
2. นางสาวกสิณา  คัมภิรานนท์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวปวิชญา  นุ่นเอียด
2. นางสาวพัสตราภรณ์  ร่วงเหมือน
3. นายภูริ  บุญมี
4. นายศิริชัย  โชติพานิช
5. นางสาวอริสรา  รามแก้ว
 
1. นางยุพา  เทพกร
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคงแก้ว
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกรกฎ  เนียมบุญ
2. นายกรัณญภัทร์  วิสุทธยะรัตน์
3. นายกิตติศักดิ์  เจียจิรพงศ์
4. นายชัยสิทธิ์  คงเรือง
5. นายณฐพล  หนูสิงห์
6. นายณัฐพงศ์  ทิพขุนราช
7. นายธนกฤต  สุขวิน
8. นายธีรเดช  นวนเรือง
9. นางสาวนงนภัส  นิ่มมา
10. นายนนธวัฒน์  ยิ้มประเสริฐ
11. นายนลธวัช  สังข์ทิพย์
12. นางสาวปวิชญา  นุ่นเอียด
13. นางสาวปิยธิดา  แก้วกาญจน์
14. นายศหัสชาย  กรุงแก้ว
15. นายศิวกร  มาคง
16. นายศิวะภัคพงษ์  หวั้นเส้ง
17. นางสาวสุทธิดา  บัวเพชร
18. นายสุทธิพงษ์  ขาวดำ
19. นางสาวอรปรียา  เทียบพุฒ
20. นางสาวอริสรา  รามแก้ว
 
1. นายนพดล  หมัดยาซา
2. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
3. นางยุพา  เทพกร
4. นางญาตา  สุขเสน่ห์
5. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคงแก้ว
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายปรัญชัย  จิตเวช
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปาลี
 
1. นางกาญจนี  บัวแก้ว
2. นางนงเยาว์  พรมชาติ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธนากร  บุญยังดำรงค์
2. นางสาววรกมล  นวลคง
 
1. นางอาภรณ์  เศรษฐช่วย
2. นางสาวชุลีพร  สังฆานาคินทร์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายปัณจพล  สุริโย
2. เด็กหญิงอินธิดา  จำเริญ
 
1. นายอุทัย  ขวัญขำ
2. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกฤดิกุล  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวศุภาภรณ์  เพชรแก้ว
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเนติธร  ชูศรีหรัญ
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวรวีวรรณ   ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย   ปุ่นภักดี
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวรวีวรรณ   ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกรกฎ  รอดสีเสน
2. เด็กชายกฤตวิทย์  แดงสิน
3. เด็กชายคณินท์  สุภาพบุรุษ
4. เด็กชายญาณธร  ทองชิด
5. เด็กหญิงญาณิศา  ชิวประโคม
6. นายณัฏฐวิชณ์  ธีระเวชวง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำนงค์
8. เด็กชายธนพล  รอดพูล
9. นายธนาดล  วงศ์กระพันธุ์
10. เด็กชายพงษ์ศิริ  โอทาวัฒนา
11. นายศุภกฤต  พรหมวิเศษ
12. นายเสถียรพงศ์  พรหมยานนท์
 
1. นายธานุพัตร  ทองลี้
2. นายสมยุทธ  แสงชาติ
3. นางศันสนีย   แสงชาติ
4. นายกาญจน์ศิลป์  โสธรธนโชติ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา   กิจวาส
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เส้งสุ้น
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนภัสกร   สีสอาด
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวอาทิตยา   นิลมาก
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ   เพชรกาฬ
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์   พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางศันสนีย   แสงชาติ
 
155 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนนิกานต์  กาวชู
2. นายณรงค์ฤทธิ์   เทพชนะ
3. นายณัฐวัฒน์   ย่องเส้ง
4. นางสาวทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
5. นายธันยากร  ถวายพร
6. นายนนทวัฒน์   หนูแก้ว
7. นางสาวผกาวดี  ขันธสังข์
8. นางสาวพิชญาภา  ชุมคล้าย
9. นายมีธาวิน   จิตต์อักษร
10. นางสาวอลิสา  ชูแก้ว
 
1. นางสาวอรพรรณ   อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนนิกานต์  กาวชู
2. นางสาวผกาวดี  ขันธสังข์
3. นางสาวพชรพร  แสงจันทร์
4. นางสาวพิชญาภา  ชุมคล้าย
5. นางสาววรัฐญา  หัสไทยทิพย์
6. นางสาวศุภาดา  เกื้อกูล
7. นางสาวศุภาพิชญ์  ชูแก้ว
8. นางสาวอลิสา  ชูแก้ว
 
1. นางสาวอรพรรณ   อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
 
157 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนนิกานต์  กาวชู
2. นางสาวผกาวดี  ขันธสังข์
3. นางสาวพชรพร  แสงจันทร์
4. นางสาวพรพิมล  อุ้ยตะยะกุล
5. นางสาวพิชญาภา  ชุมคล้าย
6. นางสาววรัฐญา  หัสไทยทิพย์
7. นางสาววิชญาดา  บัวลอย
8. นางสาวศุภดา  เกื้อกูล
9. นางสาวสุภาพิชญ์  ชูแก้ว
10. นางสาวอลิสา  ชูแก้ว
11. นางสาวเสาวภา  สงแช้ม
 
1. นางสาวอรพรรณ   อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางรุ่งทิพย์  บิลญฤทธิ์
4. นางสาวศุภาภรณ์  เพชรแก้ว
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณิชาภัทร  ศิลปปัญญา
 
1. นางสาวอริญรดา  แก้วคง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจณิทชญา  อิษฎาคุณากร
2. นายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม
3. นางสาวณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์
4. นายสธนะ  คงทองสังข์
5. นางสาวอุลยาอ์  สันสาคร
 
1. นางสาวศิริรัก  บุญโยม
2. นางสาวสกาวรัก  บุญโยม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์  เรืองดำ
2. เด็กหญิงเกศกนก   คงมณี
 
1. นางสาวศิริรัก  บุญโยม
2. นางสาวสกาวรัก  บุญโยม
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายอัลด์วิน  เดลา ครูซ
 
1. นางสาวสกาวรัก  บุญโยม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปวริศา  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงพฤษณีญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาวธิวาภรณ์  ไชยรัตน์ทอง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธราเทพ  แป้นน้อย
2. นางสาวปกแก้ว  ศรีรักษา
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาวธิวาภรณ์  ไชยรัตน์ทอง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรภัทร  บุญฤทธิ์
2. นายพลกฤษณ์  สงสว่าง
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
2. นายเตวิช  สะเมาะ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกิจสลิล  จันทร์โหนง
2. นายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมชื่น
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวธีวรา  เหมือนพรรณราย
2. นายสิราวิชญ์  หนูนุ่น
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาวธิวาภรณ์  ไชยรัตน์ทอง
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิตติธัช  รุ่งเรือง
2. นางสาวชนัทฎา  ผุดแป้น
3. นางสาวปรีดาพร  บุญสิริพิพัฒน์
4. นายรินรดา  ทองยอดอินทร์
5. นางสาวสุภัสสรา  สุนทรชัยนุกุล
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมชื่น
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวทิพรัตน์  แซ่ชิน
2. นางสาวปิยธิดา  ทองช่วย
3. นางสาวศุภาวรรณ   เหมือนสังข์
4. นางสาวอธิชา  หนูจีนเส้ง
5. นางสาวเมย์ริษา  ชูเชียร
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาวธิวาภรณ์  ไชยรัตน์ทอง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพรชนก  อภัยรัตน์
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัชชานันท์  ขุนเศษ
 
1. นางศิริวรรณ  ดวงจันทร์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายกิตติภูมิ  ยกตั้ง
3. นางสาวณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
4. นางสาวนูธิตา  หนูแป้น
5. นางสาวยอดอนงค์  ฤทธิ์ฉิ้ม
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
2. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
3. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตนัย  มานะกุล
2. เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มาตรชมภู
2. นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโช
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจันทร์กนก  คำจันทร์
2. นางสาวปุญญิศา  ภิวัฒนกุล
3. นางสาวรักษิณา  รักษา
 
1. นางพิชญ์สินี  โภชนุกูล
2. นางชนาทิพย์  ศักดาณรงค์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ยศขุน
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แสงกิตติสกุล
3. เด็กหญิงเปมิกา  บุญยัง
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายปรินทร  พันธุ์เล่ง
2. นางสาวพิมพ์วิมล  พรหมวิเศษ
3. นางสาวอภิสรา  โหสกุล
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกรณ์กฤตย์  รัตนสำเนียง
2. นายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธิ์
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางจารุวรรณ  จุลพูน
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รุ่งอรุณสุวรรณ
2. เด็กชายธนพงศ์  จงบุรี
3. เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ
 
1. นายวรธ  โสเจยยะ
2. นางกัลยา  เพชรกาศ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. นายตะวัน  สุกาพัฒน์
 
1. นางสาวติรณันต์  ชูรักษ์
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ฉีดเกตุ
2. เด็กชายธนดล  พูนนวล
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายจารุวรรณ  จุลพูน
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชัยวัฒน์   กิ่งจันทึก
2. นายศรายุท   คงพ่วง
3. นายอนิวัต   ทองรักษ์
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายอิทธิ  อินทรสุวรรณ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
2. เด็กหญิงพรธีรา  นาพระยัพ
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง
 
1. นางสาวซานีซ๊ะ  ยูโซะ
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนิตสิรี  ศรีสุนทร
2. นางสาวนรภัทร  เยาว์นุ่น
3. นางสาวรุ่งทิวา  หนูราช
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  คารี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
2. นางสาวภัณฑิรา  เรืองพุทธ
3. นางสาวอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ดำเรือง
2. เด็กหญิงปาริมา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เทพภักดี
2. นางสาวชลลดา  เตียวอานันท์
3. นางสาวแคทรียา  มะลิสุวรรณ
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
รวม198117
186 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัศม์  เพชรจุล
2. เด็กชายชนัญดร  ชัยชาญ
3. เด็กหญิงชนาภา  คงด้วง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชนะชัย
5. เด็กหญิงญาฐิณี  ฤทธิ์สุนทร
6. เด็กชายฐานทัพ  คงจัง
7. เด็กชายณัฐภัทร  โพธิ์งาม
8. เด็กชายติณณภพ  นิลแก้ว
9. เด็กชายธนพงศ์  ไชยรักษ์
10. เด็กชายนครินทร์  เตชะดี
11. เด็กชายปิยวัฒน์  หนูสง
12. เด็กชายรัชชานนท์  สังฉิม
13. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรรักษ์
14. เด็กชายวรพล  อินทรงค์
15. เด็กชายวัฒนา  นวลมี
16. เด็กชายสมิทธ์  เกตุแก้ว
17. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองสม
18. เด็กหญิงสุธิดา  แดงสว่าง
19. เด็กหญิงสุวรรณา  เมืองเขียว
20. เด็กหญิงสุวรรณี  เมืองเขียว
21. เด็กชายอนุชา  เสียงดัง
22. เด็กหญิงอภิสชา  เต็มยอด
23. เด็กหญิงอรกฤต  จรูญโรจน์
24. เด็กชายอโศรา  ส่องแสง
25. เด็กหญิงเขมิสรา  นิ่มนคร
26. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกื้อมณี
27. นางสาวโสรยา  นุ่นเอียด
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
2. นางวิภารัตน์  ลักษณโณสุรางค์
3. นายธวรรธน์  ฤทธิวงศ์
4. นายสรณ์  นามสังข์
5. นายนนทพัทธ์  ถนอมนาค
6. นายอนุรักษ์  สงเกื้อ
7. นางสาวนิภาพร  พลจันทร์
8. นายอัศวเทพ  ฤทธิ์ช่วย
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฐนิษา  พาหุฬา
2. นายจิรวัฒน์  ชูกลิ่น
3. นางสาวจิราพร   ชูชื่น
4. นายจีระวัฒน์   ตราชู
5. นายชยากร  อินลาม
6. นางสาวชยาภา   โพธิ์ทอง
7. นางสาวฑิฆัมพร    ชูบัวขาว
8. นางสาวณัฐกาญจน์    ชัยเขียว
9. นายณัฐวัชร  เสระหมาน
10. นายณัฐวุฒิ  นวลละออง
11. นายธัชพิชชา   ชายเกตุ
12. นายธีรดล  อนันตกุล
13. นางสาวนงนภัส    วรรณภักดี
14. นายนภดล  เอียดประดิษฐ์
15. นายนภดล  ช่วยคง
16. นายนวพล  คงสีทอง
17. นายบุลากร   เจริญสุข
18. นายปิติพัฒน์  สู่ศีรี
19. นายภาคิน  ทิพย์เจริญ
20. นายภาณุวิชญ์   แซ่ตั้น
21. นางสาวมะลิวัลย์  จันทร์ทอง
22. นางสาวมาติกา  รักเล่ง
23. นายรัชชานนท์  สุขสมบูรณ์
24. นางสาวรุจจิรา   รักสั้น
25. นางสาววรรณภา    คงนวล
26. นายวรวิช  แป้นแก้ว
27. นางสาวศิวาพร    ชูชื่น
28. นางสาวอภิสรา  แกล้วทนงค์
29. นางสาวอักษราภัค   อินทรครรชิต
30. นายอัฏวุฒิ  สังเมียน
31. นางสาวอาทิตยา   จันทร์มณี
32. นายเจษฎากร   กลีบบัว
33. นายเสฏฐวุฒิ  ภิรมรักษ์
34. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
 
1. นายศรีอรุณ  หงษ์ษา
2. นางวิภารัตน์  ลักษณโณสุรางค์
3. นายธวรรธน์  ฤทธิวงศ์
4. นายสรณ์  นามสังข์
5. นายนนทพัทธ์  ถนอมนาค
6. นายอนุรักษ์  สงเกื้อ
7. นางสาวนิภาพร  พลจันทร์
8. นายอัศวเทพ  ฤทธิ์ช่วย
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
 
1. นางณัฐกานต์  ศรีทวี
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ทองทุ่ม
2. นางสาวอรทัย  บุญดำ
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายชลากร  ไข่ช่วย
2. นางสาวธัญญารัตน์  สุภาพ
3. นางสาวธันย์ชนก  ชูหว่าง
4. นางสาววรัญญา   พงษ์เพชร
5. นายศราวุธ   โพธิสาร
6. นายสิทธิกร   บุญรอด
7. นางสาวสุพิชญา  รอดภาษา
8. นายอนุรักษ์  รักร่วม
9. นางสาวอัญมณี  เกื้อคลัง
10. นายเกรียงศักดิ์   พันธ์สาย
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม
3. นายธีรยุทธ  อินเรน
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายชวิศ  แก้วรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  หนูด้วง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางณาตยา  มโนทัศน์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ยั่งยืน
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์
3. เด็กชายศิษฏภัทร  พุฒจอก
 
1. นายตะวัน  เหมือนชู
2. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายชยากร  อินลาม
2. นายภาคิน  ทิพย์เจริญ
3. นายเจษฎากร  กลีบบัว
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นายเสรี  เสนเกตุ
 
รวม8227
194 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โต๊ะเหล็ม
2. เด็กชายปรเมศ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วประทุม
 
1. นางสาวมุมีนะฮ์  โต๊ะขวัญ
2. นางสาวสุกัญญาณี  รักษ์ชูชื่น
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาววรนุช  เจี้ยงเต็ม
2. นางสาววรรัตน์  เจี้ยงเต็ม
3. นางสาววิภาดา  พรหมมา
 
1. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงจุฑามณี   อิสสระ
2. เด็กหญิงถนอมสิน  ชุมแสง
3. เด็กชายนพดล  หละหมัน
4. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรจำรัส
5. เด็กชายอิซมาน  วิเชียร
 
1. นางสาวสมร  สุดสุข
2. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายกันติชา  จาริยะ
2. นายจักรภัทร  นพรัตน์
3. นายณัฐดิษ  แก้วลอย
4. นายณัฐวุฒิ  เกื้อทองสั้น
5. นายธัญเทพ  หนูคง
6. นายธันวา  จินดารัตน์
7. นายนพณัฐ  หนูเอียด
8. นายศรายุทธ  แดงสว่าง
9. นายอานัส  พันธทอง
10. นายอุทิศ  เส้งมี
 
1. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
2. นางสาวสุธารัตน์  ชาตรี
3. นางสาวสุนิษา  เรืองน้อย
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. นายณัฐวุฒิ  เพชรจำรัส
3. นายวีระพงค์  กิ้มสงวน
 
1. นายวิรัตน์  หวังปาน
2. นายสงวน  เพชรจำรัส
 
199 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  กวมทรัพย์
2. เด็กหญิงอักษิกา  สิทธิผล
3. เด็กหญิงอัตถกาญจน์  รัตนสำลี
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นางสาวนาฏยา  ชาตรี
 
รวม2713
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นายธนกร  คงอ่อน
2. นางสาวภัทรวดี  เทพขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายเจริญพร  รองเลื่อน
 
1. นายเอกพล  ทองพลาย
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาศรี
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมสุวรรณ
3. เด็กชายยุทธพงศ์  เอียดทองใหม่
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  คมขำ
 
1. นางสาวจิรภา  แผ้วไพรี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายกิตติคุณ   ชุมคช
 
1. นางรัตนา  คงขาว
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายวีรภัทร  เอียดเฉลิม
 
1. นายเจษฎา  เลี่ยนกัตวา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายกิตติคุณ  ชุมคช
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นายจักรพงษ์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ญาณสังฆพันธ์
2. นางสุรีรัตน์  มณีนิล
 
รวม1211
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศักดิ์ดาณรงค์
2. นางสาวญาดา  มิตรทอง
3. นางสาวธิดารัตน์  จำปาโต
4. เด็กหญิงนนทนันท์  เวชรังษี
5. เด็กหญิงบุษรา  บุญประสพ
6. นางสาวปิยธิดา  รัตนวิไลย
7. นางสาวพัณณิตา  บัวทอง
8. นางสาวสลิลพร  คำเจียก
9. นางสาวสโรชา  ช่วยบำรุง
10. นางสาวอุไร  ศศิธร
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
รวม102
209 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิตา  มีขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปัตเททานัง
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางปรีดา  พลมั่น
 
210 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  มาแก้ว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์โอ
3. เด็กชายภูทอง  สิงขะระ
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
211 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นายจาริพัฒน์  ยินดี
2. นายรชภูมิ  กิ้มแก้ว
3. นายวรวิทย์  ชุมดำ
 
1. นางจิรภา  ชูกูล
2. นางจินดาพร  หนูดำ
 
212 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นางสาวฐานิกา  ปานแก้ว
2. นายธีรภัทร  ชูนาค
3. นางสาวปิยธิดา  จันสุกสี
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางภาณีย์  โชติไพรัตน์
 
213 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นายธันวา  ไชยหยู
2. นางสาวพรศิริ  รอดเดช
3. นางสาวศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
รวม1410
214 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวรุจรดา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางสาวสุุชานาฏ  โศภิษฐิกุล
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูศรีเพชร
 
1. นางยุภา  สุวรรณมณี
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุภาวดี  แก่นทอง
 
1. นางเยาวพรรณ  ชูช่วย
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วเอียด
2. เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพนิดา  จันทร์แดง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
 
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์
3. นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวนุชรินทร์  อินทรสมบัติ
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายชนาธิป  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวนริศรา  นักทอง
3. นางสาวอภิชญา  จันทร์มา
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นายไตรภพ  คงเสน
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลวรรณ  เทพขวัญ
2. นางสาวธนิกานต์  การโสภา
3. นางสาวปาณิศา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
2. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกีรติ  ชุมประมาณ
2. นางสาวนันทิชา  ดำสุด
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววรลักษณ์  ทองขุนดำ
 
1. นางสุพรรณี  สุขทอง
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายณฐนนท์    ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็งนิล
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม
 
1. นางสาวชนกชนม์  ชนะสงคราม
2. นางสาวสาลิตา  สมาสเอียด
 
227 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฐิติมา  อ่อนช่วย
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยกฉวี
3. นางสาวสุธาสินี  พรหมจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  พูลสุข
2. นางสาววรรณธิรา  คงพลับ
 
228 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกฤติธี  แกล้วทนงค์
2. เด็กชายฐาปนา  แก้วเนียม
3. เด็กชายภัทราวุธ  เสถียร
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวสรียา  ตุลยนิษก์
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชนานันท์  คงทอง
2. นางสาวสิริพรรณ  ทองบริบูรณ์
3. นายอังศุธร  ทองมาก
 
1. นางสาววิไล  รัตนพันธ์
2. นางจันทริกา  หนูเจริญ
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธีรภัทร์  อ้นดำ
2. นายวรวุฒิ  เดชพละกุล
3. นายอมรินทร์  สหัสสมาศน์
 
1. นางนุศรา  ลอยคลัง
2. นายสวาท  จันทร์น้อย
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วหีด
2. เด็กหญิงภาวินี  ราชวังเมือง
3. เด็กหญิงภูริชญา  สาระอาภรณ์
4. เด็กหญิงมโนราห์  จิกบงค์
5. เด็กหญิงลลิตวดี  กรดแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  เทพชนะ
2. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกฤตพจน์  รัตนพงศ์
2. นางสาวกัญญ์วรา   เสนพรัตน์
3. นางสาวจารุภา  ฉ้วนกลิ่น
4. นางสาวณภัทร  โพธิ์ศรี
5. นายณัฐวุฒิ  ตั้งเตี้ยง
6. นางสาวดาริกา  เลื่อนแป้น
7. นายธนวิชญ์  ทองบุญนุ้ย
8. นายธีรพัฒน์  ทิพย์สังข์
9. นางสาวธีร์วรา   คงเอียง
10. นายนันทภพ  สุดเชยชม
11. นายปพัฒน์  ส่งศรี
12. นางสาวพนิตา  รัตนานุกูล
13. นายพรปวีณ์  พูลเกิด
14. นางสาวพัชราภา  เผ่าฉาน
15. นางสาวภัทรนันท์  ด้วงสุข
16. นายภูวดล  ชูสุวรรณ์
17. นางสาววิกานดา  เจริญฤทธิ์
18. นางสาวสุชานาฏ   ตาแก้ว
19. นางสาวอรวรรณ  จันทร์กลับ
20. นางสาวเนตรวารี  ศรีน้อย
 
1. นางสาวพวงศรี  คุณวัลลี
2. นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์
3. นางสาวนิภาธร  เหล่าทอง
4. นางสาวชญานิศ  ศรีใหม่
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวภารดี  จีนชาวนา
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววิจิตรา   เกลี้ยงหวาน
2. นางสาวไปรยา   หมาดเส็ม
 
1. นายประภาส  ปล้องใหม่
2. นางสาวธนวรรณ  บานชื่น
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปัทมวรรณ   ช่วยเนียม
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ด้วงสุด
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว   เจริญวิริยะเทพ
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   เกษรินทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีอ่อน
2. เด็กหญิงอรณัญช์  บัวเกิด
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
2. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายปรมะ  พรอภิรัตน์
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกวี  สมัครพงศ์
 
1. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ฉินทสงเคราะห์
2. เด็กชายทีปกร  ฤทธิเรือง
3. เด็กชายธนพล   อินทรสมบัติ
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายนนทวัฒน์  คงไข่
2. นางสาววาสนา  ชายเกตุ
3. นางสาวสวรส  ภิรมย์
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์
2. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
3. เด็กชายณัฐวัชร  แก้วเนียม
4. เด็กชายปกป้อง  คงอิ้ว
5. เด็กชายปฐวี  ปานมั่น
6. เด็กชายภูบดี  ขาวเผือก
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
3. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
2. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์ทิน
3. นายรุจดนัย  ปราบปัญจะ
4. นายวโรดม  ปานดำ
5. นายอภินันท์  ยูงทอง
6. นายเสฏฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
3. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกรรวี  จันสุกสี
2. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉิมสังข์
4. เด็กหญิงกิตติยา  ชูเพชร
5. เด็กชายจตุพร  เพ็งเกลี้ยง
6. นายชญานนท์  สีคุ่ย
7. เด็กหญิงฐนิชา  ฤทธิเดช
8. นายณัฐวัฒน์  ชูศรี
9. นายตนุภัทร  คงศรี
10. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
11. เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทคาม
12. นายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
13. นางสาวนิรชา  บุญพามา
14. เด็กหญิงนิรัชพร  บุนนาค
15. นางสาวปาริฉัตร  ศิรินุพงศ์
16. นางสาวปิยพร  รามเกว็ด
17. เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูกิจ
18. นายปุญญาพัฒน์  เพ็ชรจำรัส
19. นางสาวปุณยนุช  ไชยยางค์
20. เด็กชายพันธกร  บุญยะเดช
21. เด็กชายภาณุพงศ์  เยียนจันทร์
22. นายภูริทัต  ขุนทิพย์
23. นายยศกร  สวัสดิ์รักษา
24. นายรังสิมันต์  รัตนสิงห์
25. นางสาวรัตน์จิกาญจน์  ทองรัตน์
26. นางสาวลักษณพร  เกื้อสุข
27. เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยนุ่ม
28. เด็กชายวสุธร  มีแย้ม
29. นางสาวศตพร  โชว์สงวน
30. นายศรยุทธ  ทองคำ
31. นางสาวศิริฑาขวัญ  กองพรม
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  ด้วงคง
33. เด็กชายศิวกร  วรรณจิตร
34. เด็กหญิงศิวรรจน์  พตพันธ์เลิศ
35. นางสาวสมาดีญ่า  จันทร์สุข
36. นางสาวสุชาดา  คงดำ
37. เด็กชายสุทธวีร์  ฤทธิ์สมัคร
38. เด็กหญิงอตินุช  นุ่นยัง
39. นายอรรถกร  สำแดง
40. นายเสฏฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายวิเชียร  คำคง
3. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
4. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
5. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
6. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
7. นางเยาวพรรณ  ชูช่วย
8. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภูวดล  อ่อนทอง
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธีรพัฒน์  หอยนกคง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวโรดม  ปานดำ
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายฐนะวัฒน์  เรียนรวิศัย
2. นายณัฐวัฒน์  ชูศรี
3. นายตนุภัทร  คงศรี
4. นายนรวิชญ์  สังเมียน
5. นายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
6. นายวโรดม  ปานดำ
7. นายศักดิ์รินทร์  มานุ้ย
8. นายอรรถกร  สำแดง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายวิเชียร  คำคง
3. นายสุเจน  ปานจันทร์
4. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกรกฤต    สงขาว
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกชพรรณ   คำภา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ช่วยแท่น
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววันทิตา   ขวัญนุ้ย
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวธมลวรรณ   ทรงศรี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง
2. เด็กชายก้องภพ  จุลพูน
3. เด็กหญิงฐิติมา  คีรีรัตน์
4. นายทักษะ  นุ่นจอก
5. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรจุล
6. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
8. เด็กชายศิวกร  ทองด้วง
9. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางยุภา  สุวรรณมณี
 
264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฐิติมา  คีรีรัตน์
2. นายทักษะ  นุ่นจอก
3. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
4. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์สุขศรี
5. เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
7. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
8. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
4. นางวาสนา  พิเคราะห์
 
265 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฐชา  จันทร์เลื่อน
2. นางสาวทิพย์อรบุษย์  ทิพย์สุขุม
3. นางสาวภูริชญา  อินทกูล
4. นางสาวศุภกาญจน์  พริกแก้ว
5. นางสาวอภิชญา  ภักดิ์ช่วย
6. นางสาวอภิญาณี  คุรุปัญญา
7. นางสาวอรอุมา  เสนแก้ว
8. นางสาวเขมิกา  ไวยรัตน์
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นายวรวิทย์  ศรีอนันต์
4. นางสาวชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฐิติมา  คีรีรัตน์
2. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์สุขศรี
4. เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมดนตรี
7. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
8. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางวาสนา  พิเคราะห์
4. นายนางชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง
2. เด็กชายก้องภพ  จุลพูน
3. เด็กหญิงฐิติมา  คีรีรัตน์
4. เด็กชายณัฐดนัย  จองเดิม
5. นายทักษะ  นุ่นจอก
6. เด็กชายธนทัต  วงศ์กระพันธ์
7. เด็กชายธนพล  อินทรสมบัติ
8. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรจุล
9. เด็กหญิงนิดาพร  ไชยวงษ์
10. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์สุขศรี
11. เด็กหญิงพัทรดา  รักชนะ
12. เด็กหญิงพิชญาภา  มากตุด
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมดนตรี
14. เด็กชายศิวกร  ทองด้วง
15. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
16. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
4. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
5. นางสาวเมทินี  พูลเพิ่ม
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรเทพ
 
1. นางระพีพรรณ  ทรัพย์สิน
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปภาดา   ตันโชติกุล
 
1. นายสุดชาย  สุวรรณมณี
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปิยวรรณ  หนักเกิด
 
1. นางสุมาลี  บุญพรานชู
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกนกเทพ   บุญพนมชัย
2. เด็กหญิงชัญญานุช   เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    คงแก้ว
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ชูเส้ง
5. เด็กหญิงมุกอันดา    ยกฉวี
 
1. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลธิชา   จันทร์เอียด
2. นางสาวนวรัตน์   ขุนเจียม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
2. MissHuang  Shuangyu
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
2. นายนายศุภกร  ไวยกรรณ์
3. นายภัทรเดช   รักชาติ
4. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
5. นางสาวศธิตา  บัญชาวุฒิ
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
2. นายธวัชชัย  บุญผลา
 
274 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพัชรี  ตั้นหุ้ย
2. นางสาวศศิภิมล  ทองชิต
3. นางสาวสุธิตา  หะเทศ
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
2. นายสุเจน  ปานจันทร์
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวธัญพิชชา  เพชรขำ
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  รัตนพันธ์
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางนันทิดา  จันทรโชติ
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายพชรพล  หนูพุ่ม
2. เด็กชายพศิษฐ์  แพรงาม
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพชร  ยอดราช
2. นายอภิรักษ์  ปานช่วย
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายฐิตากร  มุขตา
2. เด็กชายปฐมพร  พงษ์ธนานิกร
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เอียด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางสาวไหวด๊ะ  สะอาด
 
281 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายชัชภิมุข  คงคุ่ย
2. เด็กชายณฐนนท์  ณ พัทลุง
3. เด็กชายปรมะ  พรอภิรัตน์
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวทัศวรรณ  ก่อเกื้อ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขวัญทองเย็น
3. เด็กหญิงวันวิสา  พานิช
 
1. นางสุนันทา  พราหมณพันธุ์
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์กระพันธุ์
2. เด็กหญิงปริชญาดา  เพชรมณี
3. เด็กหญิงสมชิตา  เกื้อคลัง
 
1. นางระวีวรรณ  สามนตราช
2. นางสาวสุธิชา  ทศพร
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปรียานุช  ศรีสะอาด
2. นายพัทธดนย์  จันทร์โชติ
3. นางสาวรวิวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางระวีวรรณ  สามนตราช
2. นางสาวสุธิชา  ทศพร
 
รวม244131
285 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงซอลีฮะห์  บรรดา
 
1. นางสาวมาสีต๊ะ  แมกอง
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวศินิรัตน์  ขาวแขก
 
1. นางสาวสุณิสา  ชุมสะ
 
รวม22
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวโชษิตา  ฤทธิเดช
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  กล้าหาญ
2. เด็กชายอิฐสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นายการุณ  ชูช่วย
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพริน  สุกสัย
2. เด็กชายภูมิรพี  เหมือนชะวงศ์
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกรดนัย  กล้าหาญ
2. เด็กชายอิฐสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวนันทิศา  ศรีน้อย
2. นายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพร  เพ็ชรรามา
2. เด็กหญิงศศิธร  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงอริษา  เหมือนคง
 
1. นางอำไพ  นาคินทร์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ขาวเกื้อ
2. นางสาวปริฉัตร  เหมือนคง
3. นายพันธวัช  อินทรไพบูลย์
 
1. นางอำไพ  นาคินทร์
2. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
295 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เนื่องอาชา
2. เด็กชายภูตะวัน  เรืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
2. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
 
296 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวปิ่นสุดา  สงไข่
2. นางสาววทันยา  สอาด
3. นางสาวสุนิศา  สุกใส
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
2. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์
 
รวม2318
297 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐณิฌา  ชิตสุข
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกวิสรา  ชัยชะนะ
2. นางสาวยุพดี  คงสีปาน
 
1. นางกานติมา  ไหมคง
2. นางสาวสุทธิดา  จอมนุ้ย
 
299 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนิฌา  นุชโร
2. นางสาวน้ำทิพย์  จิตร์พรหม
3. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเจณิชยา  ณ พัทลุง
 
1. นางรวิวรรณ  สุจินตพงศ์
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
 
1. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาววริศรา  สุวรรณมณีี
2. เด็กหญิงสิริษา  คงมี
3. นางสาวสโรชินี  ยอดแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  เกษตรกาลาม์
2. นางวารุณี  รอเกต
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกันตา  พวงสุวรรณ
2. นางสาวดุษฎี  บุญแก้ว
3. นางสาวธยานี  มั่วเนี่ยว
4. นางสาวพชรพร  พจนไตร
5. นางสาวสุธีรา  แซ่ดั่น
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางกานติมา  ไหมคง
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มแก้ว
2. นายธีรวุฒิ  ชูแดง
3. นางสาวนิชธาวัลย์  ขาวปั้น
4. นายภควัต  นักการรอง
5. เด็กชายอัตรคุปต์  จิตรพรหม
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
2. นางสาววิลาวัณย์  ช่วยสุข
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจันจิรา  เอียดสุดรักษ์
2. นางสาวชนิภรณ์  นวลหอม
3. นางสาวญาดา  ไหมแก้ว
4. นางสาวฐาณิดา  จุลโกศัย
5. นางสาวณัชชา  จิตรพรหม
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ขุนจันทร์
7. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศรี
9. นางสาวนันทิกานต์  ชูพรหม
10. นางสาวบุณยวีร์  สุขเอียด
11. นางสาวปภาวดี  จันทร์แก้ว
12. นางสาวปาลิตา  ไหมช่วย
13. นายพงศธร  สังขโชติ
14. นางสาวพรกนก  วุฒินันท์
15. นายรดนัย  รักษ์จุล
16. นางสาวศศินา  ไหมคง
17. นางสาวศุภิสรา  ยิ้มแก้ว
18. นางสาวสุมณฑา  เช้าแป้น
19. นางสาวอภิรมณีย์  จุนจำนงค์
20. นายอิสรา  บัวทั่ง
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริประภา  นาคำ
2. เด็กหญิงจิตรติกาญจน์  สุขขาว
3. นางสาวจิราพร  อนันตะพงศ์
4. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  รักอรุณ
5. เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิรักษ์
6. เด็กหญิงรัญชิดา  เกตุแก้ว
7. นางสาววนิดา  ชวดชุม
8. เด็กหญิงวิภาวดี  นวลศรี
9. นางสาวศศิธร  รักพรหม
10. นางสาวศิริพร  มัดผิน
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
3. นางสาวนริศรา  ชูสีอ่อน
 
308 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  งามขำ
2. นางสาวกรกนก  อุชะชา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมอิน
4. เด็กหญิงณัฐพร  หนูสุข
5. เด็กหญิงณัฐมล  สุมามาลย์
6. เด็กหญิงพิชชานุชสา  ไหมแก้ว
7. เด็กหญิงวรดา  เพชรรัตน์
8. นางสาวศิริมา  คงพูล
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ทองศรี
10. เด็กหญิงอทิตยา  ยิ้มเกื้อ
 
1. นางสาวชลิตา  แซ่เซี้ยว
2. นางสาวอัสมะห์  หมัดส่าแหละ
3. นางสาวดรุณี  โปติล่ะ
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐณิชษา  วิริยะ
 
1. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปณิตา  ไกรรักษ์
 
1. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ปิยะเขตต์
 
1. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายสุทธิรักษ์  ยัสสระ
 
1. นางสาวฐาปนี  ชาติ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยสุเมฆ  มะยีแต
2. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  ไชยพลฤทธิ์
4. เด็กชายสุทธิพัฒน์  อุดร
5. เด็กชายอัสซัน  สุระกำแหง
6. เด็กชายไชยวัฒน์  ช่อมณี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายตะวัน  เสมอวงค์
2. นายธนพล  เทพสุริบูรณ์
3. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
4. นายภัทรพงศ์  พิมล
5. นายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
6. นายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณ
2. นางสาวกวิสรา  ชัยชะนะ
3. นายกิตติศักดิ์  ทวาสิโก
4. นายชลชาติ  จันพิมพ์
5. นายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
6. เด็กชายชัยสุเมฆ  มะยีแต
7. นายฐานิสร  สุวรรณธนะ
8. นางสาวฐิตารีย์  นวลละออง
9. นายณพวัฒน์  พลายวัง
10. เด็กชายณัฐนนท์  มะโนเรศน์
11. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
12. นายตะวัน  เสมอวงค์
13. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
14. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
15. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
16. เด็กชายธีรภัทร  ไชยพลฤทธิ์
17. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
18. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
19. นายนันทภพ  จันทร์ประสงค์
20. เด็กหญิงปรัชญาณีย์  รัตตโน
21. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยรักษ์
22. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
23. นายพงศ์วรินทร์  พรหมแก้ว
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
25. นายภัทรชนน  อินทรัตน์
26. นายภัทรพงศ์  พิมล
27. นางสาวยุพดี  คงสีปาน
28. นายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
29. นายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
30. นายสิริวิชญ์  อินทรเพชร
31. นายอนุวัตร  สะรุโณ
32. เด็กหญิงอริษสา  แจ่มจำรัส
33. เด็กหญิงอริสา  บุญเอียด
34. เด็กชายอัสซัน  สุระกำแหง
35. เด็กหญิงอุมารินทร์  คำแก้ว
36. นายเกริกชัย  เวชวิสิฐพัฒนา
37. เด็กหญิงโชติกา  เพชรทองหยู
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายอัครเดช  สายกิ้มซ้วน
3. นางสิรินา  ศรีชะฎา
4. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
5. นางสาวฐาปนี  ชาติ
6. นายสุทธิเกียรติ  เดชสุข
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพพชร
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริลักษณ์  แสนทวี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  ิอินทรเพชร
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
 
1. นายอัครเดช  สายกิ้มซ้วน
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์ช่วง
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เกตุแก้ว
3. นางสาวกิตติยา  รัตนศิริ
4. นางสาวกุลจิรา  จีนทอง
5. นายชนะชัย  หนูรัตน์แก้ว
6. นางสาวธนัชชา  สันบูกา
7. นางสาวธันยาภรณ์  ชุมดำ
8. เด็กชายปฏิภาณ  สอนเส้ง
9. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
10. เด็กชายปรมัตถ์  ศิริสวัสดิ์
11. นางสาวปิยธิดา  สอนมา
12. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฉีดอิ่ม
13. นายวรฤทธิ์  หนูโหยบ
14. นายวุฒิชัย  คงเนียม
15. นายสมโชค  กระพอ
16. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิกรรมพล
17. นายอดิรุจ  ผอมลัง
18. เด็กหญิงอนุธิดา  รังษีสว่าง
19. นายเทพพิทักษ์  ดำแก้ว
20. นางสาวเปรมกมล  หนูราช
21. นางสาวเมธาวดี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายอัครเดช  สายกิ้มซ้วน
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชลชาติ  จันพิมพ์
2. นายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
3. นายชินวัตร  ขาวคุ้ง
4. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
5. นายภัทรชนน  อินทรัตน์
 
1. นางสิรินา  ศรีชะฎา
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  อุชะชา
2. เด็กหญิงฐานิตา  ทองสีอ่อน
 
1. นางสาวอุสนา  เอ็บเหย็บหมุด
2. นางสาวคณิตา  คณิต
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาววรษา  แสงสุวรรณ
2. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางสาวอุสนา  เอ็บเหย็บหมุด
2. นางคณิตา  คณิต
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  พลายวัง
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วแสงอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางนภาวรรณ  แก้วทอง
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธันยพร  ใหม่วัด
2. นางสาววาสินี  จันทะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางพรสวรรค์  รักมาก
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวญาดา  ไหมแก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
3. นางสาวปิยธิดา  สอนมา
4. นางสาวศศิกานต์  สูงศักดิ์
5. นางสาวอนัญพร  สนิทปัจโร
 
1. นางสาวอุสนา  เอ็บเหย็บหมุด
2. นางเรหะญา  โต๊ะขุน
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายจเร  กัลยาพราก
2. นายชาญวิทย์  ชูมิ่ง
3. นายชินวัตร  ขาวคุ้ง
4. นางสาวพัชราภรณ์  ทวีสุวรรณ์
5. นางสาวอภิยะดา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงปรัชญา  สิทธิพงค์
3. เด็กหญิงปรินทร์ญา  หนูแป้น
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
2. นางสาวภัคจิรา  สมชื่อ
3. นางสาวอริสา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กชายวัชระ  แซ่อุ๋ย
3. เด็กหญิงโศภิษฐา  ขาวนุ้ย
 
1. นางสาวกฤษณา  อักษรรัตน์
2. นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง
 
335 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธมนวรรณ  น้อยแก้ว
2. นางสาวมยุรฉัตร  เละเซ็น
3. นางสาวรมย์ธีรา  ออยปก
 
1. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจหนัก
2. เด็กหญิงภคมน  ยูระวงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณศรี
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนัญชิดา  ชุมอิน
2. นางสาววรวรรณ  จิตรนุรักษ์
3. นางสาวอารุสซะริน  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพิศา  บุญแก้ว
2. นางสาววีรดา  เพชรจำรัส
3. นางสาวศุภมาศ  เอียดขวัญ
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
339 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวบัณฑิตา  เรืองศรี
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอัญชณิกา  คงสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  อักษรรัตน์
2. นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ
 
340 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  ชูเฟื่องฟ้า
 
1. นางสาวกฤษณา  อักษรรัตน์
 
341 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวภาวิณีย์  ทองขุนแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  อักษรรัตน์
 
342 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตพงศ์  สุขมาก
2. นายชวัลวิทย์  ดำแก้ว
 
1. นางกฤษณา  อักษรรัตน์
2. นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง
 
รวม19778
343 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  สังข์ผุด
2. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงปานชนก  สวนดี
4. เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมาก
5. นางสาวสุขิตา  พลายชุม
6. เด็กหญิงอรจิรา  เพชรทองขาว
7. เด็กหญิงอรทัย  บัวทอง
8. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
9. เด็กหญิงอัญธิชา  แก้วนุ้ย
10. เด็กหญิงอัมพิกา  ทองบัวแก้ว
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
344 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีทอง
2. นางสาวกาญจนาพร  คล้ายช่วย
3. นางสาวญาดาวดี  เกื้อหลง
4. นางสาวณัฎฐณิชา  ด้วงสังข์
5. นางสาวภาธีตา  พราหมเล็ก
6. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
7. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
8. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
9. นายเจษฎา  จันโอ
10. นางสาวเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายกฤษณะ  จันทร์ส่งแสง
2. นายพัชรพล  เจ้าสาย
3. นายพัตตเดช  ช่วยศรีนวล
4. นายภาณุพงศ์  เกศรินทร์
5. นายภูมิภัทร  มากช่วย
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  เจริญพงศ์
 
346 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
2. เด็กหญิงพัชราภา  รุ่นชูศรี
3. นายอัมรินทร์  อินทะเสโน
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
347 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมประเสริญ
 
1. นางสาวจิราทิพย์  ไชยนวล
 
รวม2911
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายธนายุทธ   อินทร์นาค
 
1. นายชัยเฉลิม  วัฒนอัมพร
 
349 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงกันติชา   ภูเบศ
2. นางสาวชุติมณฑน์   รอดเอียด
3. นางสาวฐิดาภา   รัตนาละออ
4. นางสาวดุจฝัน   เพชรรัตน์
5. นางสาวประพิณ   บุญเชิด
6. เด็กหญิงพัชรพิชชา   ลพอุทัย
7. เด็กหญิงมลฑาทิพย์   เพชรนวล
8. เด็กหญิงลลิตา   จันสุกสี
9. เด็กหญิงศิริภัทร   ชุปวา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ชูเท้า
 
1. นางรัชนีบูรณ์  แก้วทิพย์
2. นางสุภาภรณ์  ดำแก้ว
 
350 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นางสาวจิราวรรณ   ทิพย์จำนงค์
2. นางสาวธันญาดา   มากปราง
3. เด็กหญิงปณิตา   เบ็ญจกาญจน์
4. นางสาวปริยกร   ธรรมเพชร
5. เด็กหญิงพจนีย์   คำทรงศรี
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ทองทรัพย์
7. เด็กหญิงภัทรวดี   พรมชู
8. เด็กหญิงรติกานต์   ธรรมภิบาลอุดม
9. เด็กหญิงสิริประภาพร   แก้วสุข
10. นางสาวสุพัชฎาภรณ์   ดำชื่น
 
1. นางสาววันทนา  เทศทองมี
2. นางสาวจันท์พัชรมณฑ์   รักไข่
3. นายปรเมศวร์   สุพรรณ์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงกรรติชา   พลวัฒน์
2. เด็กชายกฤติพงศ์   หมานมา
3. นายกันตพงศ์   จันทร์สุวรรณ
4. นายการุณ   โยธา
5. นายกิตติภูมิ   แสงขาว
6. นายคีรติ   แก้วศรีขาว
7. นางสาวจิราภา   ทองประศรี
8. นางสาวณัฐธิดา   แก้วฤทธิ์
9. นางสาวณัฐนันท์   จันทร์หอม
10. เด็กชายธณบดินทร์   รัตนวัชรกุล
11. นายธนวิชญ์   เรืองติก
12. เด็กชายนฐกร   วิลัยรัตน์
13. นายนพรัตน์   เกิดแก้ว
14. นายนิติพงศ์   มีขำ
15. นางสาวบัว   วีระกุล
16. เด็กชายปรินทร   หน่วยแก้ว
17. นางสาวปรียาภรณ์   แซ่เจ่น
18. นายปวรุตม์   สุวรรณ
19. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์​   รามทิพย์
21. เด็กหญิงพัชราภา   สุขอนันต์
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองทรัพย์
23. นายภวัต   เศรษฐมาน
24. นายภัทรพล   เกลี้ยงมาก
25. นางสาวมาริษา   สวนอินทร์
26. นายวงศพัทธ์   คงนุ่น
27. เด็กชายวุฒิชัย   ทองรักษ์
28. นายศรุต   สุพการ
29. เด็กชายสถาปนา   สุขไกรไทย
30. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
31. นายสรกฤษณ์   สังข์อุบล
32. นายสราวุฒิ   ขาวเผือก
33. เด็กชายสิรวัชร   น้อยมูสิก
34. นายอนุพงศ์   จันทร์ดำ
35. เด็กหญิงอมราวดี   เอียดสกุล
36. เด็กชายอัฑฒกร   แซ่เจ่น
37. เด็กหญิงแพรวา   เกื้อทอง
38. เด็กชายโชติวิทย์   ฤทธิ์จรุง
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒนวงศ์
3. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
4. นายเอกรัตน์  รอดสี
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. นายรัฐเบศ  นวลขวัญ
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กชายกิติศักดิ์   หนูพันธ์
2. เด็กชายระวิภาส   หลีวิจิตร
 
1. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
2. นายธันวพล  พิณเขียว
 
รวม6415
356 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายวัฒนา  สานุสรณ์
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงกชพร   มากสุข
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวภวิกา  ธรรมศิริ
 
1. นางวิมล  สุวรรโณ
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวจิณห์วรา   บุญจันทร์
2. นางสาวชนิตา   อุทัยหัสน์
3. นางสาวณัฐพร   ฉิมคล้าย
 
1. นางนิรมล  นวลจันทร์
2. นางสาวพิชญ์กานต์   นวลแก้ว
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงปลิตา   มากกำเนิด
2. เด็กชายวิทวัส   ชูสอน
3. เด็กหญิงศิรดา   ชนะชนม์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรสงค์
2. นางสาวกาญจนา   เอียดสุย
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายณัฐพล  ตั้งเตี้ย
2. นายสรวิชญ์  หนูรอด
 
1. นางนิรมล  นวลจันทร์
2. นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนฤวัฒน์   แก่นแท่น
2. นางสาวสิรินภา   หมื่นพล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นางสาวนิติพรรณ   รอดยวน
 
364 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกวินนาฏ   หมื่นพล
2. นางสาวนรีกานต์   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงบุศราวดี   บุญจันทร์
4. เด็กหญิงปวีณา   ยุติธรรม
5. เด็กหญิงวราภรณ์   พรมแสง
6. เด็กหญิงสรวรรณ  เกิดพิทักษ์
7. นางสาวสุพัตรา   เพ็ชรเรือนทอง
8. นางสาวสุภาษิตา   ศรีเผดียง
9. เด็กหญิงอลิสรา   จันสุข
10. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร   พุทธขาว
2. นางสาวศิริบุญญา   แกล้วกล้าหาญ
3. นายพงษ์สิทธิ์   ดาศรี
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงภารพร   บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอภิษฐา   คล้ายเลี่ยน
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอนุภัทร   เอียดปู
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายธรรมราช   ฉายทุย
2. เด็กชายนันท์นภัส   หรือชู
3. เด็กชายพลธรณ์   ไกรมุ่ย
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายทินภัทร   ชูสอน
2. นางสาวปิย์วรา   โมทอง
3. นายพงศ์พิช   หนูแก้ว
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกนกพล   ชูปู
2. นายกันตพิชญ์   ทองเมฆ
3. นายคฑาวุธ   คงแก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชญา   คำคง
5. นางสาวชิดชนก   สุวรรณกาศ
6. นายณรงค์ฤทธ์   ทองจันทร์แก้ว
7. เด็กชายดนุเดช   บุญเตโช
8. เด็กชายดรณ์   ดอนแก้ว
9. นายทัชชัย   แซ่หลี
10. เด็กชายทินกร  รอดสง
11. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ส่งแสง
12. นายธนดล   สุวรรณมณี
13. เด็กชายธนพล   หนูใหม่
14. นายนราธร   บุญเตโช
15. เด็กหญิงนัสวรรณ   สงนุ้ย
16. เด็กชายนิติพัทธ์   จันทร์แก้ว
17. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันเอียด
18. นายพงศกร   แผ้วนุกูล
19. เด็กหญิงพรรษชล   แสวงบุญ
20. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
21. นางสาวพันพัสสา   แก้วชูทอง
22. เด็กชายพีรดนย์  ดำคลิ้ง
23. เด็กชายภาคิน   ดารี
24. เด็กหญิงยลดา   เอียดแก้ว
25. เด็กชายรังสิมันต์   สุดเรือง
26. นางสาววรัญญา   จันทอง
27. นายวัชราวุฒิ   ศรีทวี
28. เด็กหญิงสมิทตา   คำแหง
29. เด็กหญิงสรณีย์   แก้วโขง
30. เด็กหญิงสุชานันท์   อินฤทธิ์
31. นางสาวสุธาทิพย์   ภักดีพลเดช
32. นางสาวอติกานต์   ทองปาน
33. เด็กหญิงอรกานต์   ภูจอมนาค
34. เด็กหญิงอรดา   ดวงแข
35. นางสาวอัฐภิญญา   ดำเกลี้ยง
36. เด็กหญิงเบญจรินทร์   อินทระศรี
37. เด็กชายเพชรภูมิ   จันทรโชติ
 
1. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
2. นายระบิล  เลาะเส็น
3. นายบารูดิน  ดอเลาะ
4. นางสาวนิติพรรณ  รอดยวน
5. นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว
6. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
7. นายกันทร  ภูนุชอภัย
8. นางสาวปรีดาภรณ์  สิทธิ์มาก
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงยลดา   เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายคฑาวุธ   คงแก้ว
 
1. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงยลดา   เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงยลดา   เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายดนุเดช  บุญเตโช
2. เด็กชายดรณ์   ดอนแก้ว
3. เด็กชายธนพล   หนูใหม่
4. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
5. เด็กชายภาคิน   ดารี
6. เด็กชายรังสิมันต์   สุดเรือง
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา   ดำเกลี้ยง
8. เด็กชายเพชรภูมิ  จันทรโชติ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
2. นางสาวสริมน   ราษฎร์ประดิษฐ์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณิศวรา   บานแย้ม
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงจันทราวดี   มากเพชรศรี
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ดำกำเนิด
2. เด็กชายชนกันต์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ย่องซี้
4. เด็กหญิงนงนภัส   ชัยกิจ
5. เด็กหญิงมนชยาทิพย์   ชูสอน
6. นางสาวรุ่งฟ้า   ตามรักษา
7. เด็กหญิงลลิตภัทร   สุวรรณชาติ
8. เด็กหญิงอนัญญา   ทามงคล
 
1. นางสาวเขมมิกา   โคและ
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวดลยา   บุบผะเรณู
 
1. นางอุทัยวรรณ   ภูนุชอภัย
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ศักดิ์สงค์
2. เด็กหญิงธนพร   หนูใหม่
3. เด็กหญิงบุษกร   ภักดีศิริวงษ์
4. เด็กหญิงพรชนก   ภักดีศิริวงษ์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   เลี่ยนกัตวา
 
1. นางประภา  บำรุงเสนา
2. นายอธิปรัชน์   ดำเม็ง
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายชินดนัย   แก้วมรกต
2. นางสาวดลยา  บุบผะเรณู
3. นางสาวนิศารัตน์   ส่งแสง
4. นายปัญจพล   ธัมมัญญู
5. นายอิษฎา   ประธาตุ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
2. นางคณิตา  สุวรรณโณ
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอนุธิดา   ขุนภักดี
 
1. นางสาวกชพร   เพ็ชรแก้ว
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอัจฉรา   ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกชพร   เพ็ชรแก้ว
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ทองกระจ่าง
2. เด็กหญิงรวีนิภา  ด้วงสุด
3. เด็กหญิงวินิทรา   ทองงาม
4. เด็กหญิงศุศิศฬา   หนูมาก
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  พริกเบ็ญจะ
6. เด็กหญิงอทิตยา   ทวีตา
 
1. นายภภัสสร  พุทธชู
2. นางอัญอร  จินดา
3. นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกัญญารัตน์   ลักษณะ
2. นางสาวธัญวรัตน์   จันทร
3. นางสาวนงนุช   ศิริวัฒน์
4. นางสาววรัญญา   วุ่นฝ้าย
5. นางสาววิยะดา   แก้วคง
6. นางสาวศิรภัสสร   ไพจิตร
 
1. นางอัญอร  จินดา
2. นายสฤษดิ์   เพชรเรืองสุด
3. นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายนราวิชญ์   ลักษณะ
2. เด็กชายศิวัช   พรหมานพ
3. เด็กหญิงสุธีมนต์  ขุนแสง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ
2. นางอัญอร  จินดา
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวญาดา   อักษรชู
2. นางสาวทิพย์นภา   แซ่ลิ่ว
3. นางสาวนันทินี   สืบสม
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ
2. นางอัญอร  จินดา
 
387 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงอติกานต์   ทองปลั่ง
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
388 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
389 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวปรียารัตน์  ริยาพันธ์
 
1. นางอโนชา  ทองเนียม
 
390 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายชัยวัฒน์   ขุนทอง
2. นางสาวสุชาดา   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวอปัตตา   ชัยสุตานนท์
2. นางเฉลิมศรี   เซ้งอิ้น
 
รวม12858
รวมทั้งหมด1327674