รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงนามล
2. นางสาวสุกัญญา  อั้งโก๊ะ
3. นายอนุวัฒน์  พลจรัส
 
1. นายสยาม  เมฆาวรรณ
2. นางเจนจิรา  ไวกิจการณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เเดงเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เเคว้นปรอท
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเหลือ
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  ลัญจกรลิขิตละไม
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีสมบัติ
3. นางสาวเนตรนภา  พรหมสุทธิ์
 
1. นางสาวทิวพร   ส่งศรี
2. นางสมหทัย  เรืองชัยวุฒิคุณ
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อ่อนลา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รัตนบุรี
 
รวม107
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวคีตรัชฌา  หมื่นห่อ
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจีรนันท์  ย้อยนวล
 
1. นางประเทืองทิพย์  บัวจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุภรังษี
2. เด็กชายณัฏฐชัย  ดีรอด
 
1. นางสุนันทา  วงศ์เมฆ
2. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวอินทัชชา  อินทองปาน
 
1. นายจำนงค์  ซ้ายหุย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐพงศ์  อรทัย
 
1. นางสาวพัชรี  ปานอุดม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชุติมดี   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวดลมินทร์    หยู่ทิพย์
3. นายนวดิษ   ทองนอก
4. นางสาววรธนธรณ์  ช่วยจันทร์
5. นางสาวไอยลดา   หยู่ทิพย์
 
1. นางสาวพิมพา   แก้วจำนงค์
2. สิบเอกธีรวุฒิ  เกตสัตปัญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จิตมั่น
2. นางสาวณัฐวดี  จิตโภช
3. เด็กหญิงธัญญ่า  ถิ่นนัยธร
4. นางสาวนลิน  นิลกรรณ์
5. นางสาวภาวินี  การะวงค์
6. นางสาววัญญลักษณ์  ณ นคร
7. นางสาวสิริณยา  พลายด้วง
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เกตสัตบรรณ
9. นางสาวสุอรวรรยา  สุทิน
10. นางสาวหนึ่งธิดา  ช่วยเอียด
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสมพร
2. นางพยอม  ฤทธิชาญชัย
3. นางผาสุข  ถาวร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก่นทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายสิทธินนท์  โรจนเมธากุล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนกร  สุทิน
 
1. นางสาวแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คิดดี
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนกร  สุทิน
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
4. เด็กชายปฏิการ  รัตนวรรณ
5. เด็กชายภูธเนศ  แก้วพัฒน์
6. เด็กหญิงศิริมล    สุวรรณสังข์
7. เด็กชายสยามภูมิ  ทองใสเกลี้ยง
8. เด็กชายสาธิต  สุขาทิพย์
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
10. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณภัสกร  พาหุรัตน์
2. นายธนภัทร์  กำลังมาก
3. นายธีรวัฒน์  ทองนอก
4. นางสาวพิลาสิณี  กาฬสุวรรณ
5. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
7. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
8. นายอรรถพล  ช่วยรอด
9. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
10. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
7. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
8. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
2. นางสาวพิลาสิณี  กาฬสุวรรณ
3. นายภัทรภูมิ  ชูรักษา
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. นางสาวสิตาภา  ปานเนียม
6. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
7. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
5. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
7. เด็กหญิงศิริมล   สุุวรรณสังข์
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
11. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
12. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกรกฎ  อาจหนู
2. นางสาวชวิศา  ถาวรนุรักษ์
3. นางสาวพิลาสิณี  กาฬสุวรรณ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. นางสาวสิตาภา  ปานเนียม
6. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
7. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกษมา  จันทร์เมือง
3. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
5. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพีรัตน์
7. เด็กชายปฏิการ  รัตนวรรณ
8. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
9. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
10. เด็กหญิงศิริมล   สุุวรรณสังข์
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
12. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
13. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
14. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์
15. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
16. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
5. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายคุณากร  ประมุข
2. นายพงปณต  รัตนวิมลมาลย์
3. นายสหรัฐ  สุทธิบรรจง
4. นายสิทธินนท์  โรจนเมธากุล
5. เด็กชายอภิชญะ  อินทรสาร
 
1. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวอนัตตา  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นางขวัญทัย  วัฒนกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภาสินี  ฤตวิรุฬห์
2. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
4. เด็กชายเวิร์ม  เจอราล ปูกวย
5. เด็กหญิงแพรวรดา  เสนา
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
2. นายภูริพงศ์  นวลใย
3. นางสาววาสินี  เสียงหอม
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันตราชู
2. เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์
 
1. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัทธัญพงษ์  สิริภูวนัตถ์
 
1. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง
2. เด็กหญิงธัญธวา  พรหมอินทร์
3. เด็กหญิงปรีญา  โภชนา
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยศร
2. นางสุภางค์  ธรรมชาติ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายกิตติ  เพชรทอง
2. เด็กชายวิทยา  อ่อนแก้ว
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นายอรุณ  ไชยวรรณ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  พละบุญ
2. เด็กชายเจนรบ  จรดิฐ
 
1. นายเดชา  หนูมณี
2. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายตะวันไท  สัจจศรี
2. นายอภิรัฐ  เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
2. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนกานต์  ล้อมเมือง
2. นางสาวณัฐวรา  จินดาพรรณ
3. นางสาวอังวรา  ไกรนรา
 
1. นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
2. นางผาสุข  ถาวร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวธัญญารัตน์  กลสามัญ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาทอง
3. เด็กหญิงอันดามัน  น้ำขาว
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิระวดี  วิศาลกิจ
2. นางสาวธัชวรรณ  ศรีสังขจร
3. นายสิทธิศักดิ์  อานับ
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
รวม13870
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นางสาวมุฑิตา  ขานทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กชายตันติภพ  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงนฤภร  ไชยผล
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ทิพย์รัตน์
2. นายภัคพล  ระวังสุข
3. เด็กชายอภิรักษ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์  พนมรักษ์
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
รวม74
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จีระประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันโทวาท
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นางทิพวัลย์  จอมบดินทร์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายธีรพงค์  แป้นทอง
2. นายนัทธพงศ์  พิชัยฤกษ์
 
1. นางสาวศุภราภรณ์  โหราโชติ
2. นางจตุพร  สุจเสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  บุญมาก
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เกิดดำ
3. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นนรา
4. เด็กชายณัฐชัย  สมพงศ์
5. เด็กหญิงปริยากร  ศรีธรรมศักดิ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ทองจันทร์
2. นางสาวกรกมล  คงแสง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวกรกนก  เมืองนิล
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  หงส์วิริยะกุล
4. เด็กหญิงชนกนันท์  เมืองกระโทก
5. นายณรงค์  กล่อมหอ
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จีระประดิษฐ์
7. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
8. นายธราดล  สุทธิช่วย
9. นายนนทวัฒน์  พยัคฆ์รังสี
10. นางสาวปนัดดา  แก้ววิเศษ
11. เด็กหญิงพรธิดา  แสงเงิน
12. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอำไพ
13. เด็กชายภูผาช้าง  ภูกิตติกุล
14. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
15. นางสาววิฑาดา  ไตรระเบียบ
16. เด็กชายวีรภัทร  ปัญญานฤพล
17. เด็กชายสิรภัทร  ศรีภา
18. เด็กหญิงสุขิตา  พัดชื่น
19. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
20. เด็กหญิงอัญญานี  รอดประดิษฐ์
 
1. นางสาวอวยพร   อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายยงยุทธ  ซึ้งสุนทร
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญาภัค   หงส์วิริยะกุล
3. นายณรงค์  กล่อมหอ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา   จีระประดิษฐ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชูปลื้ม
6. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
7. นางสาวดวงกมล  ยอดมงคล
8. นายธราดล  สุทธิช่วย
9. นายนนทวัฒน์  พยัคฆ์รังสี
10. นายนฤพจน์  คำหวาน
11. นางสาวปนัดดา  แก้ววิเศษ
12. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
13. นางสาววิฑาดา  ไตรระเบียบ
14. เด็กชายวีรภัทร   ปัญญานฤพล
15. เด็กชายศกุนิชญ์  ประทุมสุวรรณ
16. เด็กชายสิรภัทร  ศรีภา
17. เด็กหญิงสุขิตา  พัดชื่น
18. นายอดิเทพ  ศรีเสาวงษ์
19. เด็กชายอนุพงศ์  ไชยเพชร
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวอวยพร   อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายยงยุทธ  ซึ้งสุนทร
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวสิริวิมล  ปานเนื่อง
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวสิริวิมล  ปานเนื่อง
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงชลดา เอมม่า  บาร์โรด์
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่
2. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มณีอร่าม
 
1. นางสาวธาราทิพย์  มณีอร่าม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แต้สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนรี   พัฒน์เคี่ยม
3. เด็กหญิงนภัสรา  ราโชกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ฉิมดี
2. นางสาววิราสินี  ก้าวศิริรัตน์
 
รวม5723
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  กตกุลปัญญา
2. นายอานัส  หัดหล๊ะ
 
1. นางสาววิภารัตน์  พรหมแก้ว
2. นายอรรถพร  อักษรนำ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นายพงษ์ศักดิ์  มาสม
2. นายภูริพัฒน์  สุวรรณพงค์
 
1. นางสาววิภารัตน์  พรหมแก้ว
2. นายอรรถพร  อักษรนำ
 
รวม44
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายปิยพงศ์  กรงแก้ว
 
1. นายวงศกร  พรหมทอง
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. นายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย
 
รวม22
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. นายจีรทีปต์  แก้วนุ่น
 
1. นางพรทิมา  สุขประจันทร์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กชายกนกพล  ปรีชา
2. เด็กชายชนะวรรณ  สามารถ
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรหมทอง
 
1. นางสาวสุดใจ  พิชัยรักษ์
2. นายจุมพล  งามสง่า
 
รวม43
60 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
 
1. นางคำคม  ชาลี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. เด็กหญิงพรรวิษา  ทิพย์โพธิ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทับทอง
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  ภักดีกิจ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นางสาวทิพากร  สังขาล
 
1. นางคำคม  ชาลี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงอรชพร  อมรวานิชย์
 
1. นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง
2. นายสมศักดิ์  ธราพร
 
รวม65
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวหฤดี  ดามาพงศ์
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสุรจิต  อิ่มบุญสุ
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
66 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงยุวธิดารัตน์  ดอกบัว
 
1. นางทิพวรรณ  สตารัตน์
 
67 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนภาดล  เดโชชัย
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
68 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นายอภิสิทธิ์  หมวดแก้ว
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
69 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
รวม66
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. เด็กหญิงเมธิณี  ม่วงจันทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศิริรัตน์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวชลธิดา  นาคเกิด
2. นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์
 
1. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์
2. นางสาวพชรมณ  รักงาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
รวม44
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิตย์นันท์  อบอุ่น
 
1. นางพรรัตน์  วุฒิสันติกุล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวยอดธิดา  อรทัย
 
1. นางพรรัตน์  วุฒิสันติกุล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวชลธิชา  แซ่เยื้อง
 
1. นางพรรัตน์  วุฒิสันติกุล
 
รวม33
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเกวลิน  โยธาการ
 
1. นางวาริวรรณ  คะเชนทร์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางวิไล  ภูริวัฒน์
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ขวัญรักศรี
2. เด็กชายเกริกภูมิ  เสนาธิบดี
 
1. นางวาสนา  รัตนบุรี
2. นายมานิตย์  ศรีสว่าง
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพงศ์  วราชี
2. นายธีรเทพ  ช่วยพิทักษ์
3. นายปวรุตม์  ชัยภักดี
4. นายอนันยช  งามสิงห์
5. นายอรรถกร  แสงอารยะกุล
 
1. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
2. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลวรรณ  คงสิทธิ์
2. นายกรภัทร  ขวัญเมือง
3. นางสาวชณัฐฐา  มัธยม
4. นายชัยณรงค์  ตรงไกรจักร
5. นายฐิติพงศ์  ชัยประพันธ์
6. นายณัฐกิตติ  สิทธิรักษ์
7. นายธนาธร  สุนาวงศ์
8. นายธรรณธรณ์  มณีวรรณ
9. นายภูธเนศ  บูรพา
10. นางสาววนิตา  รักมิตร
11. นางสาววรรณวิสา  นุ่มนวล
12. นายวีรวัตร  หนูจันทร์
13. นายสรอรรค  คงแคล้ว
14. นายสหสวรรษ  จิระกุล
15. เด็กชายสิรภัชร  สุวรรณมณี
16. นางสาวสุพรรณิกา  เนาวกูล
17. นางสาวสุเมตตา  จิตรเจตน์
18. เด็กหญิงอรวรรณ  จารุสิริรังษี
19. นายอัษฏาวุธ  ธราพร
20. นายโรจนศักดิ์  ทองใหม่
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายไกรสิทธิ์  จันทร์สว่าง
3. นางสาวปวันรัตน์  ยศศักดิ์
4. นางอุษาวรรณ์  นราชัย
5. นายสุรศักดิ์  นาคดี
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณภัทร  เพชรไพรวัลย์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสว่าง
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
2. นายพงสิทธิ์  ชูภาระกิจ
3. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธ์
4. นายสรยุทธ  สุขยา
5. นายอรรคชาติ  เดโช
6. นายเฉลิมเกียรติ  ธานีรัตน์
 
1. นายลัญฉกร  กุลศรี
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายชูศักดิ์  ขวัญรักศรี
2. นายนิธิพงศ์  ดีคล้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ   ศรีพิลาภ
2. นางศุภกาญจน์  ศรีพิลาภ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรทิพา  สมัคการ
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นางสาวปิยาธิดา  อัจฉริยะปัญญา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาววรัญญา  ทองยั่งยืน
2. นางสาววราภรณ์  สุ่มมาตย์
3. นางสาวอารียา  บุญชัย
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
รวม4520
86 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวธรชญาน์  ศรีวารินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  เหมือนพะวงศ์
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนวัต  ช่วยคง
2. เด็กชายธีรเดช  ชูฟอง
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็ชรสังข์
2. นางพรพิมล  ศิริอนันต์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคสรรค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  นาครอด
3. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีเมฆ
4. เด็กชายสิขเทพ  สงสว่าง
5. เด็กชายอธิราช  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสาวสญามล  ทองขาว
2. นางรัชนี  รัตนมุณี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงกนกพร  ชินศรี
2. เด็กหญิงจิระนันท์  ษรภักดี
3. เด็กหญิงชนกภรณ์  สมแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ภูมิสุข
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวารัตน์
6. เด็กหญิงลลิตวดี  ประจัน
7. เด็กหญิงศุภานัน  สังข์แก้ว
8. นางสาวศุภิสรา  อินโท
9. เด็กหญิงสลิลา  พรหมสมบัติ
10. เด็กหญิงโสภิดา  แสนวิเศษ
 
1. นางสุพิศ  พงศ์วิทยารักษ์
2. นางสลิลทิพย์  จันทร์ศรีทอง
3. นางสาวอรอุรา  นภาพันธ์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายภควัต  บุญทอง
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาววราภรณ์  เอื้อนไธสง
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โสภาพันธ์
2. นายปวุฒิพงศ์  ทองคำปลิว
3. นายภุชพงศ์  ปานแก้ว
4. นายสรายุทธ  สู่สวน
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นุ่นแก้ว
6. นางสาวอภิชญา  จันทร์เคลื่อน
7. นายอภิสิทธิ์  นาคอนันต์
8. นายเด่นดนัย  สุวรรณรัตน์
 
1. นายจักราวุธ  เขตร์สูงเนิน
2. นายก่อเกียรติ  ทีพารัตน์
3. นายภูมิทร์  ขาวแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงปัญญปภัส  ปานดำ
2. เด็กหญิงสุเมธินี  สุขหวัง
 
1. นายวัชรินทร์  จงกล
2. นางสาวอัจฉรา  ชูแก้ว
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวกติกาล  พยัฆพล
2. นางสาวชลธิชา  ส้มอุ้ย
3. นางสาวพรชิตา  ปรางจัทร์
 
1. นางอังศุมาลิน  ทองพลัด
 
รวม3316
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
 
1. นางสาวฐานิช  ศรีเมือง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นางสาวชนิดา  ทุ่มชุม
2. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิ์ชัย
4. นางสาวนริษา  พูนนวล
5. นางสาวนุชวรา  ขวัญสุด
6. นางสาวพรรษชล  ศรีเพชร
7. นางสาวรุ่งทิวา  พลสิทธิ์
8. นางสาวสกุลกาญจน์  สุทธิ
9. นายสหภาพ  สุบินรัตน์
10. นางสาวสุภนิช  แก้วแพ่ง
 
1. นายทวีศักดิ์  ภักดี
2. นายเมธาสิทธิ์  หนูยิ้มซ้าย
3. นางสาวเกศรินทร์  ทองปาน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมสัย
2. เด็กหญิงนิสา  จันวัฒนะ
3. เด็กหญิงสายธาร  เทพสง
 
1. นางสุจิรา  ทองศรีนุ่น
2. นางสาวจิตรตรา  แกล้วทนงค์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. นางสาวชญานิษฐ์  ดำแดง
2. นายปภาวิชญ์  นวลสระ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแดง
 
1. นางสาวอารบี  ทองศรีนุ่น
2. นางสาวสุนันทา  เฉี้ยงเลี่ยง
 
รวม178
99 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประวีณา  ตุดเอียด
 
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐา   เรืองชัยวุฒิคุณ
 
1. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ
 
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูทอง
2. เด็กหญิงธัญพร  ปานมา
3. เด็กหญิงอิศราวรินทร์  ชิราภรณ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
 
102 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธัญญา  ใจดี
2. นางสาวนวพรรณ  กลีบแก้ว
3. นางสาวสุดารัตน์  ษรเดช
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวดลนภา  เรืองภักดี
2. นายวิชญ์พล  ระพีกุล
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวพลอยชมพู  เหมทานนท์
2. นายอดิเทพ  หนูมนต์
3. นางสาวอภิชญา  ศรีคงแก้ว
4. นายเด่นชัย  นุ่นมัน
5. นายเด่นชัย  สมัยสงค์
 
1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชรี  ฤทธิอักษร
2. เด็กชายสุธิมนต์  บัวทอง
 
1. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีนุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  มณีรัตน์
3. เด็กชายปรเมศร์  เรืองปราง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ   ทรัพย์แก้ว
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สมาคม
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สีมาลา
7. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองรักษ์
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองทรง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยวิจารณ์
10. เด็กหญิงแพรพิไล  ปลัดสงคราม
 
1. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์
2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย
3. นายชิตพล  เต็มนา
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายธนกร   เกื้อกูล
2. นางสาวธิดารัตน์   หนักแดง
 
1. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์
2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวกนกวรรณ  เหมะรักษ์
3. นางสาวกฤษญา  เนียมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมราช
5. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง
6. เด็กหญิงกัญชพร  เกิดแก้ว
7. เด็กชายกิตติภณ  แก้ววิจิตร
8. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลทอง
9. นายคณัสนนท์  เกิดเขียว
10. นายจรัญ  พรมวิหาร
11. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทรผุด
12. นางสาวฐิติรัตน์  ผิวคล้ำ
13. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เรืองหยู่
14. เด็กหญิงณัฐจรี  คงดี
15. เด็กชายณัฐพัฒน์  เจริญวงศ์
16. เด็กชายณัฐวัชร  ทองบ้านนา
17. เด็กหญิงณิชา  คำแก้ม
18. เด็กหญิงทัศวรรณ  ทองเคร็ง
19. นายธนภัทร  อินทันแก้ว
20. เด็กชายธนันดร  คงดี
21. เด็กชายธีราทร  หนูยิ้มซ้าย
22. เด็กหญิงบุญญาพร  คงแป้น
23. นางสาวปัณณพร  เมืองทอง
24. เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรประดับสกุล
25. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง
26. นายพรรษกร  คลิ้งทอง
27. เด็กหญิงพิมพกา  เพชรสิทธิ์
28. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีดี
29. นางสาวภัทราภรณ์  พูนแก้ว
30. เด็กหญิงภัสรา  พูนแก้ว
31. นางสาวภานุมาศ  เขียวบุญจันทร์
32. นายวสันต์  คงดี
33. เด็กหญิงวันวิสา  รักทอง
34. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
35. นางสาวสุนิษา  ขุนรักษ์
36. นางสาวสุพิชญา  ชัยเคร็ง
37. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ยี่เสียง
38. เด็กหญิงอดินุช  ศิริเขตร
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชัยยัณห์
40. นางสาวเกศรา  ขุนบุญจันทร์
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
2. นางจิราพร  ควนวิไล
3. นางฉลวย  หนูจันทร์
4. นางชุติมา  วินิโย
5. นางจำเนียน  เปลี่ยนจันทร์
6. นายฤชายุส  พลายด้วง
7. นางสาววจิรา  สังข์ทอง
8. นางอัมพร  แสงจันทร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   เหมะรักษ์
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   เหมะรักษ์
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้นทอง
 
1. นางปิยนุช  มามาก
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายก่อพงศ์  แทนด้วง
 
1. นางปิยนุช  มามาก
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรภร  ผดุงผล
2. นางสาววิภาดา  กลิ่นแก้ว
3. นางสาวสุจิฎาภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง
2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายจิรทีปต์  บุญวงศ์
2. นางสาวปวันรัตน์  ปานแก้ว
3. นายวรพล  มะลิวงค์
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พริกสุข
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองเสน
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบาลี  บุญวงศ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
รวม8740
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รามทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  วัชรจิตตานนท์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงไพรยา  ทองกลับ
 
1. นายสุธี  สกุลคง
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนันท์ภพ  รักแก้ว
2. เด็กชายนาราธิป  ส่งเมือง
3. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุธี  สกุลคง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นายนพพร  คงเรือง
2. นายภูมิพิพัฒน์  รักษ์ทอง
3. นางสาวเปรมวดี  หมวดทอง
 
1. นายสุธี  สกุลคง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรทองบุญ
2. เด็กหญิงถาวรีย์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงวันดี  ชูแก้ว
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวปิยดา  โอชู
2. นางสาวศศิภา  หัสเส็น
3. นางสาวอริสรา  รอดกรง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
รวม159
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐาภัค  จีนศรีคง
 
1. นางสุจารี  ศรีพิทักษ์
 
รวม11
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรงค์  ปลอดทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ไหมทอง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นายกฤณะ  ชุมมะ
2. นายณัฐนัย  บัวจันทร์
3. นายธวัฒน์ชัย  หนูคง
4. นายนัฎฐวัฒน์  งามขำ
5. นายพิชัย  คงทอง
6. นายเขษมศักดิ์  รอดหยู่
 
1. นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย
2. นายสุรชัย  นุ่นเหลือ
3. นางสาวโสรยา  ชูสุวรรณ์
 
รวม74
130 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงมิญาวดี  น้ำขาว
 
1. นางผุสดี  ลอองศรี
 
รวม11
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  ปานก้ง
2. เด็กหญิงอรภัทรา  ส่งแสง
 
1. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว
2. นายศรายุทธ  บุญเครือ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สงแก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
 
รวม33
133 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์ศรัณย์  สนธิเมือง
 
1. นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทวาส
 
รวม22
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชนมกานต์   หนูทอง
2. นางสาวปิยะรัตน์   รอดเกลี้ยง
3. นายวโรดม  สุวรรณ
 
1. นางเสาวรัตน์   รามแก้ว
2. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  เมรุลัตร์
2. เด็กชายปกรณ์วุฒิ   จรูญรัตน์
 
1. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร
2. นางสาวจีรนันท์  สมทอง
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธนกร   ศรีพรหม
2. นายสัณหพจน์  มีพา
 
1. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร
2. นางสาวจีรนันท์  สมทอง
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก
2. เด็กหญิงนภกมล   แก้วสม
 
1. นางจริยา  จำนงค์
2. นางสาวอาทิตยา  แก่นสิงห์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวแพรพลอย   แกล้วกล้า
 
1. นางดนิตา   ศรีวรานนท์
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  รัตนภรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  งามประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวบาน
 
1. นางสาวอรณี  ปรีชา
2. นางนฤมล  สุทธิชน
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  รักษ์พงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชุตา  สมมิตร
3. นายอดิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวกัญญาพัชร  หลุ่มบางล้า
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวปุญญิศา  บุญต่อ
2. นางสาวมนชนก  เขื่อนเพ็ชร
3. นางสาวอารียา  ด้วงศรีเงิน
 
1. นางชนกวรรณ  ไชยศร
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรภัทรเกษม
2. นางสาวธนัชชา  ชูทอง
3. นางสาวธัญวรรณ  พงษ์จีน
4. นางสาวพลอยชมพู  ทองขำ
5. นางสาวสุชาดา  งามใจ
 
1. นางสาวฉัตรวรรณ  คะชินทร
2. นางสาวชญาดา  จงจิตต์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกนกนาท  เกษรินทร์
2. นายกมณพงศ์  สิทธี
3. นางสาวกวินทิพย์  พัฒศรีเรือง
4. นางสาวคีตภัทร  เรืองจันทร์
5. นางสาวชลดา  ธรรมโชติ
6. นางสาวชวาลา  สังข์ช่วยนา
7. นางสาวณัชชา  เกิดกุญชร
8. นายธนกฤต  ทองเหลือ
9. นางสาวธมลวรรณ  ดวงเทพ
10. นางสาวนราภรณ์  แสงทับ
11. นายนัฏฐพัฒน์  รัตนมณี
12. นางสาวปวิชญา  เกิดบัวทอง
13. นายพนธกร  ไชยพงษ์
14. นายพรหมพงษ์  พรมวิเศษ
15. นายภูชิต  ปราสาทกลาง
16. นางสาวศิริรัตน์  หมัดสดาย
17. นายศุภกฤต  เสียงหวาน
18. นายสิทธิพร  ทองสมภรณ์
19. นางสาวสุธิดา  นุ่นสุวรรณ
20. นางสาวเทียนทอง  ทิพย์โพธิ์
 
1. นางสาวฉัตรวรรณ  คะชินทร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อมฤทัย  ใจทอง
3. นายกิตตินันท์  พัฒนศรี
4. นางสาวศยามล  วิสุทธิคุณ
5. นางสาวกนกทิพย์  สมาธิ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รอดเหลื่อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  แพทยานนท์
3. เด็กหญิงชนินาถ  เพ็งสกุล
4. นางสาวชลลดา  พันธุ์ยุลา
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิกุลหอม
6. เด็กหญิงธันยพร  จิตติศักดิ์
7. เด็กหญิงบุญธิชา  รอบเหลี่ยม
8. นางสาวศศิกานต์  สิ่งประสงค์
9. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นสุข
10. นางสาวอภิสรา  ชนะขำ
 
1. นางสาวอรพินท์  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตนาวดี  ตรีรัตนกิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์  หนูเอียด
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธเนศ  ชนะคช
2. เด็กหญิงปวีณอร   นาคแก้ว
 
1. นายวิรัณไชย   เรืองฤทธิ์ธนชัย
2. นางณฐมน   หงษ์ตัน
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวณิชา   รักษาวงศ์
2. นายพูนพิพัฒน์   หอมชื่น
 
1. นายสมศักดิ์  ขัวชุม
2. นางวรรทนา  รัตนพันธ์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  ไชยยะ
 
1. นางสาวพัชรี  นวลจันทร์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกนกกานต์   สุกข์แก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   ฉัตรวิริยะสกุล
3. เด็กหญิงกรธิดา  ทองคลอด
4. เด็กหญิงกฤษติญา   รอดเหลื่อม
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวรานุรักษ์
6. นางสาวกัญญาพัชร  สุขอนันต์
7. เด็กหญิงกัญญาภัทร   พิทักษ์วงศ์
8. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองเสน
9. เด็กชายขจรเดช  สุขสวัสดิ์
10. นายจิรศักดิ์   เขียวกระจ่าง
11. นางสาวจิราวรรณ   เอียดทองใส
12. นายชญาวัตม์   เพชรนาคิน
13. นางสาวชนาภา  จิตจำรูญ
14. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองแป้น
15. เด็กชายณัฐธัญ  ใจกระจ่าง
16. นายทนงค์ศักดิ์   ทิมโม
17. นายทศธร  คุ่ยยกสุย
18. นายธนภัทร  ชูเพชร
19. เด็กหญิงธัญญากร  ไทยท่าบะ
20. เด็กหญิงธัญณิชา   พร้อมขุนทด
21. เด็กหญิงธีร์วรา   ขวัญสกุล
22. เด็กหญิงนลิน  มณีเพชร
23. เด็กหญิงนิชาภา   นุ่นเก็ต
24. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทิพย์ดี
25. นายพันธ์พงศ์   เชื้อบ้านเกาะ
26. นางสาวพิชญา  หมวดคงทอง
27. เด็กชายพิชญุตม์   เบี้ยขาว
28. เด็กชายภัทรดนัย   ลาโพธิ์
29. นายยสินทร   หนูภัยยันต์
30. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
31. เด็กหญิงวริศรา   จารุภูมิ
32. เด็กหญิงศิรารัตน์  กล่อมสุข
33. นายสิขรินทร์   แสนโยชน์
34. นายสิรวิชญ์   เกตุแก้ว
35. นางสาวสิริกร  รัตนพันธ์
36. เด็กหญิงสิริทิพย์  ชื่นกลิ่น
37. เด็กหญิงสุภาพิชฎ์   รามมณี
38. เด็กชายอลงกรณ์  รักษาพล
39. เด็กหญิงเอมมิกา  เจริญสุขสมบูรณ์
40. เด็กหญิงโชติกา  รัตนบุรี
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นางดนิตา  ศรีวรานนท์
3. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แซ่เลี่ยม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   จันทร์แจ่มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์   แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายปกพัช   ชูจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ   จันทร์แจ่มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายชยางกูร   เดชปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   จันทร์แจ่มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวศิริลักษณ์   ช่วงโชค
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงวีนัส   ทองศรีนุช
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวเมธิมาศ   โอชารส
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
2. นายปุญญพัฒน์   วิทา
3. นายภาคภูมิ    จันทร์แจ่มศรี
4. เด็กหญิงวีนัส   ทองศรีนุช
5. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
6. นายศตนันทน์   หนูคง
7. นางสาวศิริลักษณ์   ช่วงโชค
8. นางสาวอรณิชา   ประสมศรี
 
1. นางสุทิพย์   นาคดิลก
2. นายนวราช   อภัยวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูมณี
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวทอง
3. เด็กหญิงธนพร  คำแหง
4. เด็กหญิงธันยพร  พรหมเอียด
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูสาย
6. เด็กหญิงแพรวนภา  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางสาวปัทมา  เสือแก้ว
3. นางสาวณัฐฐิกาญณ์  แก้วประชุม
4. นางธัญญรัตน์  เทพเนียม
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูมณี
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวทอง
3. เด็กหญิงธนพร  คำแหง
4. เด็กหญิงธันยพร  พรหมเอียด
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูสาย
6. เด็กหญิงปิยวัน  วัตรสังข์
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  เกื้อภักดิ์
8. เด็กหญิงแพรวนภา  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางสาวปัทมา  เสือแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
3. นางสาวณัฐฐิกาญณ์  แก้วประชุม
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกรฤต  เดชารัตน์
2. เด็กหญิงกฤษญามินท์  กันหา
3. เด็กหญิงฉันทพิชญา   ภักดีชน
4. เด็กหญิงณมนภรณ์  สังขมณี
5. เด็กชายธนาธิป  ชาวนาดอน
 
1. นางชไมพร  อร่ามวิทย์
2. นางวิชุนันท์  น้ำเพชร
 
171 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายชุติเดช   บุญสิทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กัณเจียก
3. นายธีระเดช   สุชาติพงษ์
 
1. นายสุรเชษฐ์   บัวแก้ว
2. นายจารพันธ์   ไทยยัง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายปิยะ   ดาบทอง
2. เด็กหญิงวิชย์สินี   สุริยันยงค์
 
1. นายจารพันธ์   ไทยยัง
2. นายธนาวัฒน์   รัตนพล
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญชู
2. เด็กชายณัฐภัทร  รัตนพันธ์
3. เด็กชายเพชรเอก  เพชรแก้ว
 
1. นางนฤมล  สุทธิชน
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกิติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายปรัชญา  มหาสุข
3. เด็กชายสิริปัณฑ์  เดชวัฒน์
 
1. นางนฤมล  สุทธิชน
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายนฤเดช  สมนึก
2. นายวิษณุสรรค์  ศรีสะอาด
3. นายอรรธกรรณ  จงศิริ
 
1. นางสุรัสวดี  มณี
2. นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศรี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงคณนภัค  แซ่คุ้ง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ชุมบัวจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทิพย์มงคล
 
1. นางณัฐธนัน  สุขรุ่ง
2. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญแทน
2. เด็กหญิงกิตติกา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจยาคม
 
1. นางเกตน์นิภา  รัตนบันดาล
2. นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวณิชากร  ฉ่ำเฉกหงษ์
2. นางสาวเมธาวดี  หมื่นละม้าย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วไทย
 
1. นางเกตน์นิภา  รัตนบันดาล
2. นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์
 
รวม16678
179 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวปณิดา  งามสะพรั่ง
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนมณี
 
1. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  อินทร์จันทร์
2. นางสาวเพียงขวัญ  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  เลิศล้ำ
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวฉตรภรณ์  เส้งมา
2. นางสาวศศิธร  เจริญพงศ์
3. นางสาวสุนิสา  ตำเมือง
 
1. นางลมัย  รัตนมณี
2. นายกิจศักดิ์  ชูศรี
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ฉิมปากแพรก
 
1. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายปราบดา  คงรอด
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายปราบดา  คงรอด
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางบุษบา  สุทธิมาศ
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายกฤษฎา  รัตนสุภา
2. นางสาวชุติมา  เทพรัตน์
3. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
4. นายพริษฐ์  จากเจน
5. เด็กชายสรวิชญ์  ลอยอำ
 
1. นางณิชกมล  รัตนพันธ์
2. นางสาววิสสุตา  นวลวัฒน์
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวสุกัลยา  สุขสม
 
1. นางวารุณี  จินดาวงศ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายจักรพงษ์  ไชยรัตน์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
รวม2015
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บัวทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองเรืองสม
 
1. นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บัวทอง
2. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
2. นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี
 
รวม66
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  ดวงบุตร
 
1. นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย
 
รวม11
198 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงปนิตา  คงกะพันธ์
3. เด็กหญิงศิรินธาร  แก้วกูล
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
2. นางสาวมัญชุภา  จินดาวงศ์
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรหมชัยศรี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือจันทร์
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ธานีรัตน์
3. เด็กหญิงมาริษา  เดชะ
4. เด็กหญิงศิรินธาร  แก้วกูล
5. เด็กหญิงสุธัญญา  ม่วงศาสตร์
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
2. นางสาวอมิต้า  ถนอมสิน
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  จันสีนาก
2. นายอะดิศร  ศรีนะพรม
 
1. นายสุทธิชัย  สุขสม
2. นายคณิน  สังข์ศรี
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โต๊ะโส๊ะ
2. นางสาวฐิติรันต์  บุญส่ง
3. นางสาวณภัทร  เลาวัฒนไพศาล
4. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  สุขเเก้ว
5. นางสาวปัณฑิตา  ฟุ้งเฟื่อง
6. นางสาวรุ่งทิวา  ใหม่เเย้ม
7. เด็กหญิงศิรดา  มันจีน
8. นางสาวสุมิตรา  อรรถศรีวร
9. นางสาวหทัยชนก  กลับวิหค
10. นางสาวอภาวดี  เเก้วหนู
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
3. นายรัฐพล  ศิริวงศ์
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โต๊ะโส๊ะ
2. นางสาวกุลรัตน์  ใฝบุญ
3. นางสาวฐิติรัตน์  บุญส่ง
4. นางสาวณัฐกฤษตา  สุขแก้ว
5. นางสาวณัฐวรรณ  ไกรนรา
6. นางสาวปัณฑิตา  ฟุ้งเฟือง
7. นางสาวรวิวรรณ  อาวุธ
8. นางสาวรุ่งทิวา  ใหม่แย้ม
9. นางสาวหทัยชนก  กลับวิหค
10. นางสาวอภาวดี  แก้วหนู
 
1. นายรัฐพล  คิริวงศ์
2. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
3. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลศรี
3. เด็กหญิงณัชชา  เอียดนุช
4. เด็กหญิงณัฎฐชา  ไชยคชบาล
5. เด็กหญิงปภัสสร  ริยาพันธ์
6. เด็กหญิงพานิดา  เลิศวงหัส
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุขใส
8. เด็กหญิงสุพรทิพย์  พลจรัส
9. เด็กหญิงอัญมณี  อัคคีสุวรรณ์
10. เด็กหญิงเเพรววนิต  เจริญรูป
 
1. นางสาวสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายรัฐพล  ศิริวงศ์
3. นายวิรัตน์  วรรณทอง
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมา
2. นางสาวกุลรัตน์  ใฝบุญ
3. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิมาศ
4. นางสาวจิระนันท์  ขวัญเมือง
5. นางสาวณัฐวรรณ  ไกรนรา
6. นางสาวพัชรีภรณ์  บัวจีน
7. นางสาวภัคจิรา  บุญตั้ง
8. นางสาวสุชานาฏ  รองเดช
9. นางสาวอาภัสรา  สืบ
10. นางสาวเบญจวรรณ  จะรา
 
1. นายรัฐพล  คิริวงศ์
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีแก้ว
2. นายจิรศักดิ์  บัวเผียน
3. นายณัฐดนัย  ทองคำยาน
4. นางสาวณัฐริกร  กับปา
5. นายดนัย  เพชรขำ
6. นายถิรวัฒน์  ยงค์
7. นายธราเทพ  เพชรอาวุธ
8. นายธัญพิสิษฐ์  ช่วยรอด
9. นายธิตินันท์  ศรีพิณ
10. เด็กหญิงนาตาชา  ตุมอญ
11. เด็กหญิงปวัณรัตน์   แซ่หลี
12. เด็กหญิงปัญจวรรณ  พุฒซ้อน
13. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ขอบขันธ์
14. นางสาวปุณณสา  สมพงษ์
15. เด็กหญิงฝากขวัญ  เนตรดี
16. เด็กชายพงศ์เทพ  ทองสุกดี
17. นายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
18. นายภัทรพล  ชูขันธ์
19. นายภูธเนศ  อนุการ
20. นางสาวรัตนาวดี  ธานีรัตน์
21. นายวรากร  มวยดี
22. นางสาววิภาวดี  นักว่อน
23. นายวิศวะ  กรดมาก
24. เด็กชายวุฎธิชัย  พรหมกุล
25. นางสาวศรัญญา  ศรีมณี
26. เด็กหญิงศศิเกตุ   เป็ดทอง
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเมฆ
28. นายศุภกร  สามารถ
29. เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีสุขใส
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ธานีรัตน์
31. นายสุภกิณห์  สังคำ
32. นางสาวสุภัสสร  สิขิวัฒน์
33. นายอนุสรณ์  บุญทอง
34. เด็กชายอนุสรณ์  พรหมสุทธิ์
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาสมกุล
36. นางสาวอรวรรณ  เพ็ชรพูล
37. นายอิทธิเดช  รักษามั่น
38. นางสาวอุษา  ขวัญเมือง
39. นางสาวเนตรชนก  ศรีมณี
40. เด็กหญิงเพ็ญภาส   เพชรด้วง
 
1. นายกิตติ   โทบุรี
2. นายกมล  รัตนบุรี
3. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
4. นางพัชรี  จิ้วฮวด
5. นางธนิศรา  ชูขันธ์
6. นายสุวัชรินทร์  ต่างสี
7. นางสาวอังคณา  จุลบุญญาสิทธิ์
8. นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายศุภกร  สามารถ
 
1. นายกมล  รัตนบุรี
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  ชูชนะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกรส  ขันลำเจียก
2. นางสาวขิมวดี   ชัยทิพย์
 
1. นายสุวรรณ  ดิษฐาน
2. นางวลัยพร  ดิษฐาน
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผุยอุทา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนะอารี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมบริสุทธิ์
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  กำปา
5. เด็กหญิงศุทธินี  ช่วยมี
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
2. นางนงรัตน์  เหมทานนท์
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐธีรา  เย
2. นางสาวณัฐริกร  กับปา
3. นายอัครเดช  แก้วเกตุ
4. นางสาวเกษมณี  ซ้วนลิ่ม
5. นางสาวเมธาวี  เชื้อกูลชาติ
 
1. นางสุนันทา  ผกากรอง
2. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกัลลิกา  ไชยแก้ว
2. นางสาวณัฐธยาน์   จันทร์สีนาค
 
1. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
2. นายไพศาล  ลิ้มเจริญ
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา   รักษามั่น
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล   นาคายา
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายพันธวัช  ลิ่มพันธ์
2. นายรุ่งทิเบต   อนาผล
 
1. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เนาวโคอักษร
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เทพพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
 
219 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เพชรขำ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สามารถ
3. เด็กชายเกตุการันย์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงค์
2. นางสุมลฑา  สิงโหพล
 
220 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  จุลเกลี้ยง
2. นางสาวรังสิมา  พรหมทอง
3. นางสาวศศิวิมล  โมฬี
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงค์
2. นางสุมลฑา  สิงโหพล
 
221 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุดใจ
 
1. นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า
 
รวม12552
223 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงภารดี  ชาญสวัสดิ์
 
1. นางสาววริดา  ไกรนรา
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายทวีศักดิ์  โพธิสาวัง
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ม่วงทอง
 
1. นางนีรนุช  ช่างคิด
2. นายชาญณรงค์  ส่งแสงรัตน์
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คชสิทธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุขใส
3. เด็กชายอดิรุจ  ขุนทอง
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายพงศกร  ช้างกลาง
2. นางสาวรัตนาวดี  ธานีรัตน์
3. นายศรายุธ  วิบูรณ์กาญจน์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายนวมินทร์  มาลาดวง
2. นายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
3. นายสิทธิพร  ชนะพล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
2. นางวิพู  ศรีเพิ่ม
 
รวม127
228 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สุคนธชาติ
 
1. นางจรรยา  ถนอมทรัพย์
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวปราณปรียา  สายสาระ
 
1. นางขวัญฤทัย  คงสังข์
 
รวม22
230 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุวพัฒน์  เพชรโยธา
 
1. นางนารี  เล่นทัศน์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์ทน
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทักษพร  รอดตัว
 
1. นางสาวธุวพร  สุขชุ่ม
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  เบญจวิทยาธรรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์ทน
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายณัฐพล  สุดรักษ์
 
1. นางสุนิสา  หมัดอาด้ำ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไกรเทพ
 
1. นางมนต์ทิพย์  วงศ์สุวรรณ์
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ
2. เด็กชายธัชนนท์  สมเก่า
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทรณรงค์
 
1. นางน้ำอ้อย  ไกรภูมิ
2. นางธัญชนก  สร้อยสุวรรณ
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชุติมา  รัตนะ
2. นางสาวพัฒน์ธกานต์  ขันเงิน
3. นางสาวเปรมสินีย์  จันทร์ชุม
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  ฤทธิเดช
2. นายบดินทร์  สินเจริญ
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วัฒนะ
2. เด็กหญิงชัชชา  ปานมณี
3. เด็กหญิงชุมพูนุช  สุขงอม
4. เด็กหญิงภันทิลา  จันทนิล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์กลับ
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  จำปีพันธ์
 
1. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชญานี  เเซ่หลี
 
1. นางสาวอิสรา  โต๊ะยีโกบ
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจณิสตา  จุลวัจน์
2. นายพงศกร  รักเถาว์
 
1. นางมาลี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
242 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมบัติปราโมทย์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
5. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
6. เด็กหญิงวริศรา  เวชประสิทธิ์
7. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
8. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จินดากาญจน์
9. เด็กหญิงอนันตญา  ภูมิศรี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะสิทธิ์
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นางนารี  เล่นทัศน์
 
243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกรรภิรมย์  สมคิด
2. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
3. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
4. นางสาวณัฐธิดา  นุกูลวรรณ
5. นางสาวณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
6. นางสาวณัฐนิชา  มากพริ้ม
7. นางสาวณัฐรดี  สุภาพโรจน์
8. นางสาวภัทราภรณ์  สามล
9. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
10. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นางนารี  เล่นทัศน์
 
244 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  อุมา
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกรวิชญ์  ณ สุวรรณ
2. นางสาวกันยรัตน์  นิคะ
3. นายจิณณวัตร  จันทร์แก้ว
4. นายชนาธิป  ทองหยู
5. นางสาวฐิติพร   อาลิแอ
6. นายณัฐดนัย  มีศรี
7. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากปาน
8. นายธนวรรธน์  แซ่หลี
9. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
10. นางสาวนพรดา  จิตรสำรวย
11. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
12. นางสาวนภิสา  ส่งธานี
13. เด็กชายนิรุทธิ์  ภู่ผกา
14. นางสาวผกาสินี   บุรินทร์สุวรรณ
15. เด็กชายพงศกร  จันทร์สร
16. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
17. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
18. นายภัทรดนัย  เจริญสุข
19. เด็กชายยศภัทร  กลิ่นน้อย
20. เด็กชายวัชระ  พูลช่วย
21. นายวิชานนท์  ชนะผล
22. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
23. นายศรราม  เกิดทอง
24. นางสาวศิริมาศ  บัวเผียน
25. นางสาวศิริอุมา  พิมเสน
26. นายศิวพงษ์  แทบทับ
27. เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นน้อย
28. นางสาวสุณิสา  จันศรี
29. นางสาวสุพิชญา  ณ นคร
30. นางสาวสุพิชาณัฐ  แดงเดช
31. นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล
32. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
33. นายอภิวัฒน์  ทองธุระกิจ
34. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
35. นางสาวเกวลี  กองนอก
36. นางสาวเนตรชนก  ไชยชนะ
37. นางสาวแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
38. นายโอฬาร  อุ่ยพัฒน์
39. นางสาวไคธิกา  คงยืน
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
2. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
5. นางดารณี  พรหมเพชร
6. นายคมจักร  อินทร์จันทร์
7. นายนธี  วัจนไพศาล
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง
2. นางสาวนพรดา  จิตรสำรวย
3. เด็กชายผจงศักดิ์  ลิ่มเซ่ง
4. เด็กชายผจงศักดิ์  นวลบางเข็ม
5. เด็กชายภูริเดช  โกศัย
6. นายศรราม  เกิดทอง
7. เด็กชายอนาวิล  อะหลี
8. นางสาวเกวลี  กองนอก
9. นางสาวเนตรชนก  ไชยชนะ
10. นางสาวไคริกา  คงยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายธนวรรธน์  แซ่หลี
3. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
4. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
5. นายปฏิพล  พรหมอารี
6. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
7. นายวิชานนท์  ชนะผล
8. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
9. นางสาวสุพิชาณัฐ  แดงเดช
10. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกันยรัตน์  นิคะ
2. นายธนพล  สุระสาน
3. นายธนวรรธน์  แซ่หลี
4. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
5. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
6. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
7. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
8. นางสาวสุพิชาณัฐ  แดงเดช
9. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
10. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
11. นางสาวเกวลี  วัฒนสิทธิ์
12. นายโอฬาร  อุ่ยพัฒน์
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกีรติกา  กลับรอด
2. เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง
3. นางสาวนพรดา  จิตรสำรวย
4. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
5. นางสาวเกวลี  กองนอก
6. นางสาวเนตรชนก  ไชยชนะ
7. นางสาวไคริกา  คงยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกันยรัตน์  นิคะ
2. นางสาวฐิติพร   อาลิแอ
3. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
4. นางสาวนภัสสร  ทองคงแก้ว
5. นางสาวพรธิชา  นิลจันทร์
6. นางสาวศกลวรรณ  แตงขาว
7. นางสาวสุพิชาณัฐ  แดงเดช
8. นางสาวอภิสรา  พืชโรจน์
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  ซาดัดคาร
2. นางสาวนภัสวรรณ  นิลทน
3. นางสาวนภัสสร  ใจแผ้ว
4. นายพงศ์พิสุทธิ์  แสนภักดี
5. นายภูรินท์  ยินดี
 
1. นางสาวสถบดี  ภูชฎาภิรมย์
2. นางลิซนา  นิโสย
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคีตภัทร  เพ็ชรนิล
2. นางสาวอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
2. นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  เจนวิทยานันท์
2. นางสาวกันยารัตน์  มะหมัด
3. นางสาวชาลิสา  ยาซูโกะ
4. นางสาวนรีกานต์  แสงพลสิทธิ์
5. นางสาวสรินธรณ์  ดำฤทธิ์
 
1. MissXueyan  Lian
2. นางสาวพิมภาวดี  เพชรศรี
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกุลชา  จันทสุวรรณ
2. นางสาวซิลมีย์  พีรพงศ์
3. นายณัชพล  ขำสุข
4. นายณัฐวัตร  ช่วยสกุล
5. นายธีรวัฒน์  อุปมนต์
6. นายนันทวัฒน์  เร็วรวด
7. นางสาวปณิดา  จิตประไพ
8. นางสาวภัทรวดี  ธงรอด
9. นางสาวเสาวลักษณ์  โชติกะ
10. นางสาวโชติกา  วีระศิริ
 
1. นางอาทิกา  ทองสีขำ
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
3. นางกฤตดารา  โพวิรัตน์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชนนิกานต์  โต๊ะอิสอ
2. นางสาวธนันญา   อินทอง
3. นางสาวนภัสวรรณ  หีดน้อย
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  นาชาญ
5. นายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
 
1. นางสาวลัดดา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางพราวนภา  ผลบุญ
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  เจนวิทยานันท์
2. นางสาวพัชรพร  ไชยชนะ
3. นางสาววรารัตน์  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวสิริวรรณ  พลอยสูงเนิน
5. นายเกษม  เซ็นหลวง
 
1. นางสาวศิริพร  ทองดี
2. นางนรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชิฏกมล  จันชุม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พูลใหญ่
3. เด็กหญิงธนันญา  กลิ่นกล้า
 
1. นางสาวิกา  ตะกี่
2. นางรัชนีวรรณ  ช่วยสถิตย์
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคัมภีรดา   เกิดปากแพรก
2. นายชาญณรงค์  คงทอง
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ผันแปร
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางสาวิกา  ตะกี่
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงวณิชา  ปกป้อง
2. เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นน้อย
 
1. นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายภูบดี  ศิริรัตน์
2. นางสาวศศิภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
2. นายชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธิ์
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ส่งศรี
3. นายพงศธร  เพ็ชรโยธา
4. เด็กชายภควัต  ราชนาวี
5. เด็กหญิงลลิดา  เบ็ญจศักดิ์
6. นางสาวศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
 
รวม18475
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  วัชรสินธ์ุ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญเฉื่อย
3. เด็กชายวรภัทร  นาคแก้ว
 
1. นายจีระศักดิ์  ปาละกุล
2. นางสาวนันท์ชนก  เสือคำ
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูทอง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญเลี้ยง
3. เด็กหญิงรจิตพร  มณีไว
 
1. นางสาวนฤมล  มณีโชติ
2. นางสาวกมลวรรณ  ชาญณรงค์
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. นางสาวธนัชพร  สมบุญ
2. นางสาวประกายทิพย์  พรหมมี
 
1. นายยุทธนา  บุญจันทร์
 
รวม85
272 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวสุณิชา  คำธร
 
1. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายทนชิต  ม่วงหิมพาน
2. เด็กชายวงศกร  สุขแก้ว
 
1. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง
2. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงพรธิดารัตน์  ไม้ค้าง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  วัฒนโยธิน
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงวีนา  คงวัดใหม่
6. เด็กหญิงศิระประภา  สุขประจันทร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  โชติกะ
8. เด็กหญิงอนัญญา  ธานินพงศ์
9. เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน
10. นางสาวอนุธิดา  สิงหเดโช
 
1. นางนฤมล  นิลกรรณ์
2. นางนิภา  ใหม่ชุม
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วรา  แก้วคง
2. เด็กชายชนกันต์  เทียงดาห์
3. เด็กชายณัชพล  ธรณีสุข
4. เด็กชายพงศ์ภัค  กล่อมเกลี้ยง
5. นางสาวพิชญา  พนาลี
6. เด็กชายภูริเดช  เอาเทพ
 
1. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว
2. นายสบาย  ทองสลัก
3. นายแสวง  เหลืองแก่
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายขัตติยะ  ราชประดิษฐ์
2. นายขัตติยะ  ไชยโย
3. นายดลยวัต  แก้วคง
4. นายทัตพงศ์  จรจรัส
5. นายพิเชษฐ์  นนทานี
6. นายวัชรพล  เดชพิทักษ์
 
1. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์
2. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
3. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  ขลิกเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เอกบุตร
 
1. นางสุภนีตา  กังเซ๋ง
2. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐภัทร์  ศรีเทพย์
2. นายพงษ์ศกร  ผลชนะ
3. นายพิษณุ  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
2. นางสุภนีตา  กังเซ๋ง
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธี
2. นายสาธิต  ชำนาญพงศ์
3. นายอริญชัย  เอาเทพ
 
1. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
2. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
 
280 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
281 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ช่วยรอดหมด
2. นางสาวธนันญา  หนูเสมียน
3. นางสาวศรัณยา  หนูเสมียน
 
1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ
2. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
282 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เมฆใหม่
 
283 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  กรรณิการ์
2. นายพิทวัส  โชติกะ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ๋ง
 
รวม4023
284 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงดาราวดี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางทิพย์อุษา  ชูพงค์
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รักการ
2. เด็กหญิงกุสุมา  รัตนบุรี
3. เด็กชายคมกฤต  จิตรานุมาศร์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปรางเพชร
5. เด็กหญิงชญาณิศา  คำแหง
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  คงกุล
7. เด็กหญิงณัฐวิตรี  อัญชลีภ้ทร์
8. เด็กชายณัฐวีร์  สุขอนันต์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขราษฎร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุขใส
11. เด็กหญิงณิชกานต์  บุตรครุฑ
12. เด็กชายดิชพล  ศิริพงษ์
13. เด็กหญิงตรงฤทัย  รัตนบุรี
14. เด็กชายธณเดช  อินทรมณี
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิทธิศักดิ์
16. เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่นทอง
17. เด็กชายธีรวัฒน์  คงษา
18. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ต้น
19. เด็กชายปฐมพงษ์  ศรีทอง
20. เด็กหญิงประภ้สสรา  ไกรนรา
21. เด็กชายประไณย  แซ่จู
22. เด็กชายปริญญา  ปรีชา
23. เด็กหญิงปานตะวัน  ยงกิจ
24. เด็กหญิงปาริชาติ  เหมทานนท์
25. เด็กหญิงปาลิตา  ดาวัลย์
26. เด็กหญิงพัทธนันท์  ราชรักษ์
27. เด็กหญิงพิชณ์ชา  เดชรักษา
28. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็ชรเรือนทอง
29. เด็กชายภัสสร  แก้วแท้
30. เด็กชายภูมิรัตน์  ไชยสิทธิ์
31. เด็กหญิงวิลาสินี  รอดคุ้ม
32. เด็กหญิงศราวดี  ช่วยชูจิตร์
33. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขราช
34. เด็กชายศิวกร  แนะแก้ว
35. เด็กชายสุทธินันท์  คำแหง
36. เด็กหญิงสุนิษา  ทองนุ่น
37. เด็กชายอนันต์  รัตนพร
38. เด็กหญิงอาริสสรา  โกศล
39. เด็กหญิงเกสรา  วงษ์รื่น
40. เด็กหญิงเมษินี  ศิริเพชร
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายวันชนะ  กล่อมสุข
3. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นายกานต์  กาญจนามัย
2. นางสาวฆฑาทิพย์  สุภาพ
3. นางสาวจิรัชยา  แซ่ชั้น
4. นางสาวชาลิสา  รักบำรุง
5. นางสาวฐาปนี  ชื่นอิ่ม
6. นางสาวณัฐชาภรณ์  คีรีวงค์
7. นายณัฐฐา  ลือสวัสดิ์
8. นางสาวณัฐธิชา  บุญมาศ
9. นายณัฐวุธ  พรหมวันรัตน์
10. นางสาวณัฐสิยา  แสงกระแสร์
11. นางสาวทิพยรัตน์  มาศโอสถ
12. นายธนวัฒน์  ทองคำชุม
13. นายธัญเทพ  สมรูป
14. นายนฤพล  เกษรบัว
15. นางสาวปฏิมากร  ชำนาญกิจ
16. นายปรมัตถ์  องอาจ
17. นางสาวปริยฉัตร  ลิขิตเจริญธรรม
18. นางสาวปัญญาพร  ธะนะน้อย
19. นายปัณณวิชญ์  ชำนาญกิจ
20. นางสาวปัทสราภรณ์  ทองชุม
21. นางสาวปิยดา  หนูทอง
22. นางสาวพรรณวษา  หมวดเมือง
23. นางสาวพรรษพร  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวพรวดี  เกตุบุญ
25. นายพันกร  สุวรรณคีรี
26. นางสาวมนัสวรรณ  ไหมอ่อน
27. นางสาวมาริสา  รักษามั่น
28. นางสาวรัตนาภรณ์  ราษฎร์ฉวาง
29. นายวัชพล  จันทรชิต
30. นายศรัณย์  ทรงแก้ว
31. นางสาวศุภาพิชญ์  ทองคำชุม
32. นายสิทธินันท์  จันทวงศ์
33. นายสุมนัส  โมสิกา
34. นางสาวสุรีพร  พันธ์เมฆากุล
35. นางสาวอรนิชา  ชุมบุญ
36. นางสาวอรุณศรี  แซ่ฮู้
37. นางสาวอลิษา  บำรุงภักดิ์
38. นางสาวอาทิตยา  แซ่ตั้น
39. นางสาวอาริสา  คงหอม
 
1. นายอัทธ์อากร   อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายวันชนะ  กล่อมสุข
3. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวธรีญา  ศรีนวลอ่อน
2. นางสาวปัทสราภรณ์  ทองชุม
3. นายภราดร  วุฒิศักดิ์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  วุฒิวงค์
5. นายศราวุธ  หนูสง
6. นายสิทธิศักดิ์  รัตนกระจ่าง
7. นางสาวสุนิตา  วงค์สวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสร  เกิดสุข
9. นางสาวอรณิชา  ชุมบุญ
10. นางสาวอาบแก้ว  ริยาพันธ์
 
1. นายวันชัย  มณีสม
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นางสาววิลัยภรณ์  ชำนาญกิจ
 
รวม9010
288 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นาดอน
 
1. นางจิราพร  บัวเมือง
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองชัย
 
1. นางสาวจำเนียร  รัตนพันธ์
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสูง
 
1. นางจารุณี  ลายทิพย์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวอาภัสษา  เกษรบัว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ชุมทอง
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  คงสีจันทร์
 
1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวนิรชา  ศรีสังข์
 
1. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  หนูนาค
2. เด็กชายกิตติชัย  รักษาสัตย์
3. เด็กชายธนัฐศร  นานอก
4. เด็กชายผไทเทพ  สุขเงิน
5. เด็กชายพสุเทพ  เนตรนคร
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ตราสุวรรณ์
7. เด็กชายศรันย์  สุวรรณสน
8. เด็กชายอติกรณ์  หิรัญรัตน์
 
1. นายบุญการ  สายทอง
2. นายศราวุธ  ศรีสุวรรณ์
3. นายเจษฎา  อยู่ขำ
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มาละวะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มกะฐิน
3. เด็กหญิงอารีญา  บุตรชา
 
1. นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
2. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
296 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายกรวิชญ์  บุญทองจันทร์
2. เด็กชายธนดล  ชูแก้ว
3. นายศิลา  หนูดำ
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นายอมรศักดิ์  บุญวงค์
 
297 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายฉลาด  ภักดี
2. นายณัฐพงค์  จันทร์ค้อม
3. นายปวรุตม์  สันจิตร
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
2. นางจารินี  รัตนพันธ์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เมืองไทย
2. เด็กหญิงจีรณา  โหมดทอง
3. เด็กชายทรงพล  หมื่นละม้าย
4. เด็กหญิงนิตยา  ทองอ่อน
5. เด็กชายศุภโชค  อักษรนำ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรมาตศรี
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
3. นางสาวนริศรา  อิ้ววังโส
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวขัตติยาภรณ์  เครือคง
2. นางสาวจิราพัชร  ยอดจันทร์
3. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนคช
4. นางสาวธีร์จุฑา  คงนคร
5. นายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร
6. นางสาวสุทธิดา  ธนาวุฒิ
 
1. นางศิริกาญจน์  จำปา
2. นางสุวรรณา  ด้วงคง
3. นางจารุณี  ลายทิพย์
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวธัญพัชร  ศรีสุข
2. นางสาวยุภาวดี  ศรีทอง
3. นางสาวเสาวรส  อิ้ววังโส
 
1. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
2. นางสุวรรณา  ด้วงคง
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นพรัตน์
2. เด็กหญิงนรมน  อมรพล
3. เด็กหญิงวิชชุดา  จิตรบำรุง
 
1. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
2. นางสาวนริศรา  อิ้ววังโส
 
302 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พรหมทอง
 
1. นายธีระพงศ์   ช่วยเกิด
 
รวม4226
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. เด็กชายภัทรวุธ  พฤกษภักดิ์
2. เด็กชายรัตนพงศ์  ทองใบใหญ่
3. เด็กชายสหรัฐ  สีนะ
 
1. นายเวทินทร์  เฉวียงหงส์
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นายจักรีวงษ์  พงศาปาน
2. นางสาวณัฐกานต์  วิมลมาศ
3. นายอุเทน  อาทิตย์ลับ
 
1. นายเวทินทร์  เฉวียงหงส์
 
305 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นายนนทวัช  มูณีรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์   บุญฤทธิ์
 
1. นายเจนวิทย์  ฉลาด
2. นางสุภาวาดี  วุฒิมานพ
 
รวม84
306 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
รวม11
307 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนภัสสร  นุกูลกิจ
 
1. นางสาวฐิติมา  ระยะไมตรี
 
308 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นางสาวนันธิกา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวนางโศรดา  มะแอ
 
1. นายจักรี  โต๊ะเด็น
2. นายยุทธนา  พิศแลงาม
 
รวม33
309 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวทัศนีย์  เซ่งเอียง
 
1. นางสาวบุษบา  พิทักษ์
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คำทะเนตร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์คำภา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วิเชียร
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขศรีนวล
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงจันทรัศ  บรรจงสุทธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  โมราศิลป์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่อทอง
4. เด็กหญิงสไบทอง  แก้วถาวร
5. เด็กหญิงเอริกา  แก้วเก้า
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขาวมัน
2. นายเดชา  เพชรอาวุธ
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. นางสาวณัฐชยา  ทองอนันท์
4. นางสาวอรณัฎฑ์  จันทวี
5. นางสาวไพลิน  ทองประสูติ
 
1. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวเกวลิน  ขุนทองจันทร์
 
1. นายจักรชัย  สายมณี
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานเกลี้ยง
 
1. นายเสรี  สมภูเวช
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนริศรา  ฉิมปากแพรก
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์   เวชสาร
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์เกิด
2. นายกิจพัฒน์  มุ่งมิตร
3. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
4. นายณัฐพงศ์  มุ่งมิตร
5. เด็กหญิงนริศรา  ฉิมปากแพรก
6. เด็กหญิงนลินา  แถวอุทุม
7. นางสาวประทุมทิพย์  เทพประทุม
8. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
9. เด็กชายพรพิพัฒน์  ช่อเชิดชูวงศ์
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ลิ่มสกุล
11. เด็กหญิงวันฤทัย  ธุระพันธ์
12. เด็กหญิงสรัลชนา  สังข์ขาว
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นายเสกสิทธิ์   เวชสาร
4. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลสุวรรณ
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์เกิด
3. นายกิจพัฒน์  มุ่งมิตร
4. เด็กหญิงจิรชาตา  นาคมาศ
5. นายณัฐพงศ์  มุ่งมิตร
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ชูช่วย
7. เด็กหญิงนภัสกร  จรัสโชติอมร
8. เด็กหญิงนริศรา  ฉิมปากแพรก
9. เด็กหญิงนันทัชพร  มีแย้ม
10. นางสาวประทุมทิพย์  เทพประทุม
11. เด็กหญิงปัญญาพร  คงรอด
12. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
13. เด็กชายพรพิพัฒน์  ช่อเชิดชูวงศ์
14. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วัฒนมะโน
15. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์สุวรรณ
16. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชุมถาวร
17. นางสาววรรณวิสา  ณรงค์ฤทธิ์
18. เด็กหญิงวริศรา  แพรกเมือง
19. เด็กหญิงศศิกร  นาควารี
20. เด็กหญิงสหทัย  เกิดทอง
21. เด็กหญิงสิริวิมล  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธเนศ  คำพรรณ์
2. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
3. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
4. นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม
5. นายเสกสิทธิ์   เวชสาร
6. นายจักรชัย  สายมณี
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เภา
3. นายณัฐพร  เข็มเพชร
4. นายณัฐวุฒิ  กลับรอด
5. นางสาวทิติยา  ทองจินดา
6. นายยศธร  เพ็งเพชร
7. นางสาวรัตติกาล  จินโน
8. นายฤทธิชัย  หนูทอง
9. นางสาววาริศา  ช่วยรักษา
10. นายเอกรักษ์  ยกล้วน
 
1. นางสาวสุดา  จันทอง
2. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
3. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชลธิชา  ยี่มี
2. นางสาวธิราภรณ์  ขำกลิ่น
3. นางสาวนวพร  เฮงยี่
4. นางสาวปณัฐดา  สงจร
5. นางสาวรุวัน  คล้ายทอง
6. นางสาววราภรณ์  แก้วชู
7. นางสาววิลาวรรณ  เอี่ยมเพ็ง
8. นางสาวศศิประภา  เพ็งเพชร
9. นางสาวอสมา  เรืองรัตน์
10. นางสาวเกตวดี  รองรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวสุดา  จันทอง
3. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายภูกริช  เรืองทองสกุล
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ทองนอก
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ผลสุย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มีบางไทร
3. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงวรัชญา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงสิริยุพาภรณ์  คำสุข
 
1. นางสาวอวยพร  เผาะช่วย
2. Mr.Derick Sone  Sone
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวชาลิสา  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
4. เด็กหญิงวสุนธรา  ชุมพล
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เลิศสุรวัฒน์
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา  รักหอม
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลพร  สงพราหมณ์
2. นายธนกร  ช่วยจันทร์
3. นางสาวภาวินี  วิจิตรศักดิ์
4. นางสาวสุนารี  ณ สุวรรณ
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
2. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงศ์วิฑูรย์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวมาลี  จันทรศรี
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกกร  บุญประเสริฐ
2. นายจักรกฤษ  ทิพย์วรกุล
3. นางสาววาสนา  สุขประเสริฐ
 
1. นางบุญนำ  บุญถนอม
2. นางสาวศมนวรรณ  สุขชุ่ม
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลวรรณ  พลสุวรรณ
2. นางสาวชนิดา  คุระเอียด
3. นายภูริณัฐ  แท่นแสง
 
1. นางสาวดวงใจ  ปั้นวงศ์
2. นางสาวดามันญา  ลักษณะวิลาศ
 
330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายจิรศักดิ์  แซ่ลิ่ม
2. นายณัฐกิตติ์  สุขแจ่ม
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร์
 
331 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ฐานะวัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่อผูก
3. เด็กชายอธิป  ซิ่วเซ่ง
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวสายสุดใจ  ดำศรี
 
332 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายรวิ  ทองสงค์
2. นายรุ่งเรือง  เกลี้ยงประดิษฐ์
3. นายเศรษฐวิชญ์  รักช่วย
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวสายสุดใจ  ดำศรี
 
333 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายธงชัย  ส่งสีอ่อน
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  เสือแสง
3. เด็กหญิงเมษาวดี  แก้วอุดม
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
 
334 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวธัญวรัตน์  พัชรินทร์
2. นายปิยพัฒน์  จีนนุ้ย
3. นางสาวอธิตญา  ชั่งเชื้อ
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวหทัยรัตน์  มีแสง
 
335 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกุลธิดา  คงกัด
2. นายปรมินทร์  มีแย้ม
3. นายภัทรณัฐ  ภูริภัทรพันธุ์
4. นายสฤษฎ์พงศ์  สมฤดี
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นายปานจิตต์  ตั้นเส้ง
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษศิณีย์  ชายใหม่
2. เด็กหญิงลลิตา  ถือทอง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วแดง
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเรือง
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวญาณัจฉรา  อินทนนท์
2. นายธนวัฒน์  ชูสุข
3. นางสาวมาศฤทัย  นุ่นทองหอม
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางสุภาภรณ์  ใหม่พรหม
 
รวม12458
338 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. นายธนภัทร  ศรีสังข์แก้ว
2. นายพงศกร  ทองเหลือ
3. นายภณ  คงเอียด
 
1. นายอารักษ์  ยอดรักษ์
2. นางจริยา  หวันเหล็ม
 
รวม32
339 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงอรกัญญา  รักเจริญกิจ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ทองอ่อน
2. นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
2. นางสาวอมเรศ  บุญจันทร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก
2. นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นางสุดาวรรณ  เดชศิริ
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายศตนันท์  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงศรัณยา  บุญงาม
 
1. นายวรากร  เดชพรหม
2. นางสาวปาริชาต  หาญใจ
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายสวภัทร  บริสุทธิ์
2. นางสาวหัทยา  กิ่งรัตน์
 
1. นางพนัสดา  ชำนาญนา
2. นางอรวรรณ  เมืองจันทร์
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณณดา   ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายเจษฎานนต์  ธานินพงศ์
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภนันท์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทรชิต
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายชานนทร์  คงทน
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวปิวรา  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายจักรีวงศ์  ศิลป์ประพันธ์
2. นายณัฐดนัย  ไอยสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
4. นายธันยธรณ์  กิ่งรัตน์
5. นายภูวิศ  ชะตา
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  พฤษกลำมาศ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  บุญปาน
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายพันธกานต์  ทองชัย
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมุขสุดา   เจนกิจ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  บุญปาน
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเชิด
2. เด็กชายกรวิช์  มังหิรัญ
3. เด็กหญิงกัลยา  ระวังวงศ์
4. นายกุลชาติ  ติดชัย
5. เด็กหญิงกุลธิดา  กัลปหา
6. เด็กชายคมชาญ  รูปโอ
7. เด็กหญิงคีตภัทร  ปูขาว
8. นายจักรพงศ์  สันฐมิตร
9. เด็กชายชนกันต์  กาญจนะวิวิน
10. เด็กหญิงชนันท์ดา  จันทรชิต
11. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วอาสา
12. เด็กหญิงฐานิดา  ชุมสุวรรณ
13. นายณัฐสิทธิ์  แก้วศรี
14. เด็กชายทรัพย์ศิริ  เจียวก๊ก
15. นายธณัชชา  สุขศรี
16. เด็กชายธนภัทร  นาคสุวรรณ
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปรีดาศักดิ์
18. นายพงศธร  พูลสวัสดิ์
19. เด็กหญิงพาณิภัค  สักกะจง
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตวิสุทธิ์
21. เด็กชายพิทวัส  สำเภาแก้ว
22. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หนูคง
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รอดภัย
24. เด็กชายภควัต  วงศ์มี
25. เด็กหญิงมุขสุดา  เจนกิจ
26. เด็กหญิงวนิดา  มณฑาวีรวัฒน์
27. นายศรัญย์  โพธิ์ถาวร
28. เด็กหญิงศรินทิพย์  สุธีระกุล
29. เด็กหญิงศศิธร  แสงอำไพ
30. เด็กชายศุภกฤต  สิทธิพิทักษ์
31. เด็กชายศุภชัย  โพธิไชยะ
32. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ภูชงค์
33. เด็กหญิงศุภิสรา  มีชาติ
34. เด็กหญิงสาธิตา  ช่วยค้ำ
35. เด็กชายสุทธิพงศ์  บรมสุข
36. เด็กชายอรรถกรณ์  ดวงใหญ่
37. นายอรรถชัย  ทองสลัก
38. นายเจษฎา  สุขสวัสดิ์
39. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ศิลปประพันธ์
40. เด็กหญิงไปรญา  เจือกโว้น
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัทนรี  ส่งศรี
 
1. นางสาวพิมพ์นลิน  เรืองจันทร์
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวนัฐฐินันท์  ศรีแก้วแฝก
2. นางสาวศิริสุดา  เดชศิริ
3. นายสุรยุทธ์  เจดีย์รัตน์
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรามล  ดารารัตน์
2. เด็กหญิงอัจจิมา  อ่อนภักดี
3. เด็กหญิงเกศกนก  ขวัญแก้ว
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  อินณรงค์
2. นางสาวณัฐกานต์  พรหมเดช
3. นางสาวภัทรพร  สกูลคง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายธรรมสรณ์  พันธุ์นวล
2. นางสาวนันทวรรณ  นามนัย
3. นายอนาวิน  ผกากรอง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
รวม8235
366 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
2. นายเกริกไกร  แซ่เลี้ยว
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวจริยา  จงจิตร
2. นายวิทยาพร  มลิวัลย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกฤติมา  จงจิตร
 
1. นายชยุติ  คงใหม่
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  น้อยสำเนียง
 
รวม65
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. นายเจษฎา  ศรีสมบัติ
 
1. นายพันธ์ฤทธิ์  ฤทธิวงศ์
 
รวม11
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
2. เด็กชายสิรธีร์  ทองแทน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมแก้ว
 
1. นายเด่นพงษ์  สตารัตน์
2. นางอรษาร์  เพชรรัตน์
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวพรกนก  พลพิชัย
2. นางสาวภัทรศยา  สายน้อย
 
1. นางปริญญา  สุขะวิศิษฐ์
2. นางโสภา  เส้งสุย
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวกุลนันท์  มีชนะ
2. นางสาวขวัญจิรา  ขวัญเมือง
3. นางสาวจิตรลดา  เอี่ยมละออ
4. นายจิระศักดิ์  จันทร์เสถียร
5. นางสาวชลธิชา  เอียดคล้าย
6. นายชัญญา  เจริญสุข
7. นางสาวณัฐฐินันท์  มะสุวรรณ
8. นางสาวณิชารีย์  ประชุมทอง
9. เด็กชายธนกฤต  ไชยชำนาญ
10. นายธีรเทพ  ทองชู
11. นายนฤสาร  ชูวิเชียร
12. นางสาวนลินพร  กัญจนะกาญจน์
13. นางสาวปาริชาติ  ชูชำนาญ
14. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
15. นางสาวศศิกานต์  รัตนพันธ์
16. นายสรายุทธ์  ธรรมชาติ
17. นางสาวสลิลทิพย์  วังบุญคง
18. เด็กชายสิรธีร์  ทองแทน
19. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมแก้ว
20. นางสาวอุเทน  หิรัญสุข
 
1. นางสุจิตรา  ยกทวน
2. นางโสภา  เส้งสุย
3. นายกิตติณัฐฏ  จันทรจิตจิงใจ
4. นางสาวพัชรีย์  พิชัยยุทธ์
 
รวม258
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวปาลิตา  แท่นพลหวล
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
375 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กหญิงณัฐติการณ์  รองผล
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุเมธา
3. เด็กชายโจนาธาร  ชูลมัน
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
376 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ช่วยชนะ
3. นายอดิศร  สิงห์งาม
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
รวม75
377 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวนิภาวรรณ  ศรีขามเฒ่า
2. นางสาวสิริพร  สุขบางนพ
 
1. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
2. นางอลิศรา  เพชระ
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายถิรวัฒน์  สีหะวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงกชกร  ขาวสนิท
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทรงนาค
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงดวงแก้ว  สีดอกไม้
5. เด็กหญิงนิศานาถ  เกิดเมฆ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองเกต
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนบุรี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูแก้ว
9. เด็กหญิงวิภาณี  คงจันทร์
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  นาครอด
11. เด็กหญิงหทัยชนก  ชีวะทาน
12. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวเววิกา  อุปการดี
2. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
 
380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายธนาวุฒิ  อาจสามารถ
2. นายสุทธิพจน์  แก้วประภาค
 
1. นางสุธิตา  ศรีบุญนาค
2. นายอัศนี  รัตนชัย
 
381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวณัฐริกา  ส่งเสริม
2. นางสาวสริตา  คชภูมิ
 
1. นางสุธิตา  ศรีบุญนาค
2. นายอภิสิทธิ์  ทองสีนุช
 
382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายกัญจน์ธนัตถ์  ศรีบุญนาค
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อินทร์ประหยัด
 
1. นางสุธิตา  ศรีบุญนาค
2. นายอภิสิทธิ์  ทองสีนุช
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวนภัทรณา  ศรีชนะชัย
2. นางสาวรสินทรา  คงเกลี้ยง
3. นางสาวสุดารัตน์  ลิทธิการ
4. นางสาวเนตรณภัทร  ทองขาว
5. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนมณี
6. นายเอกชัย  คงเพชร
 
1. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางเพ็ญนภา  คงใหม่
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวจิตรานุช  เทพบุรี
2. นายนฤนาท  พรหมปาน
3. นางสาวนฤมล  ทองแก้วมาก
4. นางสาวสริดา  สินธุวารี
5. นางสาวสุภาพฤษ  จันทร์บุญแก้ว
6. นางสาวหยาดฝน  หมวดรอด
 
1. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางเพ็ญนภา  คงใหม่
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญกิจ
2. เด็กชายรัฐภัณฑ์  สิงห์รัตน์
3. เด็กชายอรุโณ  ธานีรัตน์
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกรรณิกา  เกตุแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  วรินทรเวช
3. นางสาวธนัชพร  แสงนาค
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
387 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายชลชาติ  สงอร่าม
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
รวม4022
388 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  เพชรสีเงิน
2. นางสาวพลอยสวรรค์  แก้วเสน
3. นางสาวฟาริดา  รักษาสังข์
 
1. นางสาวจารุณี  เกิดแก้ว
2. นางสาวรุจิรา  บัวลอย
 
389 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายชาริฟ  ชาติคีรี
2. นายธีรนัย  เพียรดี
 
1. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
2. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
รวม54
390 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น
 
1. นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุนิตา  แก้วเหมือน
 
1. นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณิชา  พานแพน
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวบุญยานุช  เตี้ยชู
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
395 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น
2. เด็กชายดีเด  บิลโหด
3. เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
2. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
396 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐปคัลภ์  แสงวิเชียร
2. นายนภัส  พร้อมประเสริฐ
3. นายวิชญะ  วิทยาเศรษฐกุล
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
2. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์
2. เด็กชายปิยภัทร  จริยานุกูล
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
2. นายภานุวัฒน์  ทองวล
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
 
1. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนพวิชญ์   ไหมพูล
2. นายสรณ์  บัวเกตุ
3. เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางสาวศศิธร  บุญเกิด
 
401 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชลธิชา   ชาตรี
2. นางสาวพุธิตา   บัวเกตุ
 
1. นายสุเทพ  หนูเสน
2. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรากร   สุขดี
2. เด็กชายภควัต   โรจน์โมสิก
3. เด็กหญิงศุภิสรา   ไชยธรรม
 
1. นางเรณู   รักดำ
2. นางขวัญตา   วรรณรัตน์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชนากานต์  รัตนบุรี
2. นางสาวณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์
3. นางสาวณัฐวิภา  ทองดี
4. นางสาวอัญชิสา  คงสุข
5. เด็กชายเดชฤทธิ์  นฤมิตร
 
1. นางรุ่งนภา  มะสะ
2. นางสาววันเพ็ญ  สมบัติทอง
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวนภัสกร  พิเคราะห์
2. นางสาวปพิชญา  บุญญานุพงศ์
3. นางสาวพุธิตา  บัวเกตุ
4. นายมฤเคนทร์  ขนานเกิด
5. นายโมกธรรม  วุฒิพงศ์
 
1. นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาววันวิสา  บุญคง
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปณทรรศน์  สุขเกื้อ
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
 
1. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
2. นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์ส่ง
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวนภัสวรรณ  สามนตราช
4. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม
6. นางสาวปวิตรา  ปันฉิม
7. นางสาวปวีณ์สุดา  มาศเมฆ
8. เด็กหญิงพัฒริศา  ฤกษ์อนันต์
9. นางสาววรรณวิสา  พยุหะ
10. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีสมุดกุล
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
3. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพิทักษ์ชน   ทิพย์รัตน์
 
1. นางพรรณี  อินทรปาน
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวปุณยวีร์  นุ้ยฉิม
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกรณ์  เลี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงกีรติ  กียะ
3. นางสาวชนกนันท์  รักกมล
4. นายชนาธิป  เชาวนการกิจ
5. นางสาวชนิกานต์  ทองสลับล้วน
6. นายณัฐชัจจ์  ฉิมรักษ์
7. นายณัฐดนัย  ด้วงปราง
8. เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร
9. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
10. นางสาวธนพร  ฉิมเรือง
11. นางสาวธัญสรณ์  ยกถาวร
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล
13. นางสาวนีรานันต์  ชัยยุทธ์
14. นายปรมัตถ์  ประแจ
15. เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง
16. เด็กหญิงภัณฑิร  นาคา
17. นายภูชิต  ขวัญดี
18. เด็กชายภูวเดช  บัวผุด
19. เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
20. นายโชคทวี  สุวรรณระดา
21. นางสาวไพจิตรา  สิทธิ์มาก
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นางวีณา  ทองขาว
3. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
4. นางพรรณี  อินทรปาน
5. นายภคิน  จีนพวด
6. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร
 
412 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธณาวุฒิ  ประมวลศิลป์
2. นายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวเบญญาภา  ทัลวัลลิ์
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายอติชาต  อุปการสังข์
2. นายอภิเชฏฐ์  คมวัชรพงศ์
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวฐิติชญา  พวงเหล่าเวช
2. นายภูชิต  มากสุวรรณ
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนนฐวุฒิ  หวังดี
2. นายภูมินทร์  ชุมภู
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงแก้ว
2. นายเดชณรงค์  มาธรรม
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  เชื้อจักร์
2. เด็กชายพัสกร  ปานทอง
 
1. นางพรพิมล  ชุมแสง
2. นางทรรศยา  นงค์นวล
 
418 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกฤติ  ทรงเดชาไกรวุฒิ
2. เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์
3. เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
419 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพันเพชร  พัชนี
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์   สร้อยสุนทร
3. เด็กชายเมธัส  สีเผือก
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายธเนศ  แซ่ด่าน
 
420 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายภูมินทร์  ชุมภู
2. นายศิวกร  คอนกำลัง
3. นายสรรเพชญ  แสงนิล
 
1. นายธเนศ  แซ่ด่าน
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
421 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์
2. เด็กชายธีรัตม์  อินทระ
3. เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ
 
1. นายภานุวัฒน์  ทองวล
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
รวม9558
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  นาท่ม
2. นางสาวมลฤดี  เม่งบุตร
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 1. นายทินกร  นาคแก้ว
2. นายธีรภัทร  นาท่ม
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
รวม42
424 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงกุสมา  ขุนยาน
 
1. นางวริทยา  มีโพธิ์
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. นางสาวณภัทร  ลิ้มโอภาส
 
1. นางพชระ  โรจนหัสดิน
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงณรัชย์ฐนันท์  จุฬารักษ์
 
1. นางพชระ  โรจนหัสดิน
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. นายพิทักษ์  ผลาพร
2. นายเทวฤทธิ์  พลฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีสังขจร
2. นายสามารถ  ศรีประมวล
 
รวม55
428 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกุลธนิภา  อุบลกาญจน์
 
1. นางพนิดา  เจริญศิลป์
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพิมลพรรณ  แก้วสุข
 
1. นางพนิดา  เจริญศิลป์
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธันยพร  กมลเจริญ
2. เด็กหญิงพิชามญช์  มาลีรักษ์
 
1. นางกชกร  สิริกัญญกุล
2. นางสาวอรณัฏฐ์  ทองประพันธ์
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกุลิสรา  ไทยเกื้อ
 
1. นางจินตนา  ชูโชนาค
 
432 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธนิถา  รอดสีเสน
2. นางสาวพิมพ์พิมล  เสริมสุข
3. นางสาววชิรญาณ์  คงปลอด
 
1. นายวชิระ  สุวรรณวงศ์
2. นายไกรสร  ขุนวิเศษ
 
433 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฏฐริกานต์  บุญแสน
2. นางสาวนฤมล  ณ พัทลุง
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงหอม
 
1. นายจตุพล  วรินทรเวช
2. นางนันตริตา  สุวรรณวงศ์
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรวิชญ์   ด้วงฉีด
2. นายภัทรชัย  ใจห้าว
3. นางสาวอัญชิสา  อมรชาติ
 
1. นายธนพล   แก้วอุดม
2. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายณัฐพงค์  ชูดวงจันทร์
2. นางสาวปุญญาพร  ขุนอินทร์
3. นางสาวแพรวมณี  ไชยซื่อ
 
1. นางสาวรัชนี  เจนการ
2. นายธีรพล  ชนะภัย
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงนุธิดา  อับดุลหล๊ะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พฤษพนม
 
1. นายวุฒิชัย  จีนเมือง
2. นางสิริพงศ์  ด้วงศรีทอง
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายวชิรวิทย์  ทุมมากรณ์
2. นายวีรภัทร  อุดมศรี
3. นายสุวิจักขณ์  มณีโชติ
 
1. นางณัฐรดา  เครือยศ
2. นางบุปผาพรรณ  ทองนวล
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัญญาวีร์   ไหมสีเสน
2. นางสาวพรนภา  สมุทรอ่อน
3. นางสาวภัทรวดี   จันทร์แจ่มศรี
4. นางสาวมณีพรรณ์   ไชยฤทธิ์
5. นางสาวสุชานัน  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวอาจิน   เหมทานนท์
2. นางสาวฐิติกานต์  นวพงศ์รัตน์
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงคณิศร   สุพรรณ
2. เด็กหญิงชญานิน   ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา   รัตนสุภา
4. นายบัญญวัต  สุชาฎา
5. นายอิสระพงศ์  บัณฑ์ศักดิ์
 
1. นางสาวฐิติกานต์   นวพงศ์รัตน์
2. นางสาวจีระภา  บุญไชย
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชลิตา   ฉิมพลี
2. นางสาวปัณพร   อักษรภักดี
3. นางสาวอรณิชา   รักธรรม
4. นางสาวอิงควิภา   คงชนะ
5. นางสาวเวธนี  จรัสพัฒนไพศาล
 
1. นางสาวฐิติกานต์   นวพงศ์รัตน์
2. นางสาวจีระภา  บุญไชย
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพรธิตา  พนาโยธากุล
 
1. นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพุฒ
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวจันทร์คง
 
1. นายจรัส  ขุนณรงค์
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกฤษณวิษณ์  ณ รินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสุพิชชา  ภูชงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายขจรศักดิ์  ภู่ดอก
2. นายธนภัทร  รัตมะโน
3. นายนิติรัฐ  จักร์หรัด
4. นางสาวพัตราพร  ธนาวุธ
5. นายศุภกฤต  ทองอยู่สุข
6. นายอภิรักษ์  ชูช่วย
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
2. นายพงศกร  หนูสอน
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพัตราพร  ธนาวุธ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพัตราพร  ธนาวุธ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกานต์ธิดา  ถาวราวงศากร
2. นางสาวชฎาพร  รัตนกระจ่าง
3. นางสาวณัฐวดี  แก้วสีนวล
4. นางสาวประวีณา  ชาญช่าง
5. นางสาวปริชญา  ละอองแก้ว
6. นางสาวปานชีวา  พริกสุข
7. นางสาวปิยะดา  จริตงาม
8. นางสาวปิ่นมณี  มณีฉาย
9. นางสาวพิชญ์สินี  เพชรเรือนทอง
10. เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม
11. นางสาวสาณิภัทร  ทองทิพย์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
2. นายพงศกร  หนูสอน
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวฌามัณฎา  บุรีภักดี
2. นางสาวณิชา  นาคฤทธิ์
3. นางสาวธันยพร  ดำคง
4. นางสาวบุญชรัสมิ์  แดง
5. นางสาวบุญชรัสมิ์  แดงหวาน
6. นางสาวพิสชา  บุญเกื้อ
7. นางสาวสุธีธิดา  เกื้อกูล
8. นายอภิรักษ์  ชูช่วย
9. นายอัคร  อัครวิบูลย์
10. นางสาวเพชรหทัย  ชนูดหอม
11. นางสาวแพรเงิน  องศารา
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
2. นายพงศกร  หนูสอน
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกิตติศักดิ์  ชนะกาญจน์
2. นางสาวณิชกมล  มณีฉาย
3. นางสาวนริศรา  อุปการณ์
4. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
5. เด็กหญิงปกฉัตร  อุ่นดำรงการ
6. นายปณิธาน  บุญเรือง
7. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
8. นายปวิธชาต  ลายงาม
9. นายพงศกร  สมเชื้อ
10. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธาระเนตร
12. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
13. เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์
14. เด็กหญิงวิยดา  ช่วยบำรุง
15. นางสาวสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
2. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
3. นายสันติโชค  สุมงคล
4. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณิชกมล  มณีฉาย
2. นางสาวนริศรา  อุปการณ์
3. นายปณิธาน  บุญเรือง
4. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
5. นายปวิธชาต  ลายงาม
6. นายพงศกร  สมเชื้อ
7. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
8. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
9. เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวิยดา  ช่วยบำรุง
11. นางสาวสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
2. นายสันติโชค  สุมงคล
3. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
457 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สิทธิดำรงค์
2. นายธวัชชัย   พยมโพธิ์
3. นางสาวบูรฉัตร    ชูช่วย
4. เด็กชายปรีชา จำนงจิตร  จำนงจิตร
5. นายพงศพัฒน์   สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงพิมวิสา   คำจันทร์วงค์
7. นางสาวศตพร   ชุมศรี
8. เด็กหญิงอรกานต์  สุขอนันต์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
 
458 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์   นวลอ่อน
2. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
3. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
4. นายปกป้อง   อุ่นดำรงการ
5. นายปฏิวัติ    เพ็ชรรัตน์
6. นายอนุชา   เรืองชัย
7. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
8. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
9. นางสาวเยาวเรศ   หัทยานนท์
10. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
 
459 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญวรัตน์   เมืองไทย
2. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
3. นางสาวอภิชญา   ณ สุวรรณ
4. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
5. นางสาวเยาวเรศ    หัทยานนท์
6. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวชื่น
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
 
460 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญวรัตน์   เมืองไทย
2. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
3. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
4. นางสาวอภิชญา   ณ สุวรรณ
5. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
6. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
7. นางสาวเยาวเรศ    หัทยานนท์
8. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวชื่น
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
 
461 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์    นวลอ่อน
2. นางสาวธัญวรัตน์    เมืองไทย
3. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
4. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
5. นายนัตก์สะพัชร    เครือยศ
6. นายปกป้อง    อุ่นดำรงการ
7. นายปฏิวัติ   เพ็ชรรัตน์
8. นางสาวพิมลศิริ    เล่นทัศน์
9. นายมิตรภาพ    เพ็ชรรัตน์
10. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
11. นายอนุชา   เรืองชัย
12. นางสาวอภิชญา   ณ สุวรรณ
13. นางสาวอรกัญญา    ศรีปรางค์
14. นางสาวอัญชิสา    ด้วงเกื้อ
15. นางสาวเยาวเรศ  หัทยานนท์
16. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
5. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์สาสน์
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงมิเชล  เฮก
 
1. Mr.Rommel Keith Vingno  Castro
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพิชญ์นรี  ชูบัวทอง
 
1. นางณภัทร  เมืองไทย
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงศิรดา  โว้ยสิน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ตุ้งซี่
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชิติเชต  บุณยเกียรติ
2. นางสาวนาฏธิดา  นงค์นวล
3. นางสาวปาณิศา  พิกุลงาม
4. นางสาวพิชญา  ศรีเทพ
5. นายโรเนล จูด  คามพอส แซมซอน
 
1. นางณภัทร  เมืองไทย
2. นางสาววิมลรัตน์  ตุ้งซี่
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนุจรีย์  แพรกปาน
2. นางสาวสุทธิดา  เจริญรูป
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. นางรวมพร  ผิวจิตร
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายณัฏฐากร  เทพา
2. นางสาววริศา  เกื้อกิ้ม
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. นางรวมพร  ผิวจิตร
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ชูนวลศรี
2. นายปฏิพันธ์  มีเถื่อน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
2. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพัณณิตา  วินิจวงษ์พนา
2. นางสาวสิรภัทร  เกื้อกิ้ม
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. นางรวมพร  ผิวจิตร
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพิพัฒน์  แซ่ฮู่
2. นางสาวศศิวิมล  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วกระจก
2. นางสาวฐาปนี  พิทักษ์ภาวศุทธิ
3. นายทักษิณ  พหลทัพ
4. นางสาวนภาพรรณ  ปัญจะโยธิน
5. นางสาวปริฉัตร  วงศ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissZHANG  BINGXIAN
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกันต์ตา  สิติธีรพันธ์ุ
2. นางสาวณิชกมล  หม่อมประเสริฐ
3. นายรวิสุต  พุ่มด้วง
4. นางสาววิรัลยุพา  ณ พัทลุง
5. นางสาวศิโรรัตน์  เรืองขนาบ
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวปวีณ์นุช  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวธิติพร  ขุนภักดี
 
475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวฝุ่นทิพย์  แซ่ฮั่น
2. นางสาวลักขณา  รุยปริง
3. นางสาวหทัยชนก  ไชยธรรม
 
1. นางพวงเพ็ญ  บัวชุม
2. นางสาวศิรดา  เสนา
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชลสิทธิ์  รักษาชล
2. นายปาณิจฉัตต์  สังขนุกิจ
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง
 
477 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวฐิติรัตน์  รัตน์พันธ์
2. นายพงศ์ผณินทร์  ดวงทอง
3. นายพชร  เพชรใหญ่
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายชวัลวิทย์  พิณเขียว
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   มีสุข
2. เด็กหญิงโฆษิตา  ส้มเขียวหวาน
 
1. นางจิราภรณ์  แป้นสุข
2. นางณัฎฐ์กานดา  หนูนิล
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ไทยเกื้อ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองสร้อย
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นางณัฎฐ์กานดา  หนูนิล
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายคุณานนต์  สันติคุณากร
2. เด็กชายเขมณัช  นนทะสร
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นางจิราภรณ์  แป้นสุข
 
481 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติพศ  แก้วชูช่วย
2. เด็กชายถิรวุธ  ปริมานนท์
3. เด็กชายสิรภพ  ทองสงค์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรหนองชุ่ม
 
1. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
2. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง
 
482 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายธเนศ  ชูชาติ
2. นายปกรณ์  ยาวทอง
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  แซ่หลี
4. นายภาสุ  บุญส่ง
 
1. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มนชะติน
2. เด็กหญิงทัศนันท์  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงธันยพร  ช่วยหนู
 
1. นางนภัสสร  ศรีสวัสดิ์
2. นายธัญญเทพ  แสวงกาญจน์
 
รวม206105
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนะ
 
1. นางมาลัย  สุขห่อ
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวรัชนก  เรืองศรี
2. นางสาวสาวิตรี   ส่องแก้ว
3. นางสาวเขมิสรา  นวลวงศ์
 
1. นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์
2. นางนภวรรณ  มัณยานนท์
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายยศนันท์  คลอดเพ็ง
2. นายรัฐนันท์  รามแก้ว
3. นายศานติกร  ทองนุ้ย
 
1. นางอมรรัตน์  เลขาผล
2. นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายโยธิน  ชูนุ่น
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวณัฐนรี  เผือกผุด
2. นายเจตริน  ศักดิ์จ้าย
 
1. นางสุชาดา  ประมุข
2. นางจิตปิ่น  ทองวิจิตร
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายสิทธิราช  ยืนยาว
 
1. นางธิตินาฏย์  ท่ากลาง
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวคุณัญญา  เหมือดนอก
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กชายอิทธิกร  บุญศรี
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
496 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายทินภัทร  อรชร
2. นายปรวัฒน์  หนูพริบตา
3. นายสมพงษ์  นวลจันทร์คง
4. นายสุธิพงศ์  มูสีสุทธิ์
5. นายอานนท์  เอมเอก
 
1. นางผชารัตน์ บุญขวัญ  จันทร์เจริญ
2. นายทินกร  เสนาะรรณ
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวพิมพ์วิภา  แซ่อั้ง
 
1. นางราตรี  ทิพย์โยธา
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีจันทร์
2. นางสาวจิราพัชร  ยวลแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  ชูศรีหะรัญ
4. นางสาวนราพร  เส้งโสด
5. นางสาวเพ็ญศิริ   ระฆังทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
2. นางสาวคริษฐา  เนินหนู
 
รวม2820
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวชัญญา  ศรศิลป์
2. นางสาวณัฐริิกา  สุขะวัลลิ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เสือทอง
4. นางสาวยุวเรศ  รัตนวรรณ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  พละบุญ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุทิน
2. นายทัชชา  สำลีนิล
 
500 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ชูหนัก
2. นางสาวสุดารัตน์  ไทยเมือง
3. นายอัครพล  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
2. นางสาวพรนวีย์  หวานจิตต์
 
501 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายจิรนนท์  ดำมุณี
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
502 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เบญจศักดิ์
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
รวม106
503 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกันยารัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นางสาวนวลหงษ์  ชูโลก
3. นางสาวปวันรัตน์  ลำทุมลักษณ์
 
1. นางจิตรลดา  อุ่นประเดิม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ขุนนำ
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาววรินทร  สุขกลับ
 
1. นางสาวนิตยา  พิทักษ์คชวงค์
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยืนยง  นะรานรัมย์
2. เด็กหญิงเธียรธิดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสุภาวดี   สุริยผล
2. นางสาวปิยะรัตน์   นาคสุวรรณ
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดาวเรือง  ขันธวุธ
2. นางสาวผกาวดี  ศรีรินทร์
3. นายพงศธร  ธรรมวิจิตร
4. นางสาวสิตานัน  ศรีธรรมรัตน์
5. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยธรรม
 
1. นายสุทิน  กิจจะ
2. นายภณ  เพ็งสกุล
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคมกริช  สุขเนาว์
2. นายชนาธิป  บุญเสนา
3. เด็กชายชินวัตร  แจ่มสว่าง
4. นายณัฐวุฒิ  หนูทองอินทร์
5. นายธนานันท์  สุจิพงค์
6. นายธีรวุฒิ  ณ ระนอง
7. นางสาวปภาณิน  สุขประเสริฐ
8. นายปุณยวัจน์  สุวรรณ์ศรี
9. นายพงค์เพชร  ทองเสภี
10. เด็กชายพีรณัฐ  สุรัติศักดิ์
11. นายภานุพันธ์  ปานนิล
12. นายยศธนกร  ขุนทน
13. นายรชานนท์  ปานมั่น
14. นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์
15. นายศรัณย์ภัทร  ทองใส
16. นายศุภกร  นพฤทธิ์
17. นายสกนธ์พล  แก้วมี
18. นายอาชานนท์  จินตุลา
19. นางสาวอาทิตยารัตน์  หนูดุก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ถนิมสุทธิ์
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
3. นายภณ  เพ็งสกุล
4. นายสุทิน  กิจจะ
5. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
 
508 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชญานุตม์  สุขใส
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทารักชนะเดช
3. เด็กหญิงนวรัตน์  บัวชื่น
4. เด็กหญิงปนัดดา  สมผลึก
5. เด็กหญิงพัสนันท์  สเล่ราช
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมรัตน์
7. เด็กหญิงฟ้าใส  รอดแก้ว
8. เด็กหญิงวิวรรณ  สุขคง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรียุภักดิ์
10. เด็กหญิงสุธินันท์  ตลึงพัฒน์
 
1. นางพณาวรรณ  สิริกาญจน์
2. นายสุฤทธิ์  มหรรณพ
3. นายเกรียงไกร  ดวงพาพล
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   ศรีพิเชียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัสมะโน
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ด่านคงรักษ์
2. เด็กหญิงอริศรา   ศรีบุษย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัสมะโน
2. นางวาทนันท์  พรหมดำ
 
รวม4418
511 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวนริศรา   ใจห้าว
2. นางสาวลักขณา   สิงห์สามารถ
 
1. นางสาวอุดมศรี   บัวแก้ว
2. นางวิจิตรา   บุญสำราญ
 
512 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจห้าว
2. นางสาววรกมล  บุญมา
3. นางสาวอทิมา  จินดาวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
2. นายเอกพร  ทองแท้
 
513 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
2. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิภักดี
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
514 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายชาคริต  สวนสมภาค
2. นางสาวนันทนัช  ศรีนำ
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวกรรสดาภรณ์   พรหมแก้ว
2. นางสาวธมนันท์   สองนาม
3. นางสาวมีน   ณ เพ็ชรวิจารณ์
4. นางสาวศิรินันท์   คงปราณ
5. นางสาวอลิสา   สุทธิช่วย
 
1. นางสาวสาธิยา  นาคเป้า
2. นางสาวจุฬารัตน์  ทองทรัพย์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ยิ่งยง
2. นายธนากร  คนดี
3. นายพีระพล   นิจไสว
4. นางสาวเกศินี  อาจหาญ
5. นางสาวเบญจวรรณ  ควรเรือง
 
1. นางสาวสาธิยา  นาคเป้า
2. นางหรรษภรณ์   ภู่พันธ์ตระกูล
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   คิดการเหมาะ
2. เด็กชายชลธี  หมื่นไธสง
3. เด็กชายชาตินนท์  แสนภักดี
4. นายพิสิฐพงศ์   รุ่งเรือง
5. เด็กชายศิวกร  พุ่มคง
6. เด็กชายสรวิษ  ดีอ่อน
7. เด็กชายสุริยะ  ไทยสม
8. เด็กชายอติเทพ  พรหมคีรี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งเรือง
10. เด็กชายเกียรติชัย  ช่างสลัก
 
1. นายอรุณ  ด้วงปาน
2. นางจุติพร  ชาญณรงค์
3. นายพลสิชฌ์  ชูเนตร
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงศิริภัทร  บุญช่วย
 
1. นายวิเชียร  นวนมุสิก
 
519 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โปยิ้ม
2. เด็กหญิงภัสสร์มาศ  สมจิตร
3. เด็กหญิงศิวพร  แสงณวันศุกร์
4. นางสาวอรัญญา  นิลสาร
5. นางสาวเกณิกา  ทองจันทร์
6. นางสาวเพ็ญประภา  บุญกล้า
 
1. นางเกณิกา  อินทวงค์
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงฮาน่า  สายจันทร์
 
1. นางสาวภรณ์พิมล  นพรัตน์
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  คชฉิม
2. นายคมกฤต  เอี่ยมเจริญวุฒิ
3. เด็กชายณัฐศักดิ์   ปานสังข์
4. เด็กชายนนธวุฒิ  ครุยทอง
5. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสุข
 
1. นางสาวภรณ์พิมล  นพรัตน์
2. Mr.Mendel  Creager
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภา  ช่างคิด
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  เมฆสงค์
 
1. นางสาวพรสุภา  สุดสวาสดิ์
 
523 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญทองสังข์
2. เด็กชายวงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
524 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายจรสถิต  แกล้วกล้า
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วประจุ
 
1. นายโชคดี  ใจแน่
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
525 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  ทองมีขวัญ
2. เด็กชายเลิศไกรภักดิ์  ภักดีชน
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
526 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บริพัฒน์
2. เด็กชายธนธรณ์  ศรีขวัญแก้ว
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
527 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายคมคณิน  โจมฤทธิ์
2. นายจิรวัฒน์  ย้อยนวล
3. นายรัชชานนท์  พรหมแก้ว
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นายอดิศักดิ์  บุญพิศ
 
528 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายชณาธิป  เพชรที่วัง
2. เด็กชายวงศธร  แซ่เฮ่า
3. เด็กชายศิวกร  สุวรรณ
 
1. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
2. นายสุทธิพงษ์  แก้วสุก
 
529 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภัค  วิชัยกุล
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ใจห้าว
3. เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย
4. เด็กชายเนติธร  จิตรเขม้น
 
1. นายปิยะรัฐ   อารมย์
2. นายสุทธิพงษ์  แก้วสุก
 
530 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายตรีภพ  โฮแมน
2. นายธน  สืบสุพันธ์วงศ์
3. นายพงศธร  สายทอง
4. นายพีรพัฒน์  ใจห้าว
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นายปริญญา  นุ่มน้อย
 
531 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุวรรณ
 
1. นางพิมพ์ประไพ   จันทร์กลับ
 
532 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรัตรภร   ดำคล้าย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ภู่ฉวี
3. เด็กหญิงเรณุกา    คนธรักษ์
 
1. นางนันทพร   อามิตร
2. นายเฉลิมชาติ   ลิ่มกุล
 
533 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานัน  หะหนับ
 
1. นางสาวธนิตา  ศรีคงแก้ว
 
534 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  กฤตยาพิพัฒน์
 
1. นางสาวธนิตา  ศรีคงแก้ว
 
รวม7242
535 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธาริณี  ช่วยแก้ว
 
1. นางอภัย  จรุงกิจสิทธิกุล
 
536 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยเดือน  แก้วตุด
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวอัญชณา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวศิริพร  พุทธแก้ว
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรนันท์  จันทร์ทัง
2. นางสาวชาลิสา  ไชยเพชร
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ปัทมาวิไล
4. นางสาวพิมพ์วิภา  อยู่เย็น
5. นายเปรมศักดิ์  ปานสังข์
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นายพินัยกรณ์  อามิตร
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
540 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  อ่อนสด
2. นางสาวช่อผกา  ขาวปลอด
3. นางสาวนัฐนิภา  บางพระ
4. นางสาวนิตยา  วิบูลย์ศิลป์
5. นางสาวพัชรโสภี  บุญสวัสดิ์
6. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมนพรัตน์
7. นางสาวมัณฑนากร  ดำแก้ว
8. นายศรายุทธ  ใจซื่อ
9. นางสาวศศิธร  หนูทอง
10. นางสาวศิรินทรา  ถูวการ
11. นางสาวศิริประภา  ถาฐาน
12. นางสาวศิริรัตนา  จีนจันทร์
13. นางสาวสุพัชรี  ชอบธรรม
14. นางสาวสุภาตรี  ทองคง
15. นางสาวอัญรินทร์  หมื่นชนะสิทธิ์
16. นายเกริกพล  เท็กเชย
 
1. นางสาวทิวาทิพย์  สว่างศรี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
3. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ขาวมาก
 
1. นางธัญยรัตน์  ปานการ
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษยา  เลขมาศ
 
1. นางธัญยรัตน์  ปานการ
 
543 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยประดิษฐ
2. เด็กชายณัฐนนท์  มะใบ
3. เด็กชายวนภูมิ  เสียงเพราะ
4. เด็กชายวรรณชัย  เวชพิทักษ์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปลักปลา
6. เด็กชายอัครพล  กองสุวรรณ
7. เด็กชายเจตน์สฤษฏ์  อะสิเอก
8. เด็กชายเอกอรุณ  นาคใหญ่
 
1. นายสุรชัย  แสนภักดี
2. นายธวัชชัย  สร้อยทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์  ใจหมั้น
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธนภัทร  ภาชนะกาญจน์
2. นายปรมี  พรหมคีรี
 
1. นางสาวอาริษา  พรหมเศษ
2. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
 
545 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจห้าว
2. เด็กชายชนินทร  เธียรโชติ
3. เด็กชายวัชพล  วาระเพียง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  สนธิคุณ
 
546 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธนภัทร  ภาชนะกาญจน์
2. นายพีรภัทร  ระเห็จหาญ
3. นายอภิสิทธิ์   แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  สนธิคุณ
 
547 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญญ่า  จันทร์สุย
2. นางสาวภัทรา  สามสุวรรณ
3. นางสาวยุวรรณดา  ดีทองอ่อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทุมรัตน์
2. นางพัศนี  สนธิคุณ
 
รวม4723
548 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวธีร์จุฑา  ขวดทอง
 
1. นางธิดารัตน์  อินทรโชติ
 
549 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
2. นางสาวธนาภรณ์  หีดฉิม
3. นางสาวพิมพ์มาดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายสิรภพ  สว่างวงค์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายธราดล  ช่วยคง
2. เด็กชายสิริชัย  ทองพูน
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
2. นางสาวมณฑา  สังข์แก้ว
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรวิภา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกรกนก  แซ่ด้าน
2. นายกฤติธี   รัตนะ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณละออง
4. นางสาวขัตติยา   สอนา
5. นางสาวจันทกานต์   ชูแก้ว
6. นางสาวชลธิชา   ช่่วยบุญชู
7. นายชัยวัฒน์   เซ่งผอม
8. นางสาวณัฐริกา   พูลแก้ว
9. นางสาวนัธกานต์    โต๊ะเส็น
10. นางสาวปิยะดา   เดชเชียร
11. นายพีระพล    บุญมานิตย์
12. นางสาวภัควดี   รัตนมานะ
13. นายรถจเสน  สุธา
14. นางสาวศิริลักษณ์  สุดพุ่ม
15. นายศุภชัย  สุภาไชยกิจ
16. นางสาวสุวนันท์   สงหนู
17. นางสาวอรวรรณ  เมฆจันทร์
18. นายอุทิศ    จันทร์ทอง
19. นางสาวเปมิกา  คงแก้ว
20. นางสาวแพรไพพร   ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
2. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
3. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
4. นางนงเยาว์   จันทร์คง
5. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์   จ่าแก้ว
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
561 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เมฆจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูรุ่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงค์แก้ว
4. เด็กชายณัฐพัชร  หนูคล้าย
5. เด็กหญิงนลวรรณ  เตาสัน
6. เด็กหญิงนวรัตน์  แทนด้วง
7. เด็กหญิงปิยาพัชร  พูลนวล
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงตุก
9. เด็กหญิงรจนา  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงวรารินทร์   คงแก้ว
11. เด็กหญิงอรปรียา  ใหม่คามิ
12. เด็กหญิงอัญชิสา  เหมทานนท์
13. เด็กหญิงอาตยา  เกลียดสู
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยฉิม
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  สังข์แก้ว
16. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
2. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
3. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี
5. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวนวิยา  คงเสน
2. นายเจตนิพิฐ  ขิมมากทอง
 
1. นายไพโรจน์  มากจันทร์
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
563 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวณัฐพร  กุลทวี
2. นางสาวนลินทิพย์  สุขคง
3. นางสาวอภิสรา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
564 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพากุล
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  คตน่วม
2. เด็กหญิงดวงกมล  มนต์แก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงยาง
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายสิทธิพล  ช่วยสม
3. นายอาคเนย์   ช่วยนุกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
รวม6534
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
 
รวม11
568 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. นางสาวประวิีณา  อินปัน
 
1. นางพจนา  ทรัพย์ดำ
 
569 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาราไก่
2. เด็กชายสุรชัย  สนิท
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นางพจนา  ทรัพย์ดำ
 
570 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. เด็กชายกฤษฏา   สุขสุภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นายสมใจ  จันสุกสี
2. นางพจนา  ทรัพย์ดำ
 
รวม55
571 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพังไกร 1. นางสาวปวีณา  เรืองคง
2. นางสาวศิริลักษณ์  คงแก้ว
 
1. นายสุนทร  พรหมเพศ
2. นางสาววานิสา  จินา
 
รวม22
572 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงอรไท  ยารังษี
3. เด็กหญิงไปรยา  พวงทอง
 
1. นางมัณฑิตา  ชัยมุสิก
2. นางสายใจ  พลเดช
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางอรอนงค์  นฤภัย
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายดนัยภพ  ชวดชุม
2. เด็กชายภาณุกร  บุญชู
3. เด็กชายอานนท์  เรืองรอด
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางอรอนงค์  นฤภัย
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิสรา  อาชาฤทธิ์
2. นางสาวหัตถ์ถาทิพย์  นาคพันธ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พวงทอง
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางอรอนงค์  นฤภัย
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บุญแก้ววรรณ
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายชิษณุพงศ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  ดีเป็นแก้ว
3. นายณัฐพล  สุขศิริ
4. นายทรงพล  พันธ์ดี
5. เด็กชายธนาภัทร  เดชเชียร
6. นายปัณณธร  อินทร์จันทร์
7. เด็กหญิงมะลิษา  ปะโพทะกัง
8. เด็กชายรชต  ชนะชัย
9. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กิ้มหยก
11. นายอนุวัฒน์  ถาวรสังข์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บุญแก้ววรรณ
2. นายจิรายุทธ  รัศมี
3. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
4. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
 
578 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายกัณฌ์ฏธัจส์  ทิพย์จักษุ
2. นายกำมนาท  ศรีศักดิ์
3. นางสาวจารุวรรณ   ทองประสูตร
4. นางสาวชลธิชา  อาชาฤทธิ์
5. นางสาวญาดา  สมบูรณ์
6. นางสาวณัฐกาญจน์  ลีละพงศ์วัฒนา
7. นางสาวณัฐชญา  ลีละพงศ์วัฒนา
8. นางสาวธัญเรศ  ฉิมทับ
9. นายพิพัฒน์พงศ์   คงพระบาท
10. นางสาววัลภา  ทิพย์เสวก
11. นางสาววิชชุลดา  วงศ์ว่องตระกูล
12. นายอนุพงศ์  วังชัยศรี
13. นางสาวอรอุมา  ซังเอียด
14. นางสาวอรอุมา  รามแก้ว
15. นางสาวอาทิตยา  อุ่ยหมุ่น
16. นางสาวเกศรา  ศรีชู
 
1. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
2. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
3. นางสาวสุทิพา  รักษามั่น
4. นายจิรายุทธ  รัศมี
5. นายบุณณรงค์  ขลิบทอง
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายนายคณิศร   รัตนะ
2. นางสาววรรษิกา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
2. MissLi  Qing
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายจักรชัย  แซ่ขวย
2. นายณัฐพล  สังข์ทองจีน
3. นายนพณัฐ  ไชยปันดิ
4. นายนิติธร  ทิพย์ดี
5. นายปิยะเทพ  สุดแก้ว
6. นายภัคภูมิ  ยกกระบาท
7. นางสาวสุพัตรา  ขุนบรรเทิง
8. นายหฤษฎ์  ประพันธ์
9. นางสาวอลิวรรณ  แนมไสย
10. เด็กหญิงเพลินพิศ  มีสาย
 
1. นางสาวจิตรา  กันไพเราะ
2. นายแหล่งฤทธิ์  เพชรหอม
3. นายจรูญ  บุญล้อม
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  รอดสุข
2. เด็กหญิงธวชินี  แซ่หลี
3. เด็กหญิงปณิตา  ชูประดิษฐ์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูดวง
5. เด็กหญิงอริยา  ชัยโม
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายนัฐพล  สระสวย
2. นางสาวรวินันท์  พันธ์ทอง
3. นางสาววรรณวิศา  เสือด้วง
4. นางสาวศุภกาญจน์  พงสกุล
5. นายหาญพล  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกิตติชัย  โปณะทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญล้ำ
3. เด็กชายรัตนโชติ  สิงห์ช่วย
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายสมพร  เภรีฤกษ์
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายธนเกียรติ  มะลิแก้ว
2. นายปฏิมากร  คงเดช
3. นายวัชระ  พลไชย
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
585 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคีตภัทร  พลไชย
2. นางสาวภัทธรา  ชนะรัตน์
3. นางสาววิลาสินี  หนูแก้ว
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นายสมพร  เภรีฤกษ์
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัควลันซ์  ชัยฤกษ์
2. เด็กหญิงลัคนา  ตรงแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาสินี  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวปรียาพร  แก้วมี
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายทรงยศ  จงสุข
2. นางสาวปนัดดา  เกิดสุวรรณ์
3. นางสาวอัญชิสา  รัศมีผะกาย
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวเสาวนี  ลมัยพันธ์
 
รวม7636
588 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรประสิทธิ์
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
 
589 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ผลขำ
2. เด็กชายทินภัทร  มุณีจักร์
 
1. นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน
2. นายจักรเลิศ  ณ นคร
 
รวม33
590 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวนภัสวรรณ  คงไข่
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  สวัสดีรักษา
3. นางสาวภัณฑิรา  ปานโบว์
 
1. นางจุฑามาศ  ยิ่งยงค์
2. นางสายหยุด  บุรินทโกษ
 
591 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวชนินาถ  จิตซื่อ
2. นางสาวสุบัญติญา  ชัยชนะ
3. นายอานนท์  มุณีจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ  ยิ่งยงค์
2. นางสายหยุด  บุรินทโกษ
 
592 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายอนุชิต  ไทยทอง
2. นายอัษฎาวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
 
593 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  คงวัดใหม่
2. เด็กชายเกริกชัย  ยี่มี
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นายภูมินทร์  สังข์เนียม
2. นายวุฒิภัทร  สุขทอง
3. นายอัมรินทร์  กลิ่นหอม
 
1. นายศักดิ์มงคล  ยี่มี
2. นายคมสันต์  หมวดคงจันทร์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวกัญธริญา  พรหมแก้ว
2. นางสาวธาธินี  บุญทองใหม่
3. นางสาวนันท์นภัส  วังบุญคง
4. นางสาวสุดารัตน์  มิ่งวัน
5. นางสาวโสภิตา  ผาสุขเมือง
 
1. นายวิทูล  สนธิเมือง
2. นางนิตยา  ผลอินทร์
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายณพัชรพงษ์  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายธัชพล   สุวรรณมณี
3. เด็กชายภาราดร  เรืองอ่อน
4. เด็กชายภูมินันท์  สุวรรณโชติ
5. เด็กชายศรัญญุ  ชูสุข
6. เด็กชายสุทธิภัทร   สุขรักษ์
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
2. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
3. นายคงกระพันธ์  สัจจผล
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นายชญานนท์  แก้วโยธา
2. นางสาวนันท์นภัส  วังบุญคง
3. นายศราวุธ  คงฉิม
4. นางสาวศศิพิชญ์  ส่งเสริม
5. นายอมรเทพ  หนูทอง
6. นายแก่นนคร  แก้วบัวรบัติ
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
2. นายมงคล  เลาหวิวัฒน์
3. นายคงกระพันธ์  สัจจผล
 
598 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
2. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
4. เด็กหญิงพรภิมน  ยศหมึก
5. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
6. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
7. เด็กชายรัตนภูมิ  สุขแท้
8. เด็กชายวุฒิพงศ์  วรชาติ
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวจิรนันท์  เดชสุด
2. นายชัยวัฒน์  เชื่อมาก
3. นางสาวมณฑิตา  ฝอยทอง
4. นางสาวสาลินี  แซ่อุ้ย
5. นางสาวเพชรฟ้า  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวบุศรา  เต็มลักษมี
2. MissLois Pearl  Madamba Calunsod
 
600 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวปัทมาพร  รักษาชล
2. นางสาวอัฐภิญญา  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  กันตฤทธิ์
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพล  ทองเกตุ
2. เด็กชายชาคริต  มากมี
3. เด็กชายนพดล  บุญทองใหม่
4. เด็กชายปราโมทย์  โชคเกื้อ
5. เด็กชายภัคพงศ์  เรือนงาม
6. เด็กชายศุภชัย  เอี่ยมสุด
7. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชจุ้ย
8. เด็กชายอรรถพล  ดำชุม
 
1. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
2. นายสุรศักดิ์  ปานแก้ว
3. นางสาวกาญจนา  สงณรงค์
 
รวม5323
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายกิตติพงศ์  เชียงเสน
2. นางสาวชัญญานุช  สงนพรัตน์
3. นางสาวอิศริยา  อินตรา
 
1. นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์
2. นางสาวไมตรี  รักซ้อน
 
603 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกษมา  สกุลคง
2. นายชิษณุพงศ์  ราชมณี
 
1. นางขนิษฐา  สุขทิพย์
2. นางศิริพร  รัตนพันธ์
 
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชัยชนก  คงปราณ
2. นายสัชฌุกร  จันทร์ศรีทอง
3. นายสุทธิพร  ไชยพัฒน์
 
1. นางจันทร์จิรา  เจ้ยเปี้ยว
2. นางสาวรัชนก  บัวอ่อน
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกรกนก  ทองอ่อน
2. นายจิรศักดิ์  วาทีรักษ์
3. นางสาวช่อฟ้า  เบ็ดเสร็จ
4. นางสาวณัฐวรรณ  คงทอง
5. นายทัตเทพ  มุขโรจน์
6. นางสาวธัญรดี  รัตนนิพนธ์
7. นายนฤบดินทร์  สมุทรรัตน์
8. นางสาวนันท์นภัส  ริยาพันธ์
9. นายนโรดม  ปานโบว์
10. นางสาวพรหมพร  นุ้ยบุญแก้ว
11. นายภานุพงศ์  สุวรรณเทพ
12. นายภูมิภัทร  จันทร์ประทุม
13. นางสาววรรณษา  ศรีไกรทัย
14. นางสาววรัญญา  สาระพางค์
15. นายศรสิทธิ์  กริ่มใจ
16. นางสาวศิริภัทร  ศิริคุณ
17. นายอรรถพล  เสสน
18. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิสุทธิ์
19. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญจกล
20. นางสาวโสรยา   แสวง
 
1. นางสาวรัชตพร  วรรณเกื้อ
2. นางสาววัชรีกุล  สำเภาพล
 
606 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกัลยารัตน์  คงดำ
2. นายกิติกร  มุ่ย
 
1. นายจรัญ  บัวทอง
2. นายสมโชค  เอียดเฉลิม
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวทยิดา  ทรงศรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวโอริษา  อร่ามวิริยะพงษ์
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวพัชร  คำนวณ
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายเป็นบุญ  กันยาใส
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวทานตะวัน  ผ่องการ
2. นางสาวนฤมล  ศรีรัตน์
3. นางสาวนิศารัตน์  จันทร์แก้ว
4. นายปรมัทร  ผลวิเชียร
5. นายพสธร  มังสาทอง
6. นางสาวพัทธ์ธีรา  เรืองศรี
7. นายวสวัตติ์  นพคุณขจร
8. นายศรสิทธิ์  กริ่มใจ
9. นางสาวศศิกาญจน์  อายุวัฒน์
10. นางสาวอาทิมา  คงทน
11. นางสาวอิสรียา  เกิดขำ
12. นางสาวเจนจิรา  เวียงธรรม
 
1. นายเชาวพันธุ์  พลชะติน
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายรัชชานนท์  จันทร์ทัง
2. นางสาวรุ่งทิวา  จินโรจน์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam  GhaHyun
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวอังคิชฌา  ชูมณี
2. นางสาวอุไรวรรณ  โจมการ
 
1. นางกิติญา  นามเสน
2. MissJian  YingHua
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวนภัสสร  อักษรกุล
2. นางสาวปริยาภัทร  ช่วยทองสุข
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam  GhaHyun
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวธัญชนก  คิวเจริญ
2. นางสาวพิมวิมล  กำเหนิดทอง
3. นางสาวมิดา  เภรีมาศ
4. นางสาวสรัญญา  ธัญญพืช
5. นางสาวสุวัจณีย์  ศรียัง
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam  GhaHyun
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายพีรดนย์  สิงห์บำรุง
2. นายสิรวิชญ์  รอดรัตน์
 
1. นายสุภาพ  ศิลปวาที
2. นายธรรมวิทย์  บุษบา
 
617 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชุติพนธ์  จันทร์ทิพย์
2. นายรัชชานนท์  สว่างรัตน์
3. นายอรรครเมษ  ชูประเสริฐ
4. นางสาวอรวรรณ  สุขงาม
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
2. นายเอกศักดิ์  ปลอดอ่อน
 
รวม6327
618 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ชุมศรีรักษ์
2. เด็กชายธนากร  ชุมศรีรักษ์
 
1. นางสาวพันธิมา  เชาวลิต
2. นางกมลนัทธ์  สมคิด
 
รวม22
619 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง
2. เด็กหญิงอริญชยา  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
2. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
620 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
2. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
 
1. นางอุษณีย์  ศิริสานต์
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายคณิศร  ไชยเจริญ
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  สินลี่
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมภสวรรณ  ลิ่ววิริยกุล
2. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยกาล
 
1. นายบรรดร  สุราราช
2. นายธรรมรงค์  ณรงค์ทิพย์
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ
2. เด็กชายธนันธร  สังเกตุ
 
1. นางสาวจันทรา  จันทรังษี
2. นางอุษณีย์  ศิริสานต์
 
625 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมแสง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์
3. เด็กชายวีรวิชญ์   โชติกะ
 
1. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
2. นางสาวสศิธร  ปูเต๊ะ
 
626 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวณัฐชานันท์   ทองจันทร์
2. นายธนภัทร  แก้วกระจก
3. นายธรรม์  เหมจินดา
 
1. นายเสกสรรค์   ดาราจร
2. นางรัตติกาล   แก้วบัณฑิตย์
 
627 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวรชฏนันท์   สุขกลับ
 
1. นางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
2. นางสาวเกศวลี   หนูทอง
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  รัตนบัณฑิต
2. เด็กหญิงชนิษฐา  วิเชียรรักษ์
3. เด็กหญิงธณัฐกมล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำวิจิตร
5. เด็กหญิงศศิการ   ตันสกุลชัย
 
1. นางอรุณี  ชูขาว
2. นายบัณฑิต  พรหมณะ
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธราเทพ  คีรีโชติ
2. นางสาวธันยพร   กลับกลาย
 
1. นางณิชากร  ชูมณี
2. นางสาวพิมพ์ตรี  ภู่สุวรรณ
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เอียดแก้ว
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกวินทรา  สิทธิชัย
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายปุณณวิช   เหลืองร่อนทอง
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายต้นตระกูล  กลั่นซ้าย
 
1. นางสาวจริยวดี  นางนวล
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายฐาปกรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวครองขวัญ  คงอินทร์
 
1. Mr.SEAN  BLACK
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ
 
1. MissATHENA  MANN
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวชยาภรณ์  พุ่มพะเนิน
 
1. นางณัฏฐ์ธัญศา  ภุมรินทร์
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว
2. นางสาวอินท์ชลิตา  ทองขุนดำ
 
1. Mr.GEROME  ORTEZA
2. นางสาวธชกร  เทพสังข์
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิรติ  สิทธิรักษ์
 
1. นางจตุพร  บุญเลี้ยง
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนกฤต  อำพพันธ์
2. นางสาวฟ้าวลัย   บุญชื่น
 
1. นางสาวปริตตา  ลีละวัฒน์
2. MissMonami  komoto
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววันวิสา  ไพนุพงศ์
2. นางสาวศศิกาญจน์  จิ้นตั่น
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายนนทชัย   จำปาทอง
2. นายนนทพัทธ์   อินจันทร์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
2. MissMonami  komoto
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจิดาภา   ผดุงสัตย์
2. นางสาวชลธร   ศิริกาญจน์
3. นางสาวพชรอร   เพชรช่วย
4. เด็กชายอธิปตย์  หาดแก้ว
5. นายอริย์ธัช   วิชชุไตรภพ
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
2. MissNing  Yiting
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกมลา  เพชรทอง
2. นายนนทพัทธ์   อินจันทร์
3. นายปวริศ   ศรีสงคราม
4. นางสาวศิรดา   สิทธิฤทธิ์
5. นายสุริยะวุฒิ   ธานีรัตน์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
2. MissMonami  komoto
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวชนกนันท์  กะดิรัตน์
2. นางสาวณัฐนันท์  สุขสุวรรณ์
3. นางสาวทัตพิชา  ขนานขาว
4. นางสาวภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
5. นางสาวสุกัญญา  สมกานดา
 
1. นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกฤตฤดี   หมั่นดี
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวชลิตา  พาหุกาญจน์
2. นางสาวติณณา  คำแหง
3. นางสาวสุภัสสร  อ่อนแก้ว
 
1. นางณภาภัช  พงษ์พ้นภัย
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  พันธุรัตน์
2. นายธนภัทร  ไหมบุญแก้ว
3. นายศุภกฤต  พรหมสุวรรณ์
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นายวิทวัส  เยื้อยงค์
 
653 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายชนกภัทร์  จุลนวล
2. เด็กชายปุณณวัสน์  รอดพิบัติ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เฉตาไพย
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวลักษิกา  ลิ่มสกุล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   ทับทิม
 
1. นางละมัย  แซ่เฮง
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธีร์จุฑา  ศรีวรานนท์
2. นางสาวอังศุมาลิน  จันทรโชติ
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางจิรายุ  สุวรรณา
 
656 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. นายนราวิชญ์  ทองนอก
3. นายสีสุนทร  สุวรรณบรรจง
 
1. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
657 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญจันทร์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ภูษณะดิลก
3. เด็กหญิงเรืองลดา  คาคะวารี
 
1. นางจิระพร  ภู่ขำ
2. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
 
658 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปรเมษฐ์  วาระเพียง
2. นางสาวปุณยาพร  ดาววิจิตร
3. นางสาวศรัณย์พร  วงค์ปราง
 
1. นางกอบกุล  ภาติกะโชดก
2. นางจิระพร  ภู่ขำ
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  โรจน์ณรงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภัชญา  เกตุกำพล
 
1. นายพหล  จุลนวล
2. นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล
 
660 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  ไฝจู
2. นางสาวภัทรกันย์  บุบผากิจ
3. นางสาวสุญญตา  ชัยพรหมณ์
 
1. นางสุภา  นาวารัตน์
2. นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี
 
รวม8966
661 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธรฤทธิ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองขาว
 
1. นางจินดาภรณ์  บุญอนันต์
2. นายยศกฤต  ใจสะอาด
 
662 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายสรายุทธ์  พิไชย
2. เด็กชายอัชฌาณลย์  อะเนก
 
1. นายยศกฤต  ใจสะอาด
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นายชยากร  จันทรศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร  ระวังวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพร  โกมัย
3. เด็กชายกิตติขจร  ไชยเศษ
4. เด็กหญิงกิตติญา  ศรีวิสุทธิ์
5. เด็กหญิงจินตา  พรายทิพย์
6. เด็กชายฉัตรชัย  คุณรัตน์
7. เด็กหญิงชนม์นิภา  พงษ์พ้นภัย
8. เด็กชายชลธิศ  นาควานิช
9. เด็กหญิงซัยยานี  ชุมชวด
10. เด็กชายญาณศรณ์  ปิยะพันธ์ุ
11. เด็กหญิงณัฐธิชา  เลขจิตร
12. เด็กชายณัฐพงศ์  คล้าย ณ รังษี
13. เด็กชายณัลทวัฒน์  ราชทอง
14. เด็กชายตะวัน  รัตนมณี
15. เด็กชายติณณ์  จันทร์หอม
16. เด็กชายธนกฤต  ชูโลก
17. นายธีรศักดิ์  บุญสุริวงศ์
18. เด็กชายนรากร   สมวงศ์
19. เด็กหญิงนันทกานต์  คลิ้งคล้าย
20. นายบรรณสรณ์  วิทยเวทย์
21. เด็กหญิงปราถนา  นนทโชติ
22. เด็กหญิงปลิตา  จุลเลศ
23. เด็กหญิงปาริฉัตร  สงกุมาร
24. เด็กชายพงศกร  สามเมือง
25. เด็กหญิงภัคจิรา  พงศ์พรหม
26. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมมาศ
27. เด็กหญิงภิชนารถ  สุภาพโรจน์
28. เด็กหญิงมนรดา  ฉันทา
29. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยรัตน์
30. เด็กชายรัฐพณ  สุทธิพิทักษ์
31. เด็กชายวิจักษณ์  เมฆมณี
32. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วจุมพล
33. เด็กชายสพลดนัย  ไกรนรา
34. นายสรศักดิ์  ทองไชย
35. เด็กหญิงสุชานุช  แดงมณี
36. เด็กชายอธิพัฒน์  ประสาน
37. เด็กชายอนันทร  เนียมกำเนิด
38. เด็กหญิงอริสา   นาคาชล
39. เด็กหญิงเนตรชนก  มณีรัตน์
40. เด็กหญิงเบญญฑิพย์  นกศรีแก้ว
 
1. นายปธิณญากร   สุทธิ
2. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
3. นางวรรณา   อุ่นวิมล
4. นางสาวนาซนีน  พัชนี
5. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
6. นางนวลรหง  หมวดชัยทอง
7. นายอณัส  ซาดัดคาน
 
665 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนาฎลดา  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงปริชาติ  โอฐอัด
3. เด็กหญิงอนงค์มาศ  ชัยศรี
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์   ลายพยัคฆ์
 
666 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนิกา  โมราศิลป์
 
1. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
 
667 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โมราศิลป์
 
1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
 
668 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จิตรบรรจง
2. นางสาววชิรญาณ์  ยวงจันทร์
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
รวม5217
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กชายธาดาพงศ์  ชูนาค
 
1. นายปรีชา  ปัญญานฤพล
 
670 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   หวันสู
2. เด็กชายธนพล  สุขจิต
3. เด็กชายปรเมธ  ไกรนรา
 
1. นายจิรัฎฐ์   พงษ์ทองเมือง
2. นายบุญส่ง  พรหมพิชญานนท์
 
รวม43
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ด่าน
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เรืองสุข
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ด่าน
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เยี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กชายทินภัทร  แสงทิพย์
3. เด็กชายธีระวุฒิ  จุลเรือง
4. เด็กชายนพดล  มูสิกพันธ์
5. เด็กชายพงศทัศ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงพชรกมล  ชูประพันธ์
7. เด็กชายพีระพล  แสงสุริวงค์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  มรรคมนตรี
9. เด็กชายสัณหณัฐ์  พัฒนกิจ
10. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทองแกมแก้ว
11. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณมณี
 
1. นายณัฐวุฒิ  จัทร์สุวรรณ
2. นายวิชาญ  พรหมศร
 
675 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวธาราภรณ์  จันทร์จำรัส
2. นายปริญญา  ดำบ้านใหม่
3. นางสาวศิริขวัญ  จุลเรือง
 
1. นายสมยศ  ไชยสุภา
2. นางเสาวลักษณ์  จุลโพธิ์
 
รวม177
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายธีรพงศ์  เเก้วจันทร์
 
1. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
รวม11
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายทัตพงศ์  นวลแป้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยจำรัส
3. นายธรรมธัช  แดงจร
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  โส้ปะหลาง
2. นางสาวศรัญญา  สาระยาน
3. นายเจษฎา  ภูมิศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
679 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สังข์ทอง
2. นางสาวญาดา  ไชยเพส
3. นายเอกนันท์  ดีทองอ่อน
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
680 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  เขตนคร
2. นางสาวศวิตา  โต๊ะมุดอ
3. นางสาวสุนิสา  เหมหมัน
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
681 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวพรทิพา  มณีพรหม
 
รวม139
682 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงณัชมน  ทองย้อย
 
1. นางสุนิสา  สงวนถ้อย
 
683 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แก้วเดียว
 
1. นางสุนิสา  สงวนถ้อย
 
684 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  อาชาชาญ
2. เด็กชายชูรัตน์  เพ็ญทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
 
1. นางสาวนิภาวดี  ศรีเดชา
2. นางสาวสุธาทิพย์  พาหนะ
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายกิตติ  ดวงปัญญา
2. เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ
3. เด็กชายชยณัฐ  ลักษณะวิลาศ
4. เด็กชายณัฐชนน  ศรีรัตน์
5. เด็กชายถิรวัฒน์  แสนบูราณ
6. เด็กหญิงศิริกุล  บุญยัง
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกรกช  ลิขิตการ
2. นายชัยนันท์  นิยมเดชา
3. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
4. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
5. นายสรวิศ  บุญสนอง
6. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมจัน
2. นายกรกช  ลิขิตการ
3. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
4. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
5. เด็กชายกิตติ  ดวงปัญญา
6. นางสาวจิรนุช  จำนงค์รัตน์
7. เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ
8. เด็กหญิงจิรัชยา  แรกรุ่น
9. นางสาวจิราพัชร  ไข่แก้ว
10. นายจีรศักดิ์  อินตา
11. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
12. นางสาวชนิกานต์  ธรฤทธิ์
13. เด็กชายชยณัฐ  ลักษณะวิลาศ
14. นายชัยนันท์  นิยมเดชา
15. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมพันธ์
16. นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์
17. เด็กชายณัฐชนน  ศรีรัตน์
18. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
19. เด็กชายถิรวัฒน์  แสนบูราณ
20. นายธนภัทร  รักษ์ทอง
21. เด็กชายนราวิชญ์  เห็นจริง
22. นางสาวนัธนรี  สุขเรือง
23. นางสาวประกายรุ้ง  แสงแก้วสุข
24. นายปิยะพล  ทินกร
25. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
26. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
27. เด็กหญิงภัทรดา  แขดวง
28. เด็กชายภัทรพนธ์  สมญา
29. นายภูบดี  หุ้ยล่อง
30. นางสาวมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
31. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
32. นางสาววิมลรัตน์  ระวัง
33. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
34. นายสรวิศ  บุญสนอง
35. เด็กชายสรวิศ  สุขขา
36. นางสาวสุภาพร  รัตนนุพงศ์
37. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พาลีชีพ
39. นางสาวเบญจวรรณ  อุทายี
40. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
6. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
7. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
 
1. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
 
1. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
 
1. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
2. เด็กชายกานต์ดนัย  พรหมเกิด
3. เด็กหญิงจิรัชยา  แรกรุ่น
4. เด็กหญิงจุชิตา  นาคเกิด
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมพันธ์
6. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงศ์
8. เด็กหญิงภัทรดา  แขดวง
9. เด็กชายภัทรพนธ์  สมญา
10. เด็กชายศักนรินทร์  เทพมงคล
11. เด็กชายสรวิศ  สุขขา
12. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์พันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายธรรมรงค์  ทับพวาธินท์
2. นายพีรวิชญ์  นิชานนท์
 
1. นายพงศธร  บัวผัน
2. MissZhou  Yanying
 
693 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกลวัชร  เดชารัตน์
2. นางสาวปัญญารัตน์  สุขใส
3. นางสาวปาณิสรา  นิลอุบล
 
1. นายทานเทพ  กำลังเกื้อ
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
694 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายชนวีร์  ศรีสุชาติ
2. นายภูรินทร์  นิกพงศ์
3. นายยศวรรธน์  รัตนาวสี
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวจิรพรรณ   อนุโต
 
695 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายณภัทร  สุขใหม่
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง
3. เด็กชายหรรษธร  รอดเกลี้ยง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวจิรพรรณ   อนุโต
 
696 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ไพนุจิตร์
2. เด็กหญิงสุกฤตยา  ไชยนุวงศ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญรัก
4. เด็กหญิงสุรัตน์มนีย์  จันทร์ประทุม
5. เด็กหญิงอภิชญา  สงจร
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ขวัญสง
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
697 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกชกร  ชูเจริญ
2. นายธนาวุฒิ  ธุระกิจ
3. นางสาวผกามาศ  แก้วเรือง
4. นางสาวภาวิณี  กาญจนพันธ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ผันแปรจิตร์
6. นางสาวอาทิตยา  ราตรีหอม
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
698 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปราศทุกข์
2. เด็กหญิงศลิษา  แต่งวงศ์
3. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
699 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชุติมา  สุดฝ้าย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทองเนื้องาม
3. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ด้วง
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
รวม10241
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  จันทร์งาม
 
1. นายอนุพันธ์  กรรมการ
 
701 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองเทพ
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
702 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงอริสา  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
703 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีรักษา
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
704 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
705 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีมารัตน์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พงศ์อำไพ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ปลอดอ่อน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
2. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
706 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐพล  ดวงแก้ว
2. นายสุภวัฒน์  คีรีศรี
3. นายอรรถพล  แก้วฉิมพลี
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
2. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
707 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงอริสา  คลอดทองเพชร
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
708 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงวิศินี  เกื้อผุด
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
709 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
710 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ช่วยผล
 
1. นางณัฎฐชล  จันทร์สุวรรณ์
 
711 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
712 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายสานนท์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายสาริศ  ปานแก้ว
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
2. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
รวม1816
รวมทั้งหมด25301255