สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.9 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวสาธิดา  เรืองปลอด
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวศศิประภา  หอมช่วย
 
1. นางสาวกรวรรณ  นววงศ์วิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 4 1. นางสาวพรพิชญา  ชูเรืองสุข
 
1. นางสาวกรวรรณ  นววงศ์วิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีร์จุฑา  ขวดทอง
 
1. นางธิดารัตน์  อินทรโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อรรฆยธรรม
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทราพร  แก้วแพรก
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเยาวนาฏ   จันนะ
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 10 1. นางสาวธัณยพร  ภีรภาค
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณฐพงค์  รอดสุทธิ์
2. นายราเชนทร์  ขุนกล
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
2. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรพษา  เมฆตรง
2. นางสาวฟาติมา  นิยมเดชา
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
2. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.54 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิสรา   สุทธิมาศ
2. เด็กหญิงธนสรณ์  อุดมรัตน์
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.69 ทอง 4 1. นางสาวณิชา  พลายด้วง
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
 
15 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
16 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายภูริเดช  แทนด้วง
 
1. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
17 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง 13 1. นางสาวเบญจพร   หยูตุ้ง
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
18 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวญาณิศา  แซ่ตั้น
2. นางสาวณัฏฐา  อรัญรัตน์โสภณ
3. นางสาวธิดาวดล  ครูอ้น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
19 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวธัญญารัตน์  เดชเกิด
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
 
20 ภาษาไทย การฟัง ม.4-ม.6 76.59 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัทมวรรณ  คงชู
 
1. นางสาวกรวรรณ  นววงศ์วิวัฒน์
 
21 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบิกฟ้า  ดีลิ่น
 
1. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
22 ภาษาไทย ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวสังข์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสนมณี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
 
23 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3 78.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภัสศรา  แซ่ลี้
 
1. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ
 
24 ภาษาไทย เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวญาณิศา  นุ่นน้อย
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
 
25 ภาษาไทย การฟัง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวมุธิตา  หอมช่วย
 
1. นางสาวกรวรรณ  นววงศ์วิวัฒน์
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฤทธิกุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา  กาฬวัจนะ
3. เด็กหญิงแพรรุ้ง  เรืองสังข์
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
2. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตติมา  จิระโชโต
2. นางสาวสุพิชชา  คุ่ยยกสุย
3. นางสาวอรชร  แก้วช่วย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
28 ภาษาไทย นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรภวิษฐ์  ชิณวงค์
 
1. นางสาวจำเนียร  ตำหรับ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
 
1. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศ  ศรุติรัตน์วรกุล
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพินนรี  แท่นมาก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  วรพงค์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนาภรณ์  หีดฉิม
 
1. นางสาวนภัสสร  คงจันทร์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
2. นางสาวธนาภรณ์  หีดฉิม
3. นางสาวพิมพ์มาดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงช่อชมพู  เทพทอง
2. เด็กหญิงปุณญาพร  รอดดำ
3. เด็กชายสิงหา  โมหั้น
 
1. นางสาวนภัสสร  คงจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หนดี
2. นางสาวชนกนันต์  คงจันทร์
3. นายธนกฤต  นวลมังสอ
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวนภัสสร  คงจันทร์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  กาญวัฒนะกิจ
2. เด็กชายภูวดล  ไชยยา
 
1. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
2. นางอุบล  ศิริพงศ์ประพันธ์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. นายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
2. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรภพ  สว่างวงค์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมรินทร์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราดล  ช่วยคง
2. เด็กชายสิริชัย  ทองพูน
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
2. นางสาวมณฑา  สังข์แก้ว
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัตร  ส่งแสงรัตน์
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรหมสมบัติ
 
1. นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตา  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวิภา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวปรียานุช  วรเดช
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รอดเพชร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองดำ
 
1. นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวณัฐธยาน์  เอียดมี
2. นางสาวศุภรัตน์  แซ่เฮง
3. นางสาวสุภาวิณี  คงจูด
 
1. นางจำเนียร  ตำหรับ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเกม 24 ม.1 ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เรืองโฉม
 
1. นางพเยาว์  คตน่วม
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวภัทร  อุ่นสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญชู
3. เด็กหญิงโยษิตา  เพชรคงทอง
 
1. นางสาวกิตติมา  บุญสว่าง
2. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.75 เข้าร่วม 11 1. นายกิตติกร  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขเพ็ง
3. นางสาวศรุตา  เหมทานนท์
 
1. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา
2. นายอธิฐาน   สุขเสนา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐนนท์  หนูชัยแก้ว
2. เด็กชายพีรัช  ซังเพชรแก้ว
3. เด็กชายภัคพงศ์  หนูริน
 
1. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
2. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยาณี  พิมพ์ทอง
2. นางสาวณัฐชา  อัมพุกานน
3. นางสาวธัญญลักษณ์  พูนจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา
2. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฏฐา  อรัญรัตน์โสภณ
2. นายณัฐวุฒิ  ถาวรนุรักษ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์พากุล
 
1. นางประจวบ  โศภิษฐิกุล
2. นางอิสริยา  บุญมา
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66.46 ทองแดง 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขุนนุ้ย
2. เด็กชายพลกฤต  ทองมี
 
1. นายอธิฐาน   สุขเสนา
2. นางสาวกิตติมา  บุญสว่าง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.07 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุทธิพร  ขุนชุม
2. เด็กชายเมษา  ทองเกียรติ
 
1. นายอธิฐาน   สุขเสนา
2. นางทิพานัน  พรหมมาศ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 79.56 เงิน 6 1. นายณฐพล  หนูชู
2. นายณัฐพงษ์   สงไข
3. นายณัฐพล  แสงอุไร
4. นายนิธิกร  ทองรักษ์มุ่ย
5. นายภัทราวุธ  แก้วเกิด
 
1. นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย
2. นายอธิฐาน  สุขเสนา
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 69.76 ทองแดง 6 1. นายกฤติพงษ์  สังข์ทอง
2. นายชลนคร  ยีแก้ว
3. นางสาวศุภรัตน์  แซ่เฮง
4. นางสาวอพิชญา  เพชรคงแก้ว
5. นายเฉลิมพล  จันทร์เพชร
 
1. นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย
2. นายอธิฐาน  สุขเสนา
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.3 74.38 เงิน 8 1. นายชัชฤทธิ์  คชฤทธิ์
2. นายธนวิชญ์  ตำแอ
3. นายพงศพล  คงจันทร์
4. นายวุฒิพงศ์  จันทร์ใหม่
5. นายสรวิชญ์  ม่วงทอง
 
1. นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย
2. นายอธิฐาน  สุขเสนา
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤติพงษ์  สังข์ทอง
2. นายชลนคร  ยีแก้ว
3. นายเฉลิมพล  จันทร์เพชร
 
1. นายอธิฐาน  สุขเสนา
2. นายธนภูมิวัฒนื  ยังช่วย
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณะ
 
1. นางสาวกิตติมา  บุญสว่าง
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญพร  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวพวงทิพย์  ทิพย์กองลาศ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน (ม.1) ม.1-ม.3 59.9 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปุลวัชร  เรืองขนาบ
2. เด็กชายยศภัทร  เพชรคงทอง
 
1. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันชู
2. เด็กชายภูริทัต  แก้วศรีจันทร์
 
1. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3 22.3 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  เพชรชูช่วย
2. นายสรยุทธ  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐกฤตา  อาทรกิจ
2. นางสาวนิลปัทม์  บุญใส
3. นางสาวภัทรวดี  เขียวแต้ม
4. นางสาวรุ้งนภา  ไชยฉิม
5. เด็กชายเกริกไกร  หนูคง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
2. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวจันทรัสม์  อินสโร
2. นางสาวชนิกานต์  จุลทองสัย
3. นางสาวนุชรี  เส้งสงวน
4. นางสาวสุดตรากาล  วรรณจันทร์
5. นางสาวอูซี  นิยมเดชา
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นางสาวมุธิตา  หอมช่วย
2. นางสาวศศิประภา  หอมช่วย
 
1. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
2. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิรกานดา  ช่วยพนัง
2. นางสาวประอรรัฐ  เพชรคงทอง
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริญญา  รอดเมือง
2. นางสาวเบญจรัตน์  นวลแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยวรรธน์  พรมกลั้ง
2. นางสาวฐิรกานดา  ช่วยพนัง
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัตติกา  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายราเชนทร์  ขุนกล
 
1. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
2. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวประอรรัฐ  เพชรคงทอง
2. นางสาวลลิตา  เนียมสง
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนายุทธ  หอมไกร
2. นางสาวสุพิชญา  ยาวิชัยพรรณ
 
1. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
2. นางนงเยาว์  จันทร์คง
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีวรรณ  ศรีธรรมโฆษ
2. นายชานันท์  วงษ์แก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
2. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นเรา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  สาระศรี
2. นางสาวปาลิตา  โต๊ะเส็น
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญานิศา  รอดช่วย
2. นางสาวลลิตา  เนียมสง
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  บัวจีน
2. เด็กหญิงติญารัตน์  พงศ์รัตน์
3. นางสาวธัญลักษณ์  แคนศรี
4. นางสาวธิรนันท์  ณ นคร
5. นางสาวฤทัยวรรณ  หวังแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  เรืองฤทธิ์
2. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.35 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งกสิวิทย์
2. นายธาดาธร  เหมือนหมาย
3. นางสาวนันทิยา  เลิศวิบูลย์ลักษณ์
4. นายรณภูมิ  ลุ่งใส้
5. นางสาวสุพิชญา  ทุมพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนลธวัช  ศรีอุทัย
2. นางสาวนิชา  บริสุทธิพงศากุล
3. นางสาวปณัฐดา  มากดำ
4. นางสาวศิริลักษณ์  คงหนอน
5. นางสาวสุชาวดี  คงแก้ว
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นางนงเยาว์  จันทร์คง
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกณิกา  พุฒคุ้ม
2. นายกรกฎ  ยินดี
3. นางสาวกฤษชนก  ศรีหะรัญ
4. นางสาวณัฏฐพร  หวังแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์จำปา
6. นายธรรมธร  ชนะศึก
7. นายธีรภัทร  เอียดดี
8. นางสาวนูรัยณา  นิยมเดชา
9. นางสาวปณิตา  ชูแก้ว
10. เด็กหญิงปรียมนภร  สงวนทอง
11. นางสาวปิยวรรณ  แสนวิเศษ
12. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์ด้วง
13. นายศุภกฤต  ทั่นเส้ง
14. นายสุทธิพงษ์  จันทร์เมือง
15. เด็กหญิงอภิชญา  คงมา
16. นายอริญชย์  จันทร์นวล
17. นายเกียรติศักดิ์  แก้วบุญส่ง
18. นางสาวเยาวลักษณ์  พุฒทับ
 
1. นายวุฒิชัย  เรืองฤทธิ์
2. นางนงเยาว์   จันทร์คง
3. นายกิตติศักดิ์  ภู่เจนจบ
4. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
5. นางสาวธนัชพร  ซ้ายชูจีน
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  แซ่ด้าน
2. นายกฤติธี   รัตนะ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณละออง
4. นางสาวขัตติยา   สอนา
5. นางสาวจันทกานต์   ชูแก้ว
6. นางสาวชลธิชา   ช่่วยบุญชู
7. นายชัยวัฒน์   เซ่งผอม
8. นางสาวณัฐริกา   พูลแก้ว
9. นางสาวนัธกานต์    โต๊ะเส็น
10. นางสาวปิยะดา   เดชเชียร
11. นายพีระพล    บุญมานิตย์
12. นางสาวภัควดี   รัตนมานะ
13. นายรถจเสน  สุธา
14. นางสาวศิริลักษณ์  สุดพุ่ม
15. นายศุภชัย  สุภาไชยกิจ
16. นางสาวสุวนันท์   สงหนู
17. นางสาวอรวรรณ  เมฆจันทร์
18. นายอุทิศ    จันทร์ทอง
19. นางสาวเปมิกา  คงแก้ว
20. นางสาวแพรไพพร   ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
2. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
3. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
4. นางนงเยาว์   จันทร์คง
5. นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรัณฑา  จันปาน
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 9 1. นางสาวกรชนก  ดำเจริญศักดิ์
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กชายธนดล  สุขจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภู่เจนจบ
2. นางปราณี  จุลพูน
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดาวดล  ครูอ้น
2. นายวัชรพงศ์  ทองเอียด
 
1. นางสาวธนัชพร  ซ้ายชูจีน
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  กุมภา
2. นายนัฐวัฒน์  ช่วยเกิด
3. นายนายประทีป  ปาลังษี
4. นายบัณฑูร  พิฑูรทรัพย์
5. นางสาววันทนีย์  มุสิกะสินธุ์
6. นายศราวุธ  ถนอมสุข
7. นางสาวสุภลัคน์  แป้นเกิด
8. นางสาวสุภัชชา  อ่อนเกตุพล
9. นางสาวอารียา  หนูคง
10. นางสาวเบญญาทิพย์  หนูเกตุ
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
2. นายวุฒิชัย  เรืองฤทธิ์
3. นายวิทยา  รอบคอบ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัส  หนูปาน
2. นางสาวภคพร  อินทร์เอียด
 
1. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
2. นางสาวบัยดุรี  รอดรวยรื่น
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายกฤติพงษ์  สังข์ทอง
2. นายพระทอง  สาระศรี
 
1. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
2. นายวิทยา  รอบคอบ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงจันทร์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ยี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยฉิม
 
1. นายจเร  บุญชูช่วย
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นายณฐพงศ์  รอดสุทธิ์
2. นายภาติยะ  เหมือนแก้ว
3. นายวรนาท  มณีรัตน์
 
1. นายจเร  บุญชูช่วย
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 1. นายรัฐศาสตร์  ขุนทองจันทร์
2. นายสิริวิชญ์  ทัศนีย์สุวรรณ
3. นายอนุชา  จันทร์คง
 
1. นายจเร  บุญชูช่วย
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพันธ์  วรรณสุกระ
2. นายญะมา  ฮุดดีน
3. นายประมุข  เจะดุหมัน
4. นายมงคล  นวลจันทร์
5. นายวาทิต  วรรณสุกระ
6. นายสิริวิชณ์  ทัศนีย์สุวรรณ
7. นายสุริยัน  จันทร
8. นายสุอรุณ  เกษรา
9. เด็กชายอนุชา  จันทร์คง
10. นายอนุพงศ์  จันทร์คง
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
2. นายจรัญ  ทองมี
3. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. นายกิตตินันท์  เมืองแดง
2. นายธนดล  ช่วยบุญชู
 
1. นายจรัญ  ทองมี
2. นายโกเวท  อัมพุกานน
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวศิริชนก  พลายด้วง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ทองดี
 
1. นายจรัญ  ทองมี
2. นายโกเวท  อัมพุกานน
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงธัญพร  กำลังเกื้อ
 
1. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูริต  ช่วยคงมา
2. นายวรากร  กำจัด
 
1. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญจิรา  เรณุมาศ
2. นางสาวปุณชนิตา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาคาร  ผาลาต
2. นายวรพจ  สังข์ทอง
 
1. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนลินทิพย์  สองเมืองสุข
2. นางสาววันดี  เอียดขำ
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิตพนธ์  แก้วหมุน
2. นายวีรพล  นิยมเดชา
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิกานต์   หนูแก้ว
2. นางสาวภัทรวิจิตรา  สุวรรณโชติ
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนดล  แดงนวล
2. นายธีรภพ  วิสุสม
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
104 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 7 1. นางสาววันดี  เอียดขำ
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพล  นิยมเดชา
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชนิกานต์   หนููแก้ว
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภพ  วิสุสม
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยชูวงค์
2. เด็กหญิงฐิติกา  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงธนศรวง  พรรณราย
4. เด็กหญิงพิมชนก  ดำพลับ
5. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองลี
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติวัต  หนูรุ่น
2. นายณัฎฐากร  พลเดช
3. นายณัฐพล  หมิแหละหมัน
4. นายวรากร  กำจัด
5. นายอนาวิน  โต๊ะเส็น
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  ลาภจิต
2. นางสาวณัฐธิดา  เพชรรัตน์
3. นางสาวปุณชนิตา  เอี่ยมสำอางค์
4. นางสาวภัทรวิจิตรา  สุวรรณโชติ
5. นางสาววนัสนันท์  ทิพย์กองลาศ
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายฆอซาลี  นิยมเดชา
2. นายณัฐวัตร  คงสุข
3. นายพรชัย  สุวรรณคีรี
4. นายวรพจน์  สังข์ทอง
5. นายอนุสรณ์  หนิหวัน
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยชูวงค์
2. เด็กหญิงณธศรวง  พรรณราย
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 95 ทอง 6 1. นายกรีวุฒิ  ปานหมี
2. นายณัฐพล  หมิแหละหมัน
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ลาภจิต
2. นางสาวสาริน  กุมภิโร
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายกิตติภูมิ  ทองปัสโน
2. นายรวีวัฒน์  นุ่นทอง
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันวา  สุทธิทองคง
2. นายพสิษฐ์  พฤกษา
3. นายอธิวัฒน์  เขียวอุ่น
4. เด็กชายอุดมศักดิ์  เอียดแก้ว
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  เรณุมาศ
2. นางสาวธันยพร  กำลังเกื้อ
3. นางสาวปุณชนิตา  เอี่ยมสำอางค์
4. นางสาวสาริน  กุมภิโร
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  ลูกจันทร์
2. นายนันทวุฒิ  หลวงรักษ์
3. นายราชันณ์  มีศรี
4. นายอุทัย  จันทร์ทอง
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรฎา  เกษตรสุนทร
2. นางสาวธันยพร  กำลังเกื้อ
3. นางสาวมนัสสพัน  หมีคง
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธันวา  สุุทธิ์คงทอง
2. นายพสิษฐ์  พฤกษา
3. นายอุดมศักดิ์  เอียดแก้ว
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  เรณุมาศ
2. นางสาวธันยพร  กำลังเกื้อ
3. นางสาวมนัสสพัน  หมีคง
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายธนากร  ศรีชุม
2. นายนันทวุฒิ  หลวงรักษ์
3. นายราชันณ์  มีศรี
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรฎา  เกษตรสุนทร
2. นางสาวธันยพร  กำลังเกื้อ
3. เด็กหญิงมนัสสพัน  หมีคง
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  สุทธิทองคง
2. นายพสิษฐ์  พฤกษา
3. นายอุดมศักดิ์  เอียดแก้ว
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  เรณุมาศ
2. นางสาวปุณชนิตา  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวสาริน  กุมภิโร
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนันทวุฒิ  หลวงรักษ์
2. นายราชันณ์  มีศรี
3. นายอุทัย  จันทร์ทอง
 
1. นายจรัญ  ทองมี
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยชูวงค์
2. เด็กหญิงณธศรวง  พรรณราย
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติวัต  หนูรุ่น
2. นายไกรวิทย์  อุทัยแจ้ง
 
1. นายจเร  บุญชูช่วย
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ลาภจิต
2. นางสาวภัทรวิจิตรา  สุวรรณโชติ
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติชัย  จันทร์สุวรรณ
2. นายชัยวัฒน์  ว่องสาริการ
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรฎา  เกษตรสุนทร
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ช่วยชูวงค์
3. เด็กหญิงณธศรวง  พรรณราย
4. เด็กหญิงธันยพร  กำลังเกื้อ
5. เด็กหญิงมนัสสพัน  หมีคง
 
1. นายชัชวาล  น้อยเต็ม
2. นายจรัญ  ทองมี
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชุติวัต  หนูรุ่น
2. นายพิชากร  ด้วงเกื้อ
3. นายพีรภัทร  รายาศาสตร์
4. นายภูริต  ช่วยคงมา
5. นายอัศนีย์  หนูแบ
6. นายไกรวิทย์  อุทัยแจ้ง
 
1. นายธนสาร  หนูคล้าย
2. นายจรัญ  ทองมี
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกนันท์  ช่วยชูวงค์
2. นางสาวญาณิศา  ลาภจิต
3. นางสาวณธศรวง  พรรณราย
4. นางสาวภัทรวิจิตรา  สุวรรณโชติ
5. นางสาวสาริน  กุมภิโร
 
1. นายจรัญ  ทองมี
2. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  จันทร์สุวรรณ
2. นายฆอซาลี  นิยมเดชา
3. นายชยากร  พรหมทอง
4. นายชัยวัฒน์  ว่องสาริการ
5. นายธนพล  เสียงล้ำ
6. นายอรรถพล  ดำคงสวน
 
1. นายชนะศักดิ์  แซ่ลิ่ม
2. นายธนสาร  หนูคล้าย
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์   จ่าแก้ว
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศุภนันท์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศิรภัสสร   พลายด้วง
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงประกายดาว  ช่วยแทน
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญพร  แซ่ตั้น
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงประกายดาว  ช่วยแทน
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวสุพิชชา  คุ่ยยกสุย
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยกนก  เพ็ญบูรณ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ปานหนู
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  หนูอ่อน
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิรกานดา  ช่วยทะนัง
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกวิน  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร   รักษ์ทิพย์
3. เด็กชายณัฏฐวี  หนูมี
4. นายณัฐสิทธิ์   คงศรี
5. นายธนาวุฒิ  รังสิมันตุชาติ
6. นายธีรพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ   พลสิทธิ์
2. นางสาวกฤษดาภรณ์  หนูช่วย
3. นางสาวกอแก้ว  ชัยศรี
4. เด็กหญิงจิราพัชร  รักษ์ทิพย์
5. นางสาวจุรีวรรณ  ศรีธรรมโฆษ
6. นางสาวชลธิชา  ช่วยบุญชู
7. นางสาวชาลิสา  กูล้อนิ
8. นายณพนรรจ์  เลิศสุวรรณ
9. นายณพนรรจ์  พงษ์เจริญ
10. เด็กชายณรินทร์ธร   ชุมทอง
11. นางสาวณัฐริกา  พูลแก้ว
12. นายณัฐวิทย์  สะอาด
13. นายธนกร  เพชรใส
14. นายธนาวุฒิ  พลัดบุญทอง
15. นายนันทิชา  นวลละออง
16. นายนำ้มนต์  เทอดเกียรติชาติ
17. เด็กชายนิธินันท์  นำโรจนนันทน์
18. นางสาวบัณฑิตา  ฆ้องนอก
19. นางสาวปภาวดี  จุลบุญญาสิทธิ์
20. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
21. เด็กชายพงศกร  ท้าวสาย
22. นายพงศกร   ชูสิงแค
23. เด็กชายพริสร  เลิศสุวรรณ์
24. นายพันธกานต์  หมิแหละหมัน
25. นายพิพัฒน์พล  มงคล
26. นายพีรพงศ์  คงทอง
27. นางสาวมินทราทิตย์  พลพันธ์
28. นายรัฐพล   ราชแก้ว
29. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
30. นางสาวศศิกานต์  ศรีจันทร์
31. เด็กหญิงศิริวลี  ทองมาก
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ห้วยห้อง
33. เด็กหญิงอติกันต์   จันทร์คง
34. เด็กหญิงอนัศนันท์  เจนรภา
35. นางสาวอลิชา  แขกพงศ์
36. เด็กหญิงอาริษา  สมุทรวารี
37. นางสาวเพ็ญนภา  รักษ์เมือง
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์   คงทอง
39. นางสาวแพรไพพร  ขุนทองจันทร์
40. นางสาวโยธานันท์  สงวนเจียม
 
1. นายกิตติศักด์   โปณะทอง
2. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
3. นางอุบล  ศิริพงษ์ประพันธ์
4. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
5. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
6. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 4 1. นางสาวจันทิมา  ใหม่ละเอียด
2. นางสาวชไมพร  ภูมิประไพ
3. นางสาวญานิสา   รอดช่วย
4. นางสาวศุภิสรา  ปานโบ
5. นางสาวสุวนันท์  สงหนู
6. นางสาวอริศรา   หนูนาค
 
1. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
2. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
3. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
4. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เมฆจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูรุ่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงค์แก้ว
4. เด็กชายณัฐพัชร  หนูคล้าย
5. เด็กหญิงนลวรรณ  เตาสัน
6. เด็กหญิงนวรัตน์  แทนด้วง
7. เด็กหญิงปิยาพัชร  พูลนวล
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงตุก
9. เด็กหญิงรจนา  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงวรารินทร์   คงแก้ว
11. เด็กหญิงอรปรียา  ใหม่คามิ
12. เด็กหญิงอัญชิสา  เหมทานนท์
13. เด็กหญิงอาตยา  เกลียดสู
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยฉิม
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  สังข์แก้ว
16. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
2. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
3. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี
5. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.33 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  ขุมไชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวแก้ว
3. เด็กชายวรเมธ  ยอดละเอียด
4. เด็กชายสิรวิชญ์  หนูทองแก้ว
5. เด็กชายสุรวุฒิ  เพชรชู
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชูแสง
 
1. Mr.Jerome  P.Salas
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฤทัยมาดา  เอเลปาโน
 
1. นางกฤษณา  สุมนัสพงศ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิยดา  คงทอง
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  วิทา
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธดนย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ภาสถิตย์
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติกานต์  หอมเย็น
2. นายภัทรพงษ์  เจินทำ
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  อุ่นใหม่
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน ชนะเลิศ 1. นายภัทรพงษ์  เจินทำ
 
1. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายสรรเพชร   คงช่วย
 
1. นายวิชัย  วันพุฒ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 6 1. นางสาวฟาริน  ศรัทธานุรักษ์
 
1. นายวิชัย  วันพุฒ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจนา  เทพแก้ว
2. นางสาวทิฆัมพร  ขุนอักษร
3. นางสาวภิญญดา  หาญณรงค์
4. นางสาวศุภิสรา  พิมพ์ศร
5. นายสิรภพ  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวศิริ  มานะจิตต์
2. นางสาวอภาพร  คงยัง
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.56 เงิน 4 1. นางสาวณิชกานต์   แก้วเนียม
2. นางสาวณิชนันท์  สุขด้วง
3. นางสาวพิลาสินี  ดำแก้ว
4. นายภูมิพีม  สังข์หน่วง
5. นางสาวหทัยรัตน์  พลายด้วง
 
1. นางสาวอภาพร  คงยัง
2. MissTeresa  ฺBenitez Pugoy
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิชญาดา   เตละวานิช
2. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วมี
 
1. นางจารุวรรณ  รอบคอบ
2. นายจงรักษ์  หมื่นแก้ว
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณิชกานต์   หุ้ยล่อง
 
1. นายจงรักษ์  หมื่นแก้ว
 
178 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณิการ์   หยูตุ้ง
 
1. นายจงรักษ์  หมื่นแก้ว
 
179 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณิชกานต์   หุ้ยล่อง
 
1. นายจงรักษ์  หมื่นแก้ว
 
180 ภาษาต่างประเทศ Error Identification and Error Correction ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฑิฑัมพร  ขุนอักษร
 
1. นางจารุวรรณ  รอบคอบ
 
181 ภาษาต่างประเทศ Error Identification and Error Correction ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฤทัยมาดา  เอเลปาโน
 
1. นางจารุวรรณ  รอบคอบ
 
182 ภาษาต่างประเทศ Listening Skills ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเขมจิรา  ชูสุข
 
1. นางกฤษณา  สุมนัสพงศ์
 
183 ภาษาต่างประเทศ Listening Skills ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิตา  เกษมุล
 
1. นางกฤษณา  สุมนัสพงศ์
 
184 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรัตถ์  โมสิกะ
 
1. นางสาวศิริ  มานะจิตต์
 
185 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาพร  ปานถาวร
 
1. นางสุขศรี  ม่วงเสน
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งจิรา  ทิพย์จันทร์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   เพชรชู
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
2. MissXiao Pei  Zhang
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรชา  นวลละออง
2. นางสาวสุธิตา  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
2. MissZhang  Xiaopei
3. MissZhang  Xiaopei
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  วังบุญคง
2. นางสาวอาริสา  นิยมเดชา
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
2. MissZhang  Xiaopei
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทมณี  ยิ้มห้วน
2. นางสาวจิรนันท์  ผาดแผ้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรสีมาก
4. นางสาวธีร์จุฑา  ขวดทอง
5. นางสาวภัทรลภา  สุขช่วย
 
1. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
2. MissZhang  Xiaopei
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชิต  หมื่นภักดี
 
1. นางชญาษร  รัตนานุกูล
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางชญาษร  รัตนานุกูล
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวิตา  หนูราม
 
1. นางชญาษร  รัตนานุกูล
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิศรา  ภิรมย์รักษ์
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติมากร  เทพไพฑูรย์
 
1. นางสาวจณิสตา  แก้วศรีจันทร์
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญญทิพย์  หนูเกตุ
 
1. นางชญาษร  รัตนานุกูล
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริพัชราภา  โคตรสมุทร
 
1. MissXiao Pei  Zhang
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวิญา   จันทอุดม
 
1. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายจิรทิปต์  มีแต้ม
2. เด็กชายธนยศ  ไมถึง
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คงปาน
4. เด็กชายเขษมศักดิ์  ทิณกร
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางมนัสขวัญ  รักษา
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตินันท์  เงินถาวร
2. นางสาวจุวัยนีย์  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงณฐมน  สันติวิริยะกุล
4. เด็กหญิงธนภรณ์  แปะเง้าสุข
5. เด็กชายนนทกร  เทพรักษา
6. เด็กหญิงรังสิยา  สาสุวรรณ
7. นายวีระวุฒิ  ขวดทอง
8. เด็กหญิงศศิประภา  ราชแก้ว
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พุทธศรี
10. นายสุทธิกานต์  รักขาว
11. นางสาวอรฤดี  แขกพงศ์
12. เด็กหญิงเกสิณี  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางมนัสขวัญ  รักษา
3. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพนิตนัน  เหมทานนท์
2. เด็กชายศุภกร  ชูเชิด
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพิชานันท์  จันทร์ทอง
 
1. นางมนัสขวัญ  รักษา
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  วรรณจันทร์
2. นางสาวมนัสวี  เผาะช่วย
 
1. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. นายทัตพงศ์  คงมาก
2. เด็กชายศิรศักดิ์  เวชมน
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางมนัสขวัญ  รักษา
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตราภา  เสนขวัญแก้ว
 
1. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาพร  ปานถาวร
2. นางสาววรรณรดา  หิรัญกาญจน์
3. นางสาวศุภนันต์  จันทร์ทองอ่อน
4. นางสาวสุทินา  คงจันทร์
5. นางสาวสุพิชญา  งามอร่ามจิต
 
1. นางชลิดา  นิ่มทอง
2. นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการแนะแนว ม.ต้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เดชสุวรรณ
2. เด็กหญิงอัญลดา  ปานนะพงศ์
3. เด็กหญิงเธอวรินทร์  มณีรัตน์
 
1. นางชลิดา  นิ่มทอง
2. นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการแนะแนว ม.ปลาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  เดชเกิด
2. นางสาวผกามาศ  ขุนทองจันทร์
3. นางสาวเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี
2. นางชลิดา  นิ่มทอง
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวจีน
 
1. นางชลิดา  นิ่มทอง
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิษา  สมบูรณ์มาก
 
1. นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิศา  แซ่เหย็น
2. เด็กหญิงอภัสรา  พงษ์เกื้อ
 
1. นางชลิดา  นิ่มทอง
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวธนาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวบุศรากร  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญชัย  ขวัญสุด
2. นายณัฐวี  รักธรรม
3. เด็กหญิงศิริประภา  ขุนภิบาล
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกานต์  นุ่นสังข์
2. นางสาวรามาวดี  ทองเกียว
3. นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวจิรา  สุวรรณมณี
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษธิดา  เขียวทองจันทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ช่วยบุญชู
3. นางสาวณิชกานต์  ถาวรนุรักษ์
4. นางสาวบัณฑิตา   ขุนทองจัน
5. นางสาวภัทรวรรณ  คงตุก
6. นางสาวศิริวรรณ  ทองเอียด
7. นางสาวสุตาภัทร  พ่วงพี
8. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สุขเสริม
9. นางสาวอลิสตา  อักษรคง
10. นางสาวอาทิตยา  ชัยฉิม
 
1. นางสาวอนุสรณ์  วงศ์ภักดี
2. นางทิพานัน  พรหมมาศ
3. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทักษพร  พรหมมาศ
2. เด็กหญิงเพชรนารี  ประทุมมณี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  ทิพย์กองลาศ
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงเมลดา  นิยมเดชา
 
1. นางชญาษร  รัตนานุกูล
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.ต้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วสวัสดิ
2. เด็กหญิงจันทิมา  หนูขำ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองบุญชู
4. นางสาวณัฐณิชา  ไก่แก้ว
5. เด็กหญิงธันยมัย  หนูทรัพย์
6. นางสาวพิชญธิดา  ศรีชู
7. เด็กหญิงสุรภา  นาคมณี
8. นางสาวเจนจิรา  เรืองปลอด
 
1. นางสาวศิริ  มานะจิตต์
2. นางสาวรัตตภาดา  ลิ้มศิริ
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. จิตอาสา บ.พ.ไทย เทิดไท้จอมราชันย์ เราทำดีด้วยหัวใจ ม.ต้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงปริยากร  พุ่มหมอ
4. เด็กหญิงโศภาภพ  นิตย์วิมล
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์
2. นางสาวรอฮีมะห์  เด็ง
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บพ. ม.ต้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรัญชญาพัตร์  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงสุนิสา  สันสุวรรณไล
 
1. นางสาวจณิตสตา  แก้วศรีจันทร์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวาดภาพการ์ดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ม.ต้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีราภรณ์  สุขช่วย
2. นางสาวศริษา  เขียวแต้ม
 
1. นายจงรักษ์  หมื่นแก้ว
2. นางจารุวรรณ  รอบคอบ
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวิยา  คงเสน
2. นายเจตนิพิฐ  ขิมมากทอง
 
1. นายไพโรจน์  มากจันทร์
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรคงทอง
2. เด็กหญิงปณิตา  จันทฤทธิ์
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.57 เงิน 4 1. เด็กชายคุณานนท์  บุญมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  แขกพงษ์
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรณัฐ  มุ่งชนะ
2. เด็กชายยุคนธร  จันทอุดม
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวปิ่นประภาภรณ์  พรมพันใจ
2. นางสาวศิรภัสสร  พลายด้วง
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญศิริ
2. เด็กชายเมธัส  สว่างวงค์
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นายไพโรจน์  มากจันทร์
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายพงศ์ภัค  ประเดิมวงศ์
2. นายอัมรินทร์  แก้วสามศรี
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นายไพโรจน์  มากจันทร์
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัญญพนต์  แซ่กัง
2. เด็กชายอนุภาพ  แสงวิริยภาพ
 
1. นายไพโรจน์  มากจันทร์
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพนธกร  สุดเอียด
2. เด็กชายสรธัญ  ช่วยสม
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
2. นายไพโรจน์  มากจันทร์
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 6 1. นายธนากร  กุมภา
 
1. นางวิภาพร  รัตนวรรณ
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาววันวิสาข์   ชูบัว
 
1. นางวิภาพร  รัตนวรรณ
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 -    
234 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรยุทธ  บุญศิริ
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
 
235 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นายนนทวัฒน์  ช่วยเกิด
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
 
236 การงานอาชีพ เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นายอภิรักษ์  ไกรงาม
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
 
237 การงานอาชีพ ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติกวิน   เอียดแก้ว
2. เด็กชายธีระพงศ์  เจียมคลัง
 
1. นายสุชาติ  คตน่วม
 
238 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  กุลทวี
2. นางสาวนลินทิพย์  สุขคง
3. นางสาวอภิสรา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
239 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพากุล
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
240 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ภูมิประไพ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวทอง
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  วงศ์เล็ก
2. นางสาวปรีดารัตน์  คุ่ยยกสุย
3. นางสาววิภาวดี  ทองมา
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
242 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  คตน่วม
2. เด็กหญิงดวงกมล  มนต์แก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงยาง
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวนิตยา  พรหมเรือง
 
243 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายสิทธิพล  ช่วยสม
3. นายอาคเนย์   ช่วยนุกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์   ทองยามี
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
244 การงานอาชีพ การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประมุข
2. เด็กหญิงสรวีร์  แซ่อุ้ย
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
245 การงานอาชีพ การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  แดงคงแก้ว
2. นางสาวไปรมา  ชูจันทร์ทอง
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
246 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ปลอด
2. เด็กหญิงปภาดา  คงตุก
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
247 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  ส่งศรี
2. นายอนุชิต   หมื่นภักดี
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
248 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  คงนุ้ย
2. นางสาวอัญชลีพร  รอดดำ
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
249 การงานอาชีพ การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริฉัตร  คงสังข์
2. นางสาวอริสา   กิ้มเส้ง
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
2. นางไพลิน  ส่งช่วย
 
250 การงานอาชีพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิรชา  ปานะพงศ์
 
1. นางจำปี  จันทร์แก้ว
 
251 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  หนูแก้ว
2. นางสาวเมลดา  นิยมเดชา
 
1. นางมนัสขวัญ  รักษา
2. นางสาวศิริ  มานะจิตต์
 
252 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปณิตา  เกษมุล
2. นายวสันต์  เมืองเสน
 
1. นางสุขศรี  ม่วงเสน
2. นายสมหมาย  โศภิษฐฺิกุล
 
253 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 74.65 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งกาญจนา  เทพแก้ว
 
1. Mr.Jerome  P.Salas
 
254 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 74.17 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฤทัยมาดา  เอเลปาโน
 
1. นายสมหมาย  โศภิษฐิกุล
 
255 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเขมจิรา  ชูสุข
 
1. นางสุขศรี  ม่วงเสน
 
256 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีร์จุฑา  ขวดทอง
 
1. นางกฤษณา  สุมนัสพงศ์
 
257 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกฤตา  อาทรกิจ
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
258 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันทนีย์  มุสิกสินธิ์
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
 
259 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3 82.15 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพล  นิยมเดชา
2. นายศุภกฤต  ทั่นเส้ง
3. นางสาวอภัสรา  พงษ์เกื้อ
 
1. นางนงเยาว์   จันทร์คง
2. นายธวัชชัย  ถนนแก้ว
 
260 ศูนย์อาเซียน การประกวดการขับร้องเพลงอาเซียน ประเภทเพลงหมู่ ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงชนิภา  สองเมืองสข
3. เด็กหญิงธารสิตางค์  เพ็ชรโรจน์
4. เด็กหญิงประสิตา  ดำใหม่
5. เด็กหญิงวรนันท์  เอียดสุวรรณ
6. เด็กหญิงศศิวิภา  พรมเสน
7. เด็กหญิงศิวภัทร  สุดจันทร์
8. เด็กหญิงสิริวิมล  หนูพันธ์
9. เด็กหญิงอัญรัตน์  ตำแอ
10. เด็กหญิงอันดา  ศรีหะรัญ
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
2. นางสาวอภาพร  คงยัง
3. นางสาวกฤษญานัญ  กระชังแก้ว
 
261 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองอาเซียน ม.1-ม.6 -1 -    
262 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัชรนันทน์  นำโรจนนันทน์
 
1. นางรำไพ  ทรัพย์มี
 
263 ศูนย์อาเซียน การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาไทย) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติรัตน์  หอมเย็น
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์จำปา
 
264 ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายน้ำมนต์  เทอดเกียรติชาติ
2. นายไพศาล  แก้วเมือง
 
1. นายดำรงค์  หนูทอง
2. นายณัฐภัทร  นวลขาว
 
265 ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โมราศิลป์
2. เด็กชายพรพิสิฐ  บัวปาน
3. เด็กหญิงศิริพร  ดำพลับ
4. เด็กหญิงอัญชลี  ขำเกื้อ
 
1. นายดำรงค์  หนูทอง
2. นางรำไพ  ทรัพย์มี